Правила прийому

Додаток 7
до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2018 році

Правила прийому на навчання в аспірантуру та докторантуру
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Додаток до Правил прийому розроблений Приймальною комісією Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 та Закону України «Про вищу освіту».

І. Загальні положення

1.1. Даним додатком регламентується прийом на підготовку аспірантів в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (далі — Університет) за напрямами та спеціальностями на які є дозвільні документи МОН України. Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

1.2. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки для підготовки дисертації на здобуття ступеня доктора наук здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до вимог, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

1.3 Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями доктора філософії є ліцензія (дозвіл) Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою радою Університету правила прийому до вищого навчального закладу.

1.4. Прийом на навчання та здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, а саме:

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
денна/заочна
вечірня форми
Код Назва Код Назва
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 5
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 5
073 Менеджмент 5
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 10
122 Комп’ютерні науки 10
123 Комп’ютерна інженерія 5
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10
132 Матеріалознавство 5
133 Галузеве машинобудування 15
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 5
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 5
163 Біомедична інженерія 5
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 5

1.5. Вступ в аспірантуру здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування, відповідно до Закону України про вищу освіту, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до ТНТУ.

1.6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати науково-освітній рівень доктора філософії на конкурсній основі якщо вони раніше не навчались в аспірантурі за державним замовленням чи не були прикріпленими до аспірантури на безоплатній основі.

1.7. Фінансування підготовки докторів філософії в Університеті здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних вищих навчальних закладах (державне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

1.8. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі Університету здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

1.9. Усі особи, які здобувають науково-освітній рівня доктора філософії чи навчаються в докторантурі Університету, мають рівні права та обов’язки.

1.10. Питання, не зазначені і в додатку регламентуються Положенням про навчання в ТНТУ

II. Організація прийому в аспірантуру Університету

2.1. Організацію прийому аспірантів до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Університету.

2.2. Усі питання, пов’язані з прийомом в аспірантуру Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

3.2. До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру Університету.

3.3. Особи, які здобули диплом магістра у іноземному вищому навчальному закладі, допускаються до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами і в разі успішного складання вступних випробувань вчена рада Університету має одночасно із зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

4.2. Прийом заяв (у паперовій формі) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників в аспірантурі проводиться в такі терміни:

 • прийом заяв та документів 1 серпня — 10 серпня 2018 року;
 • проведення вступних випробовувань — 11 серпня – 20 серпня 2018 р;
 • термін оприлюднення рейтингового списку — до 21 серпня 2018 року;
 • термін виконання вимог до зарахування — до 25 серпня 2018 року;
 • зарахування в аспірантуру — до 31 серпня 2018 року.

4.3. Приймальна комісія може оголосити додатковий прийом в аспірантуру вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, який проводиться в інші терміни.

4.4. Зарахування в докторантуру здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про аспірантуру та докторантуру Університету.

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі в аспірантуру

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету в паперовій формі та документи особисто до приймальної комісії Університету.

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає:

 • 1) заяву вступника;
 • 3) копію диплома ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (в т.ч. іноземного вищого навчального закладу) із зазначенням здобутої спеціальності.
 • 3) список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • 4) науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної абітурієнтом спеціальності в разі відсутності праць у фахових наукових виданнях;
 • 5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 6) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • 7) рекомендаційний лист від вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (за його наявності);
 • 8) рекомендаційний лист від потенційного роботодавця зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (за його наявності);
 • 9) інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю (нагороди на студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо).

5.5. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз.

5.6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу в аспірантуру Університету. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету (www.tntu.edu.ua).

5.7. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

VI. Організація і проведення вступних випробовувань

6.1. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 23 рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом);
 • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

6.2. Вступникам, які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, призначаються додаткові вступні випробування з базової дисципліни, перелік яких для кожної спеціальності затверджується вченою радою Університету.

6.3 Вступники на вступних іспитах із спеціальності та іноземної мови оцінюються за 5 бальною шкалою, а за результатами співбесіди та додаткового вступного випробовування (якщо таке призначене) за критерієм зараховано — не зараховано.

6.4. Вага вступних іспитів та середнього балу додатку до диплому встановлюється у співвідношенні вступний іспит із спеціальності — вступний іспит з іноземної мови - середній бал додатку, як 0,5-0,2-0,3.

6.5. Середній бал додатку до диплому за ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (оцінки з додатку до диплома, які виставлені за 100-бальною шкалою, враховуються таким чином: «60-74» відповідає «3», «75-89» відповідає «4», «90-100» відповідає «5») чи аналогічним чином, якщо шкала оцінок прийнята іншою.

6.6. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, які призначаються ректором Університету і до складу яких включаються доктори наук та доктори філософії, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

6.8. До предметних комісій, зокрема для проведення співбесіди, можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників і склад комісії із співбесіди може бути розширений до 5 чоловік.

6.9. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також штатні співробітники кафедри української та іноземної мов Університету які не мають наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

6.10. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність в Університеті.

6.11. Приймальна комісія має право зарахувати раніше набуті компетенції, підтверджені документом про здачу кандидатських іспитів, як вступні випробування з відповідного предмету.

6.12. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

6.13. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому Університету.

VIІ. Зарахування до аспірантури Університету

7.1. За результатами вступних випробувань оприлюднюється рейтинговий список, на підставі якого кращі вступники рекомендуються для навчання на місця державного замовлення, а іншим пропонується поступлення на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

7.2. До зарахування приймальною комісією рекомендуються тільки ті вступники, які за результатами вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови отримали оцінки не нижче 3 і позитивно оцінені за результатами співбесіди (додаткового іспиту, якщо такий був призначений).

7.3. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора Університету. Зарахування вступників на місця , що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб , проводиться тільки після оплати за навчання..

7.4 Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

7.5. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

30 грудня 2017 року