ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя
(нова редакція з доповненнями і змінами)

Обговорено та прийнято на V-й конференції
трудового колективу ТДТУ ім. І.Пулюя
30 жовтня 2008 року
 1. Загальні положення.
 2. Порядок прийняття і звільнення з роботи та навчання.
 3. Основні обов'язки адміністрації університету.
 4. Основні обов'язки працівників університету та студентів.
 5. Організація робочого часу.
 6. Вимоги до дотримання порядку в приміщеннях університету.
 7. Заохочення за успіхи в роботі й навчанні, відповідальність за порушення трудової та навчальної дисципліни.
 8. Порядок отримання та звільнення ліжко-місця в гуртожитках університету.
 9. Правила користування та умови проживання в гуртожитках університету.
 10. Права й обов'язки мешканців гуртожитку.
 11. Заохочення і стягнення для мешканців гуртожитків.
 12. Порядок прийняття правил внутрішнього розпорядку і введення їх у дію.

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки і взаємовідносин для викладачів, студентів, аспірантів і працівників. Крім цього, правила обумовлюють організацію й тривалість робочого дня співробітників і студентів, міри заохочення і покарання членів колективу.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя складено на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних вищих навчальних закладів (затверджені наказом Міністра освіти й науки України №455 від 0.12.93 р.), Статуту ТДТУ у відповідності з діючим законодавством і нормами КЗПП.

1.3. Усі питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує ректор та адміністрація університету в межах наданих їм повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.4. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ТДТУ є складовою цього документа й представлені у п.п. 8, 9, 10, 11.

2. Порядок прийняття і звільнення з роботи та навчання

2.1. Порядок прийняття і звільнення працівників університету.

Робітників і службовців зараховують на роботу в університет за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства ст. 24 КЗпП.

Представлення на зарахування осіб на посади подають на ім'я ректора керівники підрозділів. Від осіб, яких приймають на роботу в університет, адміністрація зобов'язана вимагати документи, передбачені чинним законодавством.

2.2. Заміщення посад професорсько-викладацького складу здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації», затвердженого відповідними наказами Міністерства освіти і науки України.

Деканів факультетів обирають на засіданні вченої ради факультетів таємним голосуванням терміном на 5 років з числа професорсько-викладацького складу, які мають вчені звання професора, доцента й науковий ступінь відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Тимчасового положення ТДТУ про обрання та прийняття на роботу деканів факультетів із найдосвідченіших доцентів.

Зарахування працівників на роботу оформляють наказом по університету і оголошують працівникові, за що він повинен розписатися.

2.3. При зарахуванні працівника на роботу або при переведенні на іншу посаду згідно зі ст. 29. КЗпП адміністрація зобов'язана:

 • ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами праці, роз'яснити його права та обов'язки, за що він повинен розписатися;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та особливостями навчального процесу в університеті;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника та ознайомити з правилами техніки безпеки, протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.

2.4. Припинення трудового договору (контракту) здійснюється згідно зі ст. 36-39, 40,41 КЗП. Припинення трудового дого­вору оформляють наказом по університету. Днем звільнення вважається останній день роботи. Адміністрація зобов'язана в день звільнен­ня видати працівникові трудову книжку і провести з ним кінцевий розрахунок.

2.5. Порядок приймання, переведення, відрахування та поновлення студентів проводять наказом по університету у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.6. До аспірантури приймають осіб, що мають диплом спеціаліста або магістра. Правила та умови прийому до аспірантури визначають відповідними положеннями, розробленими в університеті.

3. Основні обов'язки адміністрації університету

3.1. Організувати роботу працівників університету так, щоб кожен працював за своєю спеціальністю, кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце.

3.2. На початку року розробити штат­ний розклад університету і довести його усім підрозділам.

3.3. Своєчасно повідомляти викладачам розклад навчальних занять, затверджувати на наступний навчальний рік індивідуальні плани викладачів та графіки консультацій для студентів за поданням кафедр.

3.4. Своєчасно давати працівникам завдання, забезпечувати їх усіма необхідними матеріалами, обладнанням, спецодягом, створювати здорові й безпечні умови праці.

