Правила прийому

Додаток 5
до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2017 році

Перелік спеціальностей

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудуван-ня 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
31 січня 2017 року