№ з/п Зміст Стор.
1. Загальна частина 3
Структура університету 4
Правосуб’єктність університету 5
2. Концепція освітньої діяльності 9
3. Права та обов'язки Міністерства освіти і науки України 10
4. Органи управління університетом, порядок їх обрання та повноваження 10
4.1. Принципи управління університетом 10
4.2. Ректор університету 10
4.3. Проректори 13
4.4. Декани факультетів, завідувачі кафедр 13
4.5. Вчена рада університету 14
4.6. Вчені ради факультетів 16
4.7. Наглядова рада 17
4.8. Робочі та дорадчі органи 18
Ректорат 18
Науково-методична рада 18
Науково-технічна рада 19
5. Органи громадського самоврядування в університеті, порядок їх обрання та повноваження 19
5.1. Конференція трудового колективу університету 19
5.2. Конференція трудового колективу факультету 20
5.3. Студентське самоврядування в університеті 20
5.4. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених 21
6. Джерела надходження й порядок використання коштів та майна університету 22
7. Порядок звітності й контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності 24
8. Порядок внесення змін до Статуту університету 24
9. Порядок реорганізації та ліквідації університету 25

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут розроблено згідно з чинним законодавством України і є документом, що регламентує діяльність Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (надалі — Університет).

1.2. Повне офіційне найменування Університету:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

1.3. Скорочене найменування Університету, яке можна застосовувати у текстах документів: Тернопільський національний технічний університет, ТНТУ.

1.4. Повне та скорочене офіційне найменування Університету іноземними мовами, яке застосовують у міжнародному листуванні:

1.4.1. Англійською — Ternopil Ivan Puluj National Technical University, (TNTU);

1.4.2. Німецькою — Nationale Technische Ivan Puluj Universität Ternopil, (NTUT);

1.4.3. Французькою — Université Nationale Technique Ivan Puluj de Ternopil, (UNTT ).

1.4.4. Російською — Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя (ТНТУ).

1.5. Місцезнаходження Університету: Україна, 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56. Тел. (035.2) 5.2-41-81, факс (035 2) 25-49-83, WEB-сайти: www.tntu.edu.ua, www.tstu.edu.ua, www.tu.edu.te.ua, електронна пошта Е-mаіl: univ@tu.edu.te.ua.

1.6.Університет утворений як Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за постановою Кабінету Міністрів України № 1563 від 30 грудня 1996 року.

1.7. Університет є правонаступником Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (1960–1964 рр.); Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (1964–1991 рр.); Тернопільського приладобудівного інституту (1991–1995 рр.).

1.8. Статус Національного наданий Указом Президента України №1024/2009 від 11 грудня 2009 року.

1.9. Університет акредитований за статусом вищого навчального закладу (сертифікат серії РД-ІV № 2072267 від 04.09.2014 р.).

1.10. Університет має право готувати фахівців:

1.10.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.10.2. За науковими ступенями: кандидат наук, доктор наук.

1.10.3. За ступенями вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

1.11. Університет є юридичною особою публічного права і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань та функцій, передбачених цим Статутом, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в установах державних банків, спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, може набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.12. Університет проводить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших актів законодавства, а також цього Статуту.

1.13. Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, торговельну марку (знак для товарів і послуг) і власну символіку, якою є герб та хоругва.

1.14. Навчання, діловодство, збори, засідання в Університеті проводять державною мовою. У разі необхідності інші мови застосовують:

1.14.1. У міжнародній діяльності.

1.14.2. У навчанні іноземних студентів, при цьому забезпечивши вивчення такими особами української мови як окремої навчальної дисципліни.

1.14.3. У навчанні й атестації здобувачів наукових ступенів.

1.14.4. У разі викладання окремих навчальних дисциплін іноземними мовами – для поглибленого вивчення цих мов та з метою створення умов для міжнародної академічної мобільності, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни українською мовою.

1.14.5. При виданні наукових журналів та збірників наукових праць.

1.14.6. В інших випадках, встановлених вченою радою Університету.

СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

1.15. До структури Університету входять:

1.15.1. Факультети, які об'єднують кафедри та/або лабораторії.

1.15.2. Коледжі, які є відокремленими структурними підрозділами без права юридичної особи, зокрема Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

1.15.3. Науково-технічна бібліотека.

1.15.4. Підготовчі відділення.

1.15.5. Центри дистанційної освіти, перепідготовки та післядипломної освіти, інформаційних технологій, франко-української наукової кооперації й підготовки персоналу, довузівської підготовки, іноземних мов, навчально-науковий центр інформаційних систем та інші центри.

1.15.6. Науково-дослідна частина.

1.15.7. Відділ аспірантури й докторантури.

1.15.8. Навчальні, науково-дослiднi, дослідно-конструкторськi, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі та інші пiдроздiли, у тому числі полігони.

1.15.9. Видавництво.

1.15.10. Навчально-виробничі майстерні, виробничі, комерційні підрозділи.

1.15.11. Адміністративно-управлінські та господарські підрозділи, заклади громадського харчування.

1.15.12. Санаторій-профілакторій професійної освіти Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя як відокремлений структурний підрозділ без права юридичної особи, що організовує свою діяльність на базі Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя і є закладом санаторно-курортного типу, що надає послуги санаторно-курортного лікування особам, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах за денною формою навчання.