3.5. Створювати умови для покращення підготовки спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки і культури праці, перспектив їх розвитку і наукової організації праці; організувати вивчення та впровадженя передових методів навчання.

3.6. Своєчасно розглядати та впроваджувати пропозиції професорсько-викладацького складу та інших працівників, спрямовані на покращення роботи університету, впроваджувати в життя рішення ректорату та вченої ради університету.

3.7. Покращувати умови праці, дотримуватися законо­давства про працю, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати умови роботи відповідно до правил охорони праці, правил техніки безпеки та санітарних норм.

3.8. Забезпечувати утримування у справному технічному стані приміщень, системи обігрівання, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати гарні умови для зберігання верхнього одягу працівників університету, аспірантів, студентів та слухачів.

3.9. Постійно контролювати дотримання працівниками, студента­ми, аспірантами і слухачами трудової та навчальної дисципліни, вимог техніки безпеки, санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони. Забезпечувати своєчасне надання відпусток усім працівникам університету.

3.10. У визначені терміни бухгалтерії виплачувати заробітну плату працівникам та сти­пендію студентам, аспірантам і докторантам університету.

3.11. Своєчасно проводити атестацію працівників, передбачену нормативними документами, вирішувати питання заохочення кращих працівників, забезпечувати поширення передового досвіду. Організовувати підвищення кваліфікації працівників університету.

3.12. Сприяти створенню в колективі творчої атмосфери, підтримувати і розвивати ініціативу й активність працівників, повною мірою використовуючи виробничі наради; своєчасно розглядати критичні зауваження викладачів, інших працівників та студентів і повідомляти їх про прийняті рішення та вжиті заходи.

3.13. Виконувати обов'язки, передбачені колективним договором, уважно відноситися до потреб і запитів працівників університету, студентів, аспірантів і докторантів, дбати про їх житлово-побутові умови.

4. Основні обов'язки працівників університету та студентів

4.1. Перелік обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, умовами контракту й положеннями, затвердженими в установленому порядку, а також кваліфіційними довідками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідками робіт і професій робітників.

4.2. Професорсько-викладацький склад університету зобов'язаний:

 • дотримуватися виконання розкладу занять і графіків консультацій зі студентами та аспірантами;
 • проводити на високому науковому рівні навчальну і методичну роботу за спеціальністю;
 • проводити наукові дослідження та брати участь у впровадженні їх в народне господарство;
 • сприяти культурному і духовному розвитку студентів;
 • поглиблювати теоретичні й практичні знання, вдосконалювати методику проведення занять зі студентами;
 • підвищувати педагогічну майстерність та здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів;
 • надавати допомогу студентам в організації самостійної роботи, керувати їх науково-дослідною роботою;
 • один раз на п'ять років пройти один із видів підвищення кваліфікації;
 • постійно у навчальному процесі та поза ним здійснювати виховну роботу у студентському середовищі, працювати куратором групи чи потоку і про результати кураторської роботи постійно звітувати завідувачу кафедри та заступникові декана відповідного факультету;
 • дотримуватися норм етики й моралі, загальнолюдських і християнських принципів взаємин, поводити себе з честю, дотримуватись правил спілкування, утри­муватись від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої службові обов'язки.

4.3. Спільно з працівниками управлінь господарської та експлуатаційно-технічної роботи, капітального будівництва і ремонту прагнути до раціонального споживання електроенергії, води, тепла тощо, та підтримання в приміщеннях університету належного порядку (заборона куріння, розпивання спиртних напоїв, пошкодження обладнання тощо.)

4.4. Працівники лабораторій, управлінь ГЕТР та КБР, а також навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал університету повинні:

 • дотримуватися розпорядку робочого дня, затвердженого у встановленому порядку;
 • повністю виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони, які передбачені відповідними інструкціями, використовуючи спецодяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце та територію універистету;
 • берегти й ефективно використовувати комп’ютери та електронно-технічне обладнання, апаратуру, верстати, інструменти, книжковий фонд, інвентар;
 • нести матеріальну відповідальність за поломки та втрату матеріальних цінностей з власної вини;
 • своєчасно виконувати роботи за нарядами і завданнями;
 • дотримуватись технологічної дисципліни, не допускати браку в роботі, покращувати якість навчальної, наукової та виробничої діяльності;
 • проходити один із видів підвищення кваліфікації;
 • вживати заходи до негайної ліквідації причин і умов які, перешкоджають чи затруднюють нормальну роботу (простій, аварії).

