Історіографія дослідження творчої спадщини Івана Пулюя

Перші біографічні відомості з життя й діяльності І.Пулюя набули значного поширення ще за його життя завдяки виданням товариства «Просвіта» та публікації біографічної статті тоді ще молодого українського математика М.Чайковського [1]. В посмертній статті Пулюєвого товариша, відомого громадсько-політичного діяча О.Барвінського [2] увага зосереджена переважно на суспільно корисній праці покійного. Наступні біографічні розвідки О.Барвінського (молодшого) та Р.Цегельського [3] висвітлюють його наукову діяльность. Дослідження К.Студинського [4] присвячене епістолярній спадщині І.Пулюя. На основі аналізу листів Куліша до Пулюя та інших матеріалів автор подав системний огляд їхніх взаємин і спільної праці на ниві національно-культурного відродження.

Зі зміною політичного режиму в Галичині від 1939 р. ім'я вченого опинилося під забороною. Подальше дослідження його діяльності стало можливе лише поза межами УРСР. Втрата багатьох архівних матеріалів у період з 1939 по 1945 рр. значно ускладнила роботу дослідників.

З нагоди 50-річчя від дня смерті вченого, професорам Львівського університету М.Чайковському та Р.Ґайді вдалося опублікувати в українській радянській періодиці низку статей [5] на вшанування його пам'яті. Перша книга про І.Пулюя, видана 1971 р. в Лондоні Ю.Гривняком [6], пробудила зацікавленість до постаті видатного земляка серед широкого українського загалу. Важливе значення для підтримання пам'яті про І.Пулюя в середовищі української діаспори мали публікації в українськомовній закордонній пресі В.Березюка, В.Хилецького, В.Скибіцького, Ю.Мовчана, Я.Рудницького, І.Богуна, В.Слезя та ін.

З лібералізацією радянського режиму наприкінці 80-х років у науково-популярній періодиці з'явилися біографічні статті [7], присвячені І.Пулюю, що послужили поштовхом для подальших досліджень, серед яких, окрім уже згаданих авторів [8], потрібно відзначити публікації В.Шендеровського, Л.Даценка та В.Козирського [9]. Потужним стимулом для підняття зацікавленості постаттю І.Пулюя на новий науковий рівень досліджень послужили матеріали Міжнародної наукової конференції [10] та перевидані в українському перекладі праці вченого [1, 14].

Серед робіт, присвячених окремим сферам діяльності вченого, привертають увагу брошура Ф.Заставного та розвідка О.Збожної [12], що висвітлюють його громадсько-політичну діяльність. Винахідницька діяльність вченого знайшла своє адекватне відображення у праці С.Нагорняка і М.Медюха [13].

У книзі за редакцією проф. В.Шендеровського [14] розкрито велич подвижників української нації І.Пулюя та П.Куліша, висвітлено їх співпрацю над перекладом Біблії. Ґрунтовний життєписно-бібліографічний нарис Р.Ґайди та Р.Пляцка [15] можна вважати першим монографічним дослідженням, присвяченим життєдіяльності та творчій спадщині І.Пулюя.

Цікаві описи важливих подій з життя вченого знаходимо у книзі відомого австрійського журналіста Е.Кіша [16]. Виступи та публікації проф. В.Формана [17] додають до портрету І.Пулюя суттєві і яскраві штрихи. Публікація Е.Фроста [18] про перші експерименти з Х-променями на Американському континенті підтверджує унікальні властивості «лампи Пулюя». Найширший і докладний огляд публікацій, присвячених дослідженню Х-променів у перші місяці після відкриття, подано у дослідженні О.Ґляссера [19].

Президент Австрійської Федеральної інженерної палати В.Люфтль, та інженер Р.Ґуалла [20] у своїх публікаціях обґрунтовують пріоритет І.Пулюя у відкритті Х-променів. З публікацій проф. І.Крауса [21] дізнаємося багато нового з празького періоду діяльності вченого, особливо в галузі електротехніки та електроенергетики.

Окремі аспекти діяльності І.Пулюя коротко представлені у 16 енциклопедичних статтях переважно закордонних видань.

Системний і цілісний науковий аналіз творчої спадщини І. Пулюя представлений у дисертаційній роботі О. Рокіцького [22].