1.15.13. Структурними підрозділами можуть бути інші, передбачені Законом України «Про вищу освіту», підрозділи.

1.16. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюяє відокремленими структурними підрозділами Університету без права юридичної особи і здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, молодших бакалаврів та бакалаврів зі спеціальностей, що, як правило, споріднені з напрямами (спеціальностями) Університету та проводять прикладні наукові дослідження.

1.17. Для здійснення своєї діяльності коледжі мають окремі права фінансово-господарської діяльності, делеговані Університетом, а саме:

1.17.1. Здійснення фінансово-господарської діяльності у межах, затверджених для них кошторисних призначень згідно з цим Статутом, положеннями про коледжі та іншими законодавчими актами. Рухоме майно перебуває на балансах коледжів як складових зведеного балансу Університету, а нерухоме – будинки, споруди, земельні ділянки – знаходяться на балансі Університету і закріплюються за Університетом на відповідних правових режимах згідно з нормами чинного законодавства.

Коледжі користуються закріпленим за ними майном без самостійного права продажу, обміну, передавання в оренду фізичним чи юридичним особам, списання необоротних активів вартістю, визначеною чинним законодавством.

1.17.2. У межах і порядку, визначеному довіреністю Університету, укладають відповідно до вимог чинного законодавства:

  • цивільно-правові договори, господарські договори, державні контракти в межах затверджених для коледжу кошторисних призначень;
  • договори про спільну діяльність з підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання завдань відповідно до цього Статуту, Положень про коледжі і чинного законодавства України;
  • договори з вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитацій про спільну освітню співпрацю з метою продовження навчання випускників за напрямами (спеціальностями), за якими не надаються освітні послуги Університетом.

1.17.3. Утримують та мають право використовувати для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом, положеннями про коледжі, надані коледжам Університетом, земельні ділянки, які закріплені за Університетом на праві постійного користування.

1.17.4. За погодженням з Університетом здавати в оренду рухоме майно, яке перебуває на балансах коледжів і не задіяне у навчальному процесі, брати в оренду майно інших підприємств, установ та організацій відповідно до чинного законодавства України.

1.17.5. Здійснювати виробництво та реалізацію продукції громадського харчування, організації її споживання.

1.17.6. Залишати у своєму розпорядженні й використовувати для розширення матеріально-технічної і соціальної бази кошти, отримані від надання платних послуг відповідно до норм чинного законодавства.

1.17.7. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

1.17. 8. Мають право на підставі довіреностей, виданих ректором, вести справи в судах загальної юрисдикції всіх інстанцій у випадках, коли позивачем чи відповідачем виступає ТНТУ ім. І. Пулюя в особі відповідного коледжу за зобов'язаннями, що випливають із правочинів, пов’язаних з коледжами.

1.17.9. Нести відповідальність за дотримання своїх зобов'язань у межах делегованих їм прав фінансово-господарської діяльності за майно, закріплене за коледжами, та за майно Університету, що надане коледжам для виконання завдань та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

1.17.10. У зв'язку з наданими їм правами фінансово-господарської діяльності зобов'язані дотримуватися фінансової дисципліни, збереження майна та здійснювати інші дії відповідно до норм чинного законодавства.

1.18. Унiверситет за поданням коледжу дає дозвіл на відкриття рахунків у банку, виготовлення печаток, штампів та бланків згідно із законодавством.

1.19. Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради Університету за поданням ректора та діють згідно з положенням.

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1.20. Університет має право:

1.20.1. Використовувати у своєму найменуванні слово «національний».

1.20.2. Розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності.

1.20.3. Здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами.

1.20.4. Визначати норми часу навчальної та інших видів робіт педагогічних і науково-педагогічних працівників.

1.20.5. Здійснювати перерозподіл:

1.20.5.1 Нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників.

1.20.5.2. Державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більше 5 відсотків загального обсягу державного замовлення Університету з обов’язковим інформуванням МОН України.

1.20.5.3. Ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань.

1.20.6. Самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу.

1.20.7. Обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти.

1.20.8. Видавати документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка з акредитованих напрямів (спеціальностей) та освітніх програм і виготовляти та видавати власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою Університету з неакредитованих освітніх програм.

1.20.9. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між Університетом та іншими вищими навчальними закладами, у тому числі іноземними, освітніми програмами разом із цими вищими навчальними закладами виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним рішенням вчених рад Університету і таких вищих навчальних закладів.

1.20.10. У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) виготовляти та видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою Університету.

1.20.11. Приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників.

1.20.12. Формувати та затверджувати штатний розпис.

1.20.13. Отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання.

1.20.14 Отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету.

1.20.15. Формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання й упровадження інноваційних проектів.

1.20.16. Приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

1.20.17. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу.

1.20.18. Надавати додаткові освітні та інші послуги (в тому числі платні) фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства.

1.20.19. Змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором між Університетом і фізичною (юридичною) особою.

1.20.20. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

1.20.21. Самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін.

1.20.22. Присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти.

1.20.23. Приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

1.20.24. Утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування.

1.20.25. Утворювати, перейменовувати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи.

1.20.26. Провадити видавничу діяльність, зокрема видавати наукові журнали, збірники, підручники, навчальні посібники, наукові праці тощо, а також розвивати власну поліграфічну базу.