Про всі випадки порушень вказаних вимог повідомляти адміністрацію університету.

4.5. Студенти університету зобов'язані:

 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навиками за обраною спеціальністю;
 • відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати у визначені терміни усі види завдань, передбачені навчаль­ними планами і програмами;
 • виконувати навчальний план за індивідуальним графіком, погодженим з викладачами і затвердженим деканом факультету (студенти 3-5 курсів);
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку університету та правил поселення й проживання в університетських гуртожитках;
 • бережно відноситися до власності університету (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу нічого не виносити із лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики, моралі та християнських принципів міжлюдських взаємин, поводити себе з честю, утримуватись від дій, які б заважали іншим студентам чи працівникам університету виконувати свої службові обов'язки;
 • підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • повідомляти про неявку на заняття з поважних причин декана факультету, вказавши ці причини.

5. Організація робочого часу

5.1. За організацію роботи всіх структурних підрозділів відповідають керівники відповідних підрозділів.

5.2. Функціональні обов'язки кожного підрозділу і його працівників регламентуються положенням про відділ і службовими інструкціями працівників, які розробляють керівники відділів.

5.3. Тривалість робочого дня для наукового, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу – 8 годин при 5-денному робочому тижні (ст.50 КЗпП). Для осіб, що працюють у шкідливих умовах, встановлюють скорочений робочий день у відповідності з діючим законодавством.

5.4. Для професорсько-викладацького складу тривалість робочого дня регламентується розкладом занять і графіком консультацій з розрахунку, що середньотижнева тривалість робочого часу складає 36 годин. Науково-методичну роботу викладач виконує за індивідуальним планом.

5.5. Робота викладача передбачає обов'язкове виконання навчального навантаження (розклад занять і консультацій) навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу в обсязі, передбаченому індивідуальним планом. Роботу за сумісництвом можна виконувати у вільний від основної роботи час.

Контроль за виконанням графіка роботи викладачів покладаєть­ся на завідувачів кафедрами.

5.6. Контроль за дотриманням розкладу занять і виконанням індивідуальних планів викладачами здійснюють завідувачі кафедр, де­кани та навчальний відділ. Результати всіх видів контролю враховуються при продовженні терміну контракту.

5.7. Час початку занять студентів і роботи працівників науко­вих, господарських підрозділів встановлює наказом ректор за погодженням з профспілковою організацією.

5.8. Графік роботи працівників навчальних і адміністративних підрозділів розробляють керівники підрозділів, виходячи з умов забезпечення навчального процесу і затверджує його ректор університету.

5.9. Про початок і кінець занять (пар) викладачів та студентів сповіщають звуковим сигналом.

5.10. Про неявку на роботу з поважних причин працівник пови­нен повідомити керівника підрозділу. Заміна викладача здійснюється, як правило, силами кафедри з відома навчального відділу. При неможливості такої заміни останню організовує навчальний відділ за погодженням із завідувачем кафедри.

5.11. Працівників, що з'явилися на роботу в нетверезому стані, до роботи не допускають і питання про можливість їх подальшої роботи вирішує адміністрація університету згідно з чинним законодавством.

5.12. Залучення працівників до робіт у позаурочний час можна здійснювати у виняткових випадках, передбачених законодавством і лише за погодженням із профспілковою організацією університету. Проведення занять, екзаменів, заліків у вихідні не вважається позаурочною роботою.

За необхідності проведення занять у вихідні та святкові дні навчальний відділ повинен узгодити це зі службою АГРБ (розробити графік занять на ці дні).