З нагоди 170-річчя від дня народження дружини Пантелеймона Куліша Ганни Барвінок побачив світ збірник її літературних творів, спогадів та епістолярної спадщини [23], що проливає світло на взаємовідносини між І.Пулюєм та П. Кулішем. У 2004 році вийшла у світ книга В. Шендеровського «Нехай не гасне світ науки» [24], що містить понад 50 нарисів про українських вчених з вагомим доробком у скарбницю світової науки і культури. Поряд з іменем І. Пулюя зустрічаємо тут імена його однодумців і побратимів Олександра Барвінського та Івана Горбачевського, великих українських математиків Михайла Остроградського та Михайла Кравчука, нашого земляка, видатного українського фізика Олександра Смакули та видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Автор книги «Учнівські та студентські громади — школа виховання української національної еліти» [25] О. Збожна досліджує історію становлення нелегальних молодіжних організацій, що проводили самоосвітню й суспільну діяльність як у багатьох містах підавстрійської України так і теренах підросійської України. Засновником «Громади» у Тернополі був Іван Пулюй. При вступі до братства кожен складав присягу, «що нічого і нікого не зрадить і що весь вік буде трудитися для добра свого народу» і жоден цієї присяги не зрадив.

Підсумком бібліографічної та жертовної праці цього ж автора по збору та впорядкуванню епістолярної спадщини Івана Пулюя стала безцінна збірка його листів [26] як до приватних осіб, так і до громадських організацій та державних органів влади. Кожен з опублікованих 298 листів є відображенням свого часу, у кожному з них — душа автора.

Усім, кого цікавить життя та діяльність Івана Пулюя, його доробок в ім’я науки та України стане в пригоді бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя і ім’я науки та України» [27] підготовлений працівниками Тернопільської обласної універсальної бібліотеки та науково-технічної бібліотеки ТНТУ імені Івана Пулюя, що охоплює хронологічні рамки добору — 1865-2007 роки.