1.20.27. Провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами.

1.20.28. Розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях.

1.20.29. Брати участь у роботі міжнародних організацій.

1.20.30. Запроваджувати власну символіку та атрибутику.

1.20.31. Встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

1.20.32. Звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами.

1.20.33. Провадити фінансово-господарську та іншу діяльність в Україні та за кордоном відповідно до законодавства та Статуту університету.

1.20.34. Розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг.

1.20.35. Відкривати поточні та депозитні рахунки в банках.

1.20.36. Мати право власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених Законом);

1.20.37. Засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу.

1.20.38. Використовувати майно, закріплене за Університетом на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства.

1.20.39. Створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності.

1.20.40. Створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів.

1.20.41. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів.

1.20.42. Спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті.

1.20.43. Відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах, користуватися банківськими кредитами відповідно до законодавства.

1.20.44. Брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності).

1.20.45. Засновувати навчальні заклади й наукові установи.

1.20.46. Засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності.

1.20.47. Проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Університету як засновника інноваційних структур різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо).

1.20.48. Здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних.

1.20.49. Присуджувати почесний науковий ступінь «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Доктор honoris causa») та присвоювати звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

1.20.50. Реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових та методичних розробок відповідно до законодавства.

1.20.51. Користуватися земельними ділянками в порядку, установленому Земельним кодексом України.

1.20.52. Утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціумів. Усі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність.

1.20.53. Визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;

1.20.54. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.21. Університет зобов’язаний:

1.21.1. Провадити освітню діяльність за ліцензованими спеціальностями, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність і забезпечення освітнього процесу.

1.21.2. Мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

1.21.3. Вживати заходи, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

1.21.4. Створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами.

1.21.5. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

1.21.6. Вносити до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію про видані дипломи.

1.21.6. Дотримуватися норм чинного законодавства та державних стандартів України;

1.21.7. Виконувати державні замовлення й зобов’язання за договорами з юридичними і фізичними особами.

1.21.8. Дотримуватися фінансової дисципліни, правил ведення обліку та звітності.

1.21.9. Надавати інформацію на запити згідно із законодавством.

1.21.10. Забезпечити підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років.

1.21.11. Сприяти і створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування Університету.

1.21.12. Сприяти участі наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету у міжнародних організаціях, структурах тощо;

1.21.13. Сприяти соціальному захисту й оздоровленню учасників освітнього процесу;

1.21.14. Зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Університету;

1.21.15. Створювати безпечні умови освітньої та інших видів діяльності, дотримуватися санітарних та екологічних норм;

1.21.16. Створювати умови для задоволення культурних потреб працівників Університету та осіб, які навчаються.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Концепція освітньої діяльності Університету містить мету, принципи, цільові програми освітньої діяльності та засоби їх реалізації.

2.2. Мета освітньої діяльності – забезпечення організаційної, навчально-методичної і науково-дослідної та інноваційної діяльності, направленої на надання послуг для здобуття певного ступеня вищої освіти з видачею відповідного документа.

2.3. Принципи освітньої діяльності Університету:

2.3.1. Неперервність, наскрізність, наступність і професійність навчання на всіх рівнях підготовки фахівців.

2.3.2. Створення оптимальної структури управління для забезпечення й реалізації системного підходу і демократичних принципів навчання та виховання, узгодженості всіх елементів навчально-виховного процесу, ефективного наукового пошуку, саморозвитку й удосконалення.

2.3.3. Забезпечення навчальних функцій як багатопрофільного освітнього закладу, спрямованого на високу якість освіти шляхом поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності.

2.3.4. Співпраця з працедавцями в удосконаленні навчальних планів і практичної підготовки студентів.

2.3.5. Забезпечення високої кваліфікації і професійності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, створення умов для їх якісного зростання, формування і розвитку наукових шкіл.

2.3.6. Забезпечення інтеграції Університету в міжнародну систему освіти і науки для створення та розвитку ефективних зв'язків, вільних і взаємозбагачуючих контактів, співпраці осіб, що навчаються, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників з провідними науковими та навчальними закладами України й інших держав.

2.4. Цільові програми освітньої діяльності Університету:

2.4.1. Інтеграція в систему міжнародної освіти і науки.

2.4.2. Реалізація принципу освіти «навчання упродовж життя»;

2.4.3. Реалізація сучасних інформаційних (у тому числі дистанційних) технологій навчання, проектування і наукових досліджень.

2.4.4. Реалізація Концепції діяльності наукових гуртків.

2.4.5. Реалізація Концепції підготовки студентів з іноземних мов.

2.4.6. Реалізація дослідницької компоненти у курсовому та дипломному проектуванні.

2.4.7. Розвиток у студентів навиків ведення підприємницької та інноваційної діяльності.

2.4.8. Підвищення рівня правової освіти фахівців.

2.4.9. Виховання національно-свідомого громадянина.

2.5. Засоби реалізації цільових програм освітньої діяльності Університету:

2.5.1. Розроблення стратегії та концепції розвитку.

2.5.2. Удосконалення структури та системи управління.

2.5.3. Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

2.5.4. Розвиток національної освіти, науки і культури.

2.5.5. Розвиток наукових шкіл і формування перспективних напрямків наукових досліджень.