5.13. У робочий час забороняється:

 • залучати працівників для виконання громадських доручень;
 • скликати збори, наради, засідання, пов'язані з громадською роботою;
 • направляти працівника без його особистої згоди на виконання робіт, не передбачених його посадовою інструкцією.

5.14. Черговість надання щорічних основних відпусток регулює адміністрація за погодженням із профспілковим комітетом. Викладачі користуються пріоритетним правом на отримання відпустки в літній період. Графік відпусток складають не пізніше 15 грудня кожного року і доводять до відома всіх працівників університету.

6. Вимоги до дотримання порядку в приміщенях університету

6.1. Відповідальність за забезпечення сприятливих умов праці в приміщеннях університету (наявність відповідних меблів, обладнання, підтримання потрібної температури, освітлення та інше) несе служба управління АГРБ. За дотримання належного порядку в лабораторіях і кабінетах, справність обладнання і приладів, їх підготовку до занять відповідальність несуть завідуючі лабораторіями та лаборанти.

6.2. Охорона будівель, майна і відповідальність за їх про­типожежний стан покладає наказом ректор на працівників служби охорони університету, відповідальних працівників адміністративно-господарського персоналу за поданням проректора з адміністративно-господарської роботи.

6.3. Ключі від усіх приміщень університету повинні знаходитися в чергового корпусу і видаватися за списком згідно з наказом.

Працівники, які отримують ключі і здають їх, повинні розписуватись у відповідному журналі і проставляти час. Виносити ключі з корпусу і використовувати інші категорично забороняється.

6.4. Навчальні аудиторії відкривають за 15 хвилин до початку занять лаборанти кафедр, за якими закріплені дані аудиторії, і закривають після закінчення занять (згідно із затвердженим розкладом).

6.5. Відповідальними за дотримання належного порядку, чистоти і збереження майна під час проведення занять є викладачі, які їх проводять, старости груп і потоків.

6.6. У приміщенні університету забороняється:

 • ходити у верхньому одязі та головних уборах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах під час занять.

6.7. У приміщеннях навчальних корпусів, гуртожитках університету, службових приміщеннях, на території університету забороняється тютюнопаління й уживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин.

6.8. Для вирішення службових та особистих справ працівників, студентів та відвідувачів ректор, проректори й декани факультетів встановлюють дні і години прийому.

6.9. Тексти правил внутрішнього розпорядку, графіки прийому відвідувачів, години для самостійної роботи студентів розміщують на видних місцях біля відповідних приміщень.

7. Заохочення за успіхи в роботі й навчанні, відповідальність за порушення трудової та навчальної дисципліни

7.1. За зразкове виконання службових обов’язків, довгот­ривалу бездоганну працю та інші досягнення в роботі, а також за успіхи в навчанні, до працівників і студентів застосову­вають заохочення, передбачені закононодавством.

7.2. Заохочення оголошують за наказом ректора, доводять до відома працівників і студентів на зборах колективу чи груп студентів з відповідним оформленням записів у трудових книжках.

7.3. Для заохочення працівників університету до покращення якості роботи використовують різні форми матеріального та морального стимулювання праці й навчання.

7.4. З метою матеріального стимулювання кращих працівників використовують економію фонду заробітної плати та стипендіального фонду, який спрямовують на преміювання та соціальні виплати.

Розпорядником даних фондів є ректор університету.

7.5. В університеті передбачено такі форми матеріального стимулювання працівників і студенів:

 • разові заохочувальні премії;
 • преміювання згідно з розробленими та ухваленими вченою радою університету положеннями;
 • преміювання працівників НДЧ із фондів економії зарплати;
 • персональні надбавки до зарплати окремим працівникам за збільшений обсяг виконуваної роботи згідно з поданням керівника підрозділу або атестаційної комісії;
 • персональні надбавки до штатних окладів за складність і напруженість у роботі та виконання додаткових робіт за наявності економії фонду зарплати згідно з поданням атестаційної комісії.

7.6. Матеріальне стимулювання працівників здійснюється за досягнені успіхи в роботі на основі подання керівника підрозділу ректору університету на основі розроблених положень.

7.7. Матеріальне заохочення студентів, аспірантів і докторантів за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі здійснює з частини економії стипендіального фонду ректор університету за поданням декана.