Перелік посилань

 1. Д-ръ Иван Пулюй // Илюстрованый народный калєндарь товариства «Просвьта» на рокъ звычайный 1898.- С. 164-167; Чайковський М. Др. Іван Пулюй (Біографія) // Альманах «Січ».- Львів, 1908.- С. 255-265.
 2. Барвінський О. Др. Іван Пулюй // Серед бурі. Літературний збірник.- Львів, 1919.- С. 316-320.
 3. Барвінський О. (мол.). Причинок до історії розвитку рентґенології // Український медичний вісник.- Прага, 1924.- Ч. 3-4.- С. 184-188; Цегельський Р. Др. Іван Пулюй як науковий дослідник (В десятиліття його смерті) // Збірник Математично-природописно-лікарської секції НТШ.- Львів, 1928.- Т. 27.- С. 1-25.
 4. Студинський К. Листування і зв'язки П.Куліша з Іваном Пулюєм // Збірник Філологічної секції НТШ.- Львів, 1930.- Т. 22.- Ч.2.- С. 3-86.
 5. Чайковський М. Видатний фізик Іван Пулюй // Знання та праця.- 1967.- № 1.- С. 31; Чайковський М. Варті пам'яті і шани // Молодь України.- 1968.- 11.05; Ґайда Р.П. Видатний український фізик Іван Пулюй // Вісник Львівського ун-ту. Сер. фізична.- 1969.- Вип. 5(13).- С. 82-88.
 6. Гривняк Ю. Проф. д-р Іван Пулюй. Винахідник проміння «Х».- Лондон: видання Союзу Українців у Великій Британії, 1971.
 7. Земляний В., Чабан М. Попередник Рентгена // Знання та праця.- 1988.- № 7.- С. 16.; Влох О., Ґайда Р., Пляцко Р. Рентген чи Пулюй? // Наука і суспільство.- 1989.- № 4.- С. 18-25.
 8. Влох О., Ґайда Р., Пляцко Р. Доля вченого в долі України // Аксіоми для нащадків.- Львів, 1992.- С. 183-207; Ґайда Р. Внесок Івана Пулюя у розвиток європейської фізики // Збірник наукових праць і матеріялів першої наукової сесії НТШ (березень, 1990).- Львів, 1992.- С. 97-104; Ґайда Р.П. Іван Пулюй - український фізик і популяризатор науки // Популяризація науки в Україні: історія і сучасність / За ред. А.З.Москаленка, О.Ф.Коновця.- К.: Хрещатик, 1992.- С. 109-119; Влох О.Г., Ґайда Р.П., Пляцко Р.М. Іван Пулюй та становлення рентгенології // Нариси з історії природознавства і техніки.- 1994.- № 41.- С. 63-75.
 9. Даценко Л., Шендеровський В. Славетний український вчений Іван Пулюй // Розбудова держави.- 1994, № 5.- С. 24-30; Шендеровський В. Іван Пулюй - забутий геній // Рідна школа.- 1994.- № 8.- С. 2-6; Шендеровський В. Він належав до тих, хто формував світ (До 150-річчя від дня народження І.Пулюя) // Вісник НАН України.- 1995.- № 1-2.- С. 56-60; Kozyrski W., Shenderovs'kyj V. The 150th Anniversary of prominent Ukranian scientist Iwan Puluj // Radio Science Bulletin.- 1995.- № 272.- Martz; Даценко Л.И. Профессор Иван Пулюй (1845-1918), кто был близким к открытию рентгеновских лучей // Поверхность.- 1996.- № 6.- С. 5-8.
 10. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.- Львів-Тернопіль, 1995.
  1. Пулюй Іван. Збірник праць / За ред. В. Шендеровського. - К.: Рада, 1996. - 711с.
  2. Іван Пулюй. Молитовник. Псалтир / За ред. В.Шендеровського.- К.: Рада, 1997.- 272 с.
 11. . Заставний Ф. Іван Пулюй - великий патріот України. Малознані сторінки творчості.- Львів, 1996.- 77 с.; Збожна О. Іван Пулюй у боротьбі за українську мову і державність // Український ліс.- 1995.- № 2.- С. 25-27.
 12. Нагорняк С., Медюх М. Фізико-технічні ідеї Івана Пулюя.- Тернопіль: Джура, 1999.- 208 с.
 13. Пулюй-Куліш. Подвижники Нації / За ред. В.Шендеровського.- К.: Рада, 1997.- 288 с.
 14. Ґайда Р., Пляцко Р. Іван Пулюй.- Львів: Видання НТШ, 1998.- 286 с.
 15. Kisch E.E. Marktplatz der Sensationen.- 1942. Польський переклад: Jarmark sensacij.- Warszawa: Wydavnictwo Ministerstwa Obrony Narodovej, 1957.- 385 s.
 16. Formann W. DieGöttin mat der Glühlampe über dem Haupte // Wochenendbeilage der oberösterreichischen Nachrichten.- 1958.- 25.01.- S. 11-12; Formann W. Mit Bibel und Pulujscher Röhre.- «Österreich Regional» Linz.- 18.01.1968; Formann W Theologe, Patriot, Physiker // Linzer Volksblatt.- 1968.- 01.02.
 17. Frost E.B. The first X-ray experiment in America? Dartmounth Alumni Magazine.- 1930.- April.- P.383-384.
 18. Glasser O.W.C. Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen.- Berlin, 1959.- 338 s.
 19. Hualla R. «Pulujisieren» statt «Röntgenisieren» // Wochenendbeilage der oberösterreichischen Nachrichten.- 1962.- 03.02.- S.13 Український переклад: Українська газета.- 1966.- № 22; Lüftl W. Hier irrt dei Volksmeinung // Neues Österreich.- 1959.- 3.05; Lüftl W. Wer hat die Röntgenstrahlen erfunder? // Konstructiv.- 1991.- № 166.- Dezemb.- S. 26 Український переклад: Українська газета.- 1966.- 05.12.
 20. Kraus I. Ukrajina s Rakousko vzpomínají na profesora Pražské Německé Techniky Ivana Puluje // Technik.- 1995.- C.8.- S. 56; Kraus I. Praha bula k vědcům pohostinná // Hospodářské Noviny.- 1997.- 10.02.
 21. Рокіцький Олександр Михайлович. Іван Пулюй у світовій науці й культурі: Дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя - К., 2002. - 175арк. - Бібліогр.: арк. 153-169.
 22. Ганна Барвінок. Збірник. До 170-річчя від дня народження -К.:Рада, 2001.-556с.
 23. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е.Бабчук -К.:Смолоскип, 2004. -416с.
 24. Збожна О.М. Учнівські та студентські громади - школа виховання української національної еліти. -Тернопіль:Горлиця, 203.-187с.
 25. Іван Пулюй (1845-1918). Листи/збір, упорядкування пояснення та «Слово до читача»/О.М. Збіжної. -Тернопіль:Воля, 207.543с.
 26. Іван Пулюй: життя і ім’я науки та України [Текст]:бібліогр. покажч./Терноп.обл.універс.наук.б-ка, Терноп.нац.ун-т ім.І.Пулюя; уклад. Л. Оленич; вебліогр.список Г.Онисько.-Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010.-84 с. –(Родом з України; вип.6).
29 січня 2015 року