2.5.6. Розбудова й удосконалення матеріально-технічної бази.

2.5.7. Розширення джерел фінансування.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Повноваження Міністерства освіти і науки України щодо управління Університетом визначаються Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України, а також цим Статутом .

Міністерство освіти і науки України:

3.1. За поданням конференції трудового колективу Університету затверджує Статут університету та вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію.

3.2. Укладає в місячний термін контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у межах чинного законодавства.

3.3. За поданням загальних зборів трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту університету та умов контракту.

3.4. У разі припинення повноважень ректора протягом тижня з дня утворення вакансії оголошує конкурс і призначає виконувача обов’язків ректора Університету.

3.5. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету.

3.6. Здійснює контроль за дотриманням Статуту університету.

3.7. Може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університетом.

3.8. Видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформляє та анулює їх.

3.9. Затверджує форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка.

3.10. Доводить Університету державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством.

3.11. Сприяє працевлаштуванню випускників Університету.

3.12. Затверджує рішення вченої ради Університету про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань старшого дослідника, доцента та професора, розглядає питання про позбавлення цих звань, оформляє та видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної колегії.

3.13. Затверджує за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів і проводить процедуру їх визнання, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.14. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПОРЯДОК ЇХ ОБРАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Діяльність Університету здійснюється на принципах:

4.1.1. Автономії та самоврядування.

4.1.2. Розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, керівництва Університету та його структурних підрозділів.

4.1.3. Поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

4.1.4. Незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

4.2.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством, Статутом університету та контрактом.

4.2.2. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чиним законодавством України і Статутом університету.

4.2.3. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

4.2.3.1. Організовує діяльність Університету.

4.2.3.2. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис.

4.2.3.3. Видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення.

4.2.3.4. Відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України.

4.2.3.5. Є розпорядником майна і коштів.

4.2.3.6. Забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори.

4.2.3.7. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників, у т.ч. науково-педагогічних, додаткові вимоги до яких встановлюються Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

4.2.3.8. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку.

4.2.3.9. Визначає функціональні обов’язки працівників.

4.2.3.10. Формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4.2.3.11. Відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, визначених законодавством, та за погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених приймає рішення про відрахування та поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії.

4.2.3.12. Забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, затверджує робочі навчальні плани навчального процесу.

4.2.3.13. Контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни.

4.2.3.14. Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників.

4.2.3.15. Вносить на розгляд вченої ради Університету подання про утворення, перейменування, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

4.2.3.16. Для вирішення поточних питань, пов'язаних з діяльністю Університету, відповідно до цього Статуту утворює дорадчі (дорадчо-консультативні) органи.

4.2.3.17. Забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету.

4.2.3.18. Сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті.

4.2.3.19. Сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом.

4.2.3.20. Спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету та осіб, що навчаються, подає для затвердження Конференції трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує їх.

4.2.3.21. Відповідно до законодавства,Колективного договору та положень про порядок преміювання працівників та науково-педагогічних працівників визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету, а також накладає на них стягнення відповідно до законодавства.

4.2.3.22. Організовує міжнародну діяльність Університету.

4.2.3.23. Здійснює інші дії, передбачені законодавством.

4.2.4. Ректор університету:

4.2.4.1. Несе відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до Університету.

4.2.4.2. Відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна закладу.

4.2.4.3. Щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та Конференцією трудового колективу Університету.

4.2.4.4. Оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному WEB-сайті Університету.

4.2.5. Ректор може тимчасово (на час відпустки, хвороби чи відрядження) делегувати наказом свої повноваження одному з проректорів та без вказування конкретного терміну – частину своїх повноважень проректорам (наказом, контрактами, довіреностями).

4.2.6. Порядок обрання та призначення ректора Університету:

4.2.6.1. Ректора Університету обирають за конкурсом шляхом таємного голосування терміном на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами і цим Статутом.

4.2.6.2. Протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу наказом керівника за рекомендацією вченої ради університету затверджують склади організаційного комітету і виборчої комісії та кінцевий строк обрання виборних представиків.

4.2.6.3. Організаційний комітет протягом п’яти робочих днів з дати внесення Міністерством освіти і науки України кандидатур на посаду ректора інформацію про них та їх передвиборні програми розміщає на офіційній веб-сторінці Університету, організовує обрання виборних представників з числа осіб, що мають право брати участь у виборах, та затверджує списки виборців.

4.2.6.4. До списку виборців включають усіх штатних наукових та науково-педагогічних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників, яких обирають у порядку, визначеному окремим Положенням, та виборних представників з числа студентів за квотами визначеними пропорційно до кількості студентів, що навчаються за денною формою навчання на кожному факультеті. Представництво кожної категорії виборців визначають згідно з чинним законодавством. Затверджені списки виборців оприлюднюють на офіційній веб-сторінці Університету.

4.2.6.5. Інформацію про час та місце проведення виборів організаційний комітет оприлюднює на офіційній веб сторінці, інформаційних стендах університету та письмово надсилає у Міністерство освіти і науки України і претендентам на посаду ректора.

4.2.6.6. Претенденти на посаду ректора мають право на проведення зустрічей з працівниками та студентами Університету, але не пізніше, ніж за три дні до проведення виборів. Університет забезпечує рівні права усіх претендентів.