7.8. За порушення умов контракту, трудової чи навчальної дисципліни, неналежне виконання службових обов’язків, перебування на робочому місці у нетверезому стані, тютюнопаління на території університету, розпивання в приміщеннях університету алкогольних напоїв, притягненні до відповідальності представниками органів внутрішніх справ на території університету чи поза ним, невиконання вимог служби охорони порядку, втрату службових документів чи посвідчень, при порушеннях правил внутрішнього порядку та правил поселення й проживання в гуртожитках адміністрація університету може застосовувати матеріальні, дисциплінарні стягнення від попередження, догани і до виселення з гуртожитку, звільнення з роботи чи виключення з університету (залежно від характеру порушень).

7.9. Дисциплінарні стягнення застосовує ректор університету і оголошують їх за його наказом. За втрату студентських документів (квиток, залікова книжка, перепустка) ректор має право накласти на студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження).

7.10. У випадках підробки заліково-екзаменаційних документів на студентів накладають наступні стягнення: догана або виключення з університету.

7.11. Адміністрація має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд колективу відділу, кафедри, факультету чи університету (залежно від характеру порушень).

7.12. Перед застосуванням стягнення особа, яка порушила трудову дисципліну, зобов’язана подати відповідному керівництву пояснення у письмовій формі.

7.13. Стягнення застосовують не пізніше одного місяця з дня виявлення провини.

7.14. При застосуванні стягнення слід враховувати тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередню роботу та поведінку працівника (студента).

7.15. Наказ про застосування стягнення оголошують працівнику, за що він розписується, а в необхідних випадках доводять до відома колектив.

8. Порядок отримання та звільнення ліжко-місця в гуртожитках університету

8.1. Надання місця-ліжка для тимчасового проживання учнів, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів і слухачів підготовчих курсів у гуртожитках університету здійснюють згідно із затвердженим Положеннм про гуртожитки університету.

8.2. Мешканцям, які проживають у гуртожитку університету, можуть бути (в разі необхідності) надані місця проживання в іншій кімнаті (блоці) без погіршення житлових умов.

8.3. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, повинні звільнити місце в гуртожитку впродовж трьох днів після оголошення результатів іспитів. Ті, хто подає апеляцію - в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки. Абітурієнти, які не пройшли за конкурсом - упродовж трьох днів після видачі наказу про зарахування.

8.4. Після закінчення навчального року, при відрахуванні з навчального закладу, переведенні на заочну форму навчання, добровільній відмові від проживання в гуртожитку, мешканці повинні здати кімнату завідувачу гуртожитку впродовж 10 днів і знятись із паспортної реєстрації.

8.5. Після здавання кімнати і зняття з паспортної реєстрації в обхідному листі студента завідувач гуртожитку і паспортистка роблять відповідні позначки.

9. Правила користування та умови проживання в гуртожитках університету

9.1. У кожному житловому блоці чи на поверсі гуртожитку з числа його мешканців обирають старосту. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний особисто кожним мешканцем кімнати, зберігається у завідувача гуртожитку. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видають мешканцям під їх особисту відповідальність.

9.2. Мешканцям гуртожитку видають перепустки на право входу в гуртожиток.

9.3. Вхід у гуртожитки дозволяється:

 • вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2400 години вільно, а з 2400 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення;
 • відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 23.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку;
 • черговий повідомляє мешканця гуртожитку про прибулих гостей. Мешканець гуртожитку після реєстрації гостей в журналі відвідувань супроводжує їх до своєї кімнати.
 • відповідальність за своєчасне залишення відвідувачем гуртожитку і дотримання ним правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які його запросили.

9.4. З 23-ї і до 7-ї години у гуртожитку слід дотримувати тиші.

9.5. Усіх мешканців залучають до чергування в гуртожитку та до господарських робіт із самообслуговування згідно з графіком, розробленим органами студентського самоврядування. Щоденно слід виконувати роботи з підтримання порядку і чистоти в своїх житлових і робочих кімнатах.

9.6. Приміщення для приготування їжі працюють цілодобово.