4.2.6.7. Претендент на посаду ректора має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше, ніж за двадцять чотири години до початку виборів.

4.2.6.8. Виборча комісія проводить вибори та приймає рішення про їх результати у порядку, визначеному окремим Положенням, затвердженим вченою радою університету.

4.2.6.9. У випадку, якщо за результатами виборів у першому турі жоден з претендентів не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах, оголошують другий тур виборів, участь у якому беруть два претенденти на посаду ректора, які у першому турі отримали найбільшу кількість голосів. Другий тур проводять через сім календарних днів після першого.

4.2.6.10. Вибори вважають такими, що не відбулися, якщо:

  • участь у них взяли менше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у виборах брав участь один претендент і не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у другому турі жоден з претендентів не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах.

4.2.6.11. У випадку прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Міністерство освіти і науки України згідно з чинним законодавством оголошує проведення нового конкурсу.

4.2.7. З особою, яка набрала понад 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

4.2.8. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка працювала на цій посаді не менш 10 років підряд, може бути призначена за рішенням вченої ради Університету радником ректора Університету за рахунок власних надходжень Університету з оплатою у розмірі посадового окладу ректора з надбавками і доплатами згідно з чинним законодавством або на громадських засадах.

4.2.9. Підстави і процедура дострокового розірвання контракту з ректором Університету:

4.2.9.1. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту Університету та умов контракту.

4.2.9.2. Подання про відкликання ректора може бути внесено не менше як половиною статутного складу наглядової або вченої рад Університету. Рішення про відкликання ректора універститету приймається більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин осіб, що мають право обирати ректора.

4.3. ПРОРЕКТОРИ

4.3.1. Ректор делегує право безпосереднього керівництва навчальною, науково-педагогічною, науковою, інноваційною, виробничою, виховною, міжнародною та адміністративно-господарською діяльністю Університету проректорам, які відповідають за ці напрями діяльності.

4.3.2. Проректорів призначають на посаду та звільняють з посади наказом ректора Університету, за погодженням із вченою радою Університету та органами студентського самоврядування. Кількість проректорів, заробітна плата яких фінансується за рахунок загального фонду державного бюджету, визначається Міністерством освіти і науки України. Університет має право встановлювати додаткові посади проректорів, заробітна плата яких забезпечується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету згідно з чинним законодавством.

4.3.3. Права та обов'язки проректорів визначає ректор у контрактах та наказах відповідно до функцій, які вони виконують. Проректори мають право видавати накази та розпорядження за напрямами своєї діяльності у межах їх компетенції.

4.3.4. Розпорядчі документи проректорів можуть бути скасовані ректором Університету.

4.4. ДЕКАНИ ФАКУЛЬТЕТІВ, ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР

4.4.1. Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як два терміни і повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

4.4.2. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана факультету визначаються Положенням про факультет, яке затверджує вчена радаУніверситету.

4.4.4. Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

4.4.5. Підстави і процедура дострокового розірвання контракту з деканом факультету:

4.4.5.1. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням вченої ради Університету або Конференції трудового колективу факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту університету, умов контракту.

4.4.5.2. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції трудового колективу факультету не менше як половиною голосів складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менше як двома третинами голосів складу Конференції трудового колективу факультету.

4.4.6. Ректор Університету при утворенні нового факультету призначає виконувача обов’язків декана факультету на термін до проведення виборів декана факультету, але не більш як на три місяці.

4.4.7. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два терміни.

Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету терміном на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор Університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.5. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5. ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

4.5.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється терміном на п’ять років, у кількості до 75 осіб, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Склад, функції та порядок роботи вченої ради визначають за цим Статутом, Положенням про вчену раду Університету та Регламентом роботи вченої ради.

4.5.2. Вчена рада Університету:

4.5.2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

4.5.2.2. Розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

4.5.2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

4.5.2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

4.5.2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

4.5.2.6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, перейменування, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

4.5.2.7. Затверджує порядок проведення конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників.

4.5.2.8. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки.

4.5.2.9. Затверджує Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про факультет, Положення про робочі та дорадчі органи та Правила прийому до Університету.

4.5.2.10. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

4.5.2.11. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

4.5.2.12. Затверджує зразок та порядок виготовлення власних документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

4.5.2.13. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

4.5.2.14. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

4.5.2.15. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

4.5.2.16. Призначає персональні стипендії за значні успіхи у навчанні та / або науковій діяльності.

4.5.2.17. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

4.5.2.18. Має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Загальними зборами трудового колективу Університету.

4.5.2.19. Опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає, ухвалює і подає ректорові до затвердження проекти нормативних документів Університету, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів Університету.

4.5.2.20. Приймає рішення про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників Університету у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Академії педагогічних наук та інших.

4.5.2.21. Висуває та представляє кандидатури до урядових нагород і присвоєння почесних звань України та нагородження нагрудними знаками.

4.5.2.22. Присуджує науковий ступінь «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Doctor honoris causa» та присвоює звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

4.5.2.23. Погоджує пропозиції, внесені проректором з наукової роботи щодо відкриття спеціалізованих вчених рад у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5.2.24. Висуває або представляє наукові розроблення і проекти на здобуття національних і міжнародних премій.

4.5.2.25. Ухвалює рекомендації щодо видання монографій, підручників, посібників тощо.

4.5.2.26. Ухвалює рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнак.

4.5.2.27. Ухвалює рекомендації для вступу в докторантуру.

4.5.2.28. Приймає рішення про зарахування в докторантуру.

4.5.2.29. Затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та призначає наукових керівників (наукових консультантів).

4.5.2.30. Оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі.

4.5.2.31. Виносить рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертацій та написання монографій, підручників та посібників.

4.5.2.32. Розглядає і подає ректорові пропозиції стосовно складу дорадчих органів

Університету – науково-методичної і науково-технічної рад, бюджетної комісії тощо.

4.5.2.33. Подає на розгляд Конференції трудового колективу Університету пропозиції щодо персонального складу наглядової ради Університету.

4.5.2.34. Може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

4.5.2.35. Розглядає інші питання діяльності Університету.

4.5.3. Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності вченої ради.

До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот.

Квоти виборних представників, які представляють науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників — 1 представник від кафедри, 1 представник від усіх наукових підрозділів.

Квота виборних представників інших працівників Університету – не більше 11 осіб.

Квоти виборних представників, які представляють аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажувальників — 1, студентів — 1 представник від факультету, враховуючи голову студради Університету.

Вибори до складу вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.5.4. За рішенням вченої ради Університтету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.

4.5.5. Виборних представників з числа працівників Університету обирають Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти обирають шляхом прямих таємних виборів.

4.5.6. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора.

4.5.7. Склад вченої ради Університету затверджує наказом ректор з урахуванням ротації. Із вченої ради Університету виводять осіб, які припинили трудові відносини з Університетом, працівників, звільнених з посади, за якою їх ввели до складу вченої ради за систематичне (більше 50%) невідвідування її засідань без поважних причин протягом одного навчального року, а також тих, що подали на ім’я голови заяву про вихід зі складу.

4.5.8. Діяльність вченої ради регламентована планом роботи на навчальний рік, затвердженим головою. Періодичність засідань вченої ради — щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

4.6. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ

4.6.1 В Університеті утворюють вчені ради факультетів.

4.6.2. Вчена рада факультету:

4.6.2.1. Вирішує найважливіші питання навчального процесу, науки та інших питань діяльності факультету, визначає загальні напрями наукової діяльності факультету.

4.6.2.2. Обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів. Вчена рада Університету делегує вченим радам факультетів повноваження щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів.

4.6.2.3. На вимогу більше третини її складу розглядає питання про доцільність перебування декана на посаді й подає пропозиції ректорові для вирішення цього питання.

4.6.2.4. Виносить на вчену раду Університету пропозиції щодо утворення, перейменування, реорганізації та ліквідації підрозділів факультету.

4.6.2.5. Ухвалює плани і програми навчання на факультеті.

4.6.2.6. Погоджує навчальні плани, підготовлені кафедрами.

4.6.2.6. Готує пропозиції вченій раді Університету щодо переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті та обсягів прийому на навчання на факультеті.

4.6.2.7. Заслуховує щорічно звіти декана, завідувачів кафедр та керівників інших структурних підрозділів факультету.

4.6.2.8. Створює комісії для підготовки окремих питань на вчену раду факультету.

4.6.2.9. Подає вченій раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

4.6.2.10. Дає пропозиції вченій раді Університету щодо видання монографій, наукових матеріалів, підручників, навчальних посібників.

4.6.2.11. Надає дозволи на читання лекцій асистентам.

4.6.2.12. Дає рекомендації випускникам до вступу в аспірантуру.

4.6.2.13. Подає на розгляд Науково-технічної ради пропозиції щодо затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук, доктора філософії і доктора наук.

4.6.3. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою факультету, вченою радою або ректором Університету.

4.6.4. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, передбачених для вченої ради Університету.

4.7.НАГЛЯДОВА РАДА

4.7.1. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

4.7.2. Члени наглядової ради Університету мають право брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

4.7.3. Наглядова рада Університету має право вносити Загальним зборам трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом.

4.7.4. Порядок формування наглядової ради Університету:

4.7.4.1. До складу наглядової ради входять 5 осіб. Персональний склад наглядової ради Університету за поданням вченої ради обирають відкритим голосуванням делегатів Конференції трудового колективу простою більшістю голосів.

4.7.4.3. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

4.7.4.4. Склад наглядової ради затверджує ректор Університету згідно з рішенням Конференції трудового колективу.

4.7.5. Термін повноважень наглядової ради – 5 років.

4.7.6. Наглядова рада Університету:

4.7.5 Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки.

4.7.6.2. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань Університету.

4.7.6.3. Надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та сприяє впровадженню наукової продукції у виробництво.

4.7.6.4. Спільно з керівництвом Університету визначає стратегічні напрями вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

4.7.6.5. Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями.

4.7.6.6. Сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності.

4.7.7. Порядок діяльності Наглядової ради Університету визначається Статутом університету і Положенням про наглядову раду Університету, яке затверджує ректор за ухвалою вченої ради Університету.

4.7.8. Засідання наглядової ради Університету проводять не рідше одного разу на рік.