10. Права й обов'язки мешканців гуртожитку

10.1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями, обладнанням і майном гуртожитку;
 • обирати студентську раду у складі старост блоків, поверхів та гуртожитку і бути обраними до її складу;
 • брати участь через органи студентського самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних із покращенням житлово-побутових умов, організацією виховної роботи і дозвілля, обладнанням і оформленням житлових кімнат та інших приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та ін.;
 • звертатися з іменними скаргами до керівництва навчального закладу на якість роботи обслуговуючого персоналу чи житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам даного документа.

10.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

 • знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;
 • дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати в гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації в завідувача гуртожитку);
 • дотримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування, брати участь в усіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;
 • дбайливо ставитись до університетської власності - приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
 • постійно виконувати вимоги інструкції з безпечного користування газовими плитами, утримувати їх у чистоті;
 • постійно дотримуватися правил охорони праці й протипожежної безпеки, особливо при користуванні електроосвітленням, газовими плитами, побутовою електроапаратурою;
 • на випадок виникнення пожежі, знати місця розміщення та вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати шляхи евакуації;
 • особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камери схову. За речі, не здані на зберігання в період тривалої відсутності студента, адміністрація відповідальності не несе;
 • залишаючи кімнату, слід вимкнути світло, електроприлади, зачинити вікна;
 • своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з договором на проживання;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново ставити до відома завідувача гуртожитку, працівників відомчої охорони університету і студентську раду;
 • залишаючи гуртожиток на тривалий час (більше одного тижня), а також виїжджаючи на канікули або практику, письмово попереджувати завідувача гуртожитку, а отримане майно і ключі від кімнати здавати завідувачу гуртожитку, особисті речі - до камери схову;
 • при тимчасовому виїзді (до тижня) із гуртожитку повідомляти про це старосту блоку (сповістивши адресу переїзду);
 • виконувати розпорядження завідувача гуртожитку та вимоги працівників відомчої охорони університету.

10.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
 • перероблювати та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої;
 • прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
 • самовільно замінювати дверний замок;
 • створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка ускладнює працю і відпочинок мешканців інших блоків;
 • утримувати домашніх тварин;
 • зберігати харчові продукти на підвіконнях за межами житлових кімнат та сушити за вікнами одяг і білизну після прання.

10.4. Грубими порушеннями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку вважаються:

 • приносити і вживати в гуртожитку спиртні напої та наркотичні речовини;
 • курити у житлових і робочих кімнатах;
 • перебувати в гуртожитку в нетверезому стані;
 • залишати сторонніх осіб після 23.00 і на ночівлю;
 • ігнорувати вимоги працівників служби охорони та інших працівників гуртожитку;
 • самовільно переробляти електроустаткування та вмикати електро-нагрівальні прилади в житлових кімнатах;
 • нищити устаткування, меблі, інвентар та приміщення гуртожитку;
 • здійснювати хуліганські дії, що можуть спричинити фізичні та матеріальні травми мешканцям та працівникам гуртожитку;
 • порушення правил роботи в комп’ютерній мережі університету.

10.5. При грубих порушеннях правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ТДТУ, неодноразових порушеннях дисципліни і вимог працівників гуртожитку (за наявності письмових заяв і скарг цих працівників на даного студента), порушеннях громадського порядку студенти підлягають виселенню із гуртожитку, їм заборонено повторно поселятися упродовж поточного чи наступних навчальних років або відрахування з університету.

11. Заохочення і стягнення для мешканців гуртожитків

11.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканців гуртожитку заохочують:

 • оголошенням подяки;
 • нагородженням подарунком або грошовою премією.

11.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладають стягнення:

 • зауваження;
 • виселення з гуртожитку;
 • відмова у наданні місця-ліжка для проживання на наступний рік;
 • відрахування із навчального закладу.

12. Порядок прийняття правил внутрішнього розпорядку і введення їх у дію

12.1. Правила внутрішнього розпорядку обговорюють і приймають на загальних зборах або конференції трудового колективу, їх затверджує ректор Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

25 червня 2012 року