4.7.9. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

4.8. РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

4.8.1. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюють такі робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи:

  • ректорат, деканати, приймальну комісію;
  • науково-методичну раду, науково-технічну раду, раду з навчально-виховної роботи, бюджетно-фінансову комісію та інші комісії, які діють згідно з відповідними положеннями.

4.8.2. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою Університету.

4.8.3. РЕКТОРАТ

4.8.3.1. Ректорат — робочий орган управління Університетом, призначений для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету.

4.8.3.2. Ректорат очолює ректор.

4.8.3.3. Засідання ректорату скликає та проводить ректор або особа, що його заміщає.

4.8.3.4. Ректорат розглядає питання діяльності Університету, винесені на його обговорення членами ректорату.

4.8.3.5. До складу ректорату за посадами входять:

4.8.3.5. 1. Ректор.

4.8.3.5. 2. Проректори.

4.8.3.5. 3. Головний бухгалтер.

4.8.3.5.4. Директор Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

4.8.3.5.5. Директор Гусятинського коледжу Тернопільського національного техніного університету імені Івана Пулюя.

4.8.3.5.6. Директор Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

4.8.3.5.7. Вчений секретар Університету.

4.8.4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

4.8.4.1. Науково-методична рада — дорадчий орган, що функціонує на основі Положення про науково-методичну раду.

4.8.4.2. До компетенції науково-методичної ради належать:

4.8.4.2.1. Вироблення, обґрунтування змісту освіти, навчальних планів, програм, методик, методичних рекомендацій для забезпечення якості освітньої діяльності.

4.8.4.2.2. Здійснення експертного оцінювання навчальних програм, методик, методичних рекомендацій, навчальних планів.

4.8.4.2.3. Здійснення експертного оцінювання проектів підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників Університету і рекомендація їх до видання.

4.8.4.2.4. Заслуховування на своїх засіданнях звітів окремих викладачів, завідувачів кафедр, голів науково-методичних комісій факультетів з питань освітньої діяльності.

4.8.4.2.6. Вирішення інших питань, що належать до її компетенції й регламентовані Положенням про науково-методичну раду Університету.

4.8.4.3. Склад науково-методичної ради затверджує ректор Університету.

4.8.4.4. Термін повноважень науково-методичної ради — два роки.

4.8.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

4.8.5.1. Науково-технічна рада — дорадчий орган, що функціонує на основі Положення про науково-технічну раду.

4.8.5.2. До компетенції науково-технічної ради належать:

4.8.5.2.1. Вироблення основних напрямків наукової діяльності Університету.

4.8.5.2.2. Розгляд бюджету науково-дослідницької діяльності Університету.

4.8.5.2.3. Затвердження звітів керівників наукових підрозділів і керівників держбюджетних та госпдоговірних тем про виконання планів науково-дослідних робіт.

4.8.5.2.4. Розроблення і аналіз виконання планів підготовки науково-педагогічних кадрів.

4.8.5.2.5. Затвердження річних звітів голів спеціалізованих вчених рад із присудження наукових ступенів.

4.8.5.2.6. Формування планів видання монографій та іншої наукової літератури.

4.8.5.2.7. Вироблення основних напрямків і затвердження звітів студентської наукової роботи.

4.8.5.2.8. Рекомендація кандидатур на призначення іменних стипендій.

4.8.5.2.9. Вирішення інших питань, що належать до її компетенції й регламентовані Положенням про науково-технічну раду.

4.8.5.3. Склад науково-технічної ради затверджує ректор Університету.

4.8.5.4. Термін повноважень науково-технічної ради — два роки.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ, ПОРЯДОК ЇХ ОБРАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу Університету (надалі — Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів.

5.1.2. Чисельність делегатів Конференції трудового колективу Університету 180 (сто вісімдесят) осіб, які представляють всі категорії учасників освітнього процесу Університету.

При цьому не менше 75 відсотків складу делегатів Конференції складають наукові та науково-педагогічні працівники Університету, які працюють на постійній основі, і не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, і які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

5.1.3. Делегатів Конференції обирають за регламентом і квотами, визначеними Положенням про порядок обрання делегатів Конференції трудового колективу ТНТУ ім. І.Пулюя.

5.1.4. У роботі Конференції з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени наглядової ради Університету.

5.1.5. Повноваження Конференції:

5.1.5.1. Погоджує за поданням вченої ради Університету Статут, нову редакцію Статуту та вносить зміни (доповнення) до нього.

5.1.5.2. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету, Колективний договір і Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених.

5.1.5.3. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю.

5.1.5.4. Обирає виборних представників до вченої ради Університету.

5.1.5.5. Щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність.

5.1.5.6. Розглядає інші питання діяльності Університету.

5.1.6. Термін повноважень делегатів Конференції – 5 років.

5.1.7. Статутно-організаційна комісія вченої ради Університету, яка проводить свою діяльність згідно з Положенням про вчену раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя:

5.1.7.1. Здійснює підготовку до Конференції, готує проекти ухвал з питань, що їх виносять на розгляд Конференції.

5.1.7.2. Організовує опрацювання проекту Колективного договору.

5.1.7.3. Контролює виконання ухвал Конференції та інформує про їх виконання.

5.1.7.4. Призначає позачергові вибори в підрозділах для заміни тих делегатів, що вибули або втратили свої повноваження.

5.1.8. Конференцію Університету скликають:

5.1.8.1. За розпорядженням ректора.

5.1.8.2. За вимогою не менше 1/3 делегатів Конференції Унiверситету.

5.1.8.3. За рішенням вченої ради Університету.

5.1.9. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому беруть участь щонайменше дві третини загальної кількості делегатів. Рішення Конференції є чинним, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості делегатів.

5.1.10. Засідання Конференції відбуваються не рідше одного разу в рік.

5.2. КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ФАКУЛЬТЕТУ

5.2.1. Органом громадського самоврядування факультету Університету є Конференція трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті.

5.2.2. Конференцію трудового колективу факультету скликають: за розпорядженням ректора Університету, декана факультету, за рішенням вченої ради факультету або за вимогою 1/3 делегатів Конференції факультету.

5.2.3. Делегатами Конференції факультету мають бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. Всі штатні науково-педагогічні працівники факультету складають не менше 75 відсотків складу делегатів Конференції факультету, інші категорії працівників — до 10 відсотків і не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються особами, які навчаються, шляхом прямих таємних виборів.

5.2.4. Конференцію трудового колективу факультету скликають не рідше одного разу в рік.

5.2.5. Конференція трудового колективу факультету:

5.2.5.1. Щорічно заслуховує звіт і оцінює діяльність декана факультету.

5.2.5.2. Затверджує річний звіт про діяльність факультету.

5.2.5.3. Вносить пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом університету, укладеним з ним контрактом.

5.2.5.4. Обирає виборних представників до вченої ради факультету.

5.2.2.5. Обирає делегатів на Конференцію трудового колективу Університету.

5.2.2.6. Рекомендує кандидатури до обрання у члени вченої ради Університету.

5.3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

5.3.1. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. Це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

5.3.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету, які мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

5.3.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

5.3.4. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох термінів.

5.3.5. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування.

5.3.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом Університету та Положенням про студентське самоврядування Університету.

5.3.7. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:

5.3.7.1. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання.

5.3.7.2. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

5.3.7.3. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.

5.3.7.4. Призначення заступників деканів факультету, проректорів Університету.

5.3.7.5. Поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

5.3.7.6. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

5.3.7.7. Діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

5.3.7.8. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів.

5.3.8. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5.3.9. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.3.10. Діяльність органів студентського самоврядування відокремлених структурних підрозділів визначається Положенням про коледжі.

5.3.11. До фінансового плану (кошторису) Університету включаються витрати, пов’язані з діяльністю органів студентського самоврядування Університету, визначені вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

5.3.12. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування звітують на вченій раді Університету про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

5.4. НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

5.4.1. В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке є частиною системи громадського самоврядування Університету.

5.4.2. У роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів — 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

5.4.3. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

5.4.4. У своїй діяльності Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керується законодавством, Статутом університету та Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке затверджуються Конференцією трудового колективу Університету.

5.4.5. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених діє на принципах:

5.4.5.1. Свободи наукової творчості.

5.4.5.2. Добровільності, колегіальності, відкритості.

5.4.5.3. Рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

5.4.6. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених:

5.4.6.1. Приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність.

5.4.6.2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

5.4.6.3. Популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

5.4.6.4. Представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

5.4.6.5. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

5.4.6.6. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

5.4.6.7. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

5.4.6.8. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

5.4.6.9. Виконує інші функції, передбачені Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

5.4.7. За погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених керівництво Університету приймає рішення про відрахування з Університету осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та їх поновлення на навчання.

5.4.8. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених формується на демократичних засадах шляхом виборів.

Його структура та організаційний механізм діяльності визначає Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

5.4.9. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

5.4.10. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

5.4.11. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, є кошти, визначені вченою радою Університету.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Кошти для функціонування Університету передбачають на відповідний рік за бюджетними програмами у межах кошторисів загального та спеціального фондів державного бюджету.

6.2. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

6.3. До фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

6.4. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом Університету.

6.5. Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків і не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

6.6. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

6.7. Фінансування діяльності Університету та його платежі можуть здійснюватися в національній або іноземних валютах згідно з чинним законодавством.

6.8. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських відносин між структурними підрозділами та всередині їх у межах чинного законодавства.

6.9. Університет має право користуватися банківськими кредитами і відповідає за виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.

6.10. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами «Про освіту», «Про вищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.

6.11. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування надбавок до посадових окладів, іменних стипендій Університету, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються за наказами ректора в межах чинного законодавства.

6.12. Стипендіальний фонд Університету використовується згідно з державними нормативними актами і Положенням про призначення стипендій, які затверджує ректор.

6.13. Підрозділи Університету можуть діяти на засадах економічного самоврядування (госпрозрахунку) згідно з відповідними положеннями Університету та чинними нормативними актами.

6.14. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності.

6.15. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюється Університетом відповідно до Земельного кодексу України. Земельні ділянки передаються Університету в постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

6.16. Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передаванню у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

6.17. Передавання в оренду закріплених за Університетом на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

6.18. Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх пристосування з урахуванням універсального дизайну.

6.19. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності. За дотримання фінансової дисципліни, порядку ведення і достовірність обліку та звітності відповідають ректор і головний бухгалтер.

7.2. Аудит діяльності Університету здійснюють згідно з чинним законодавством.

7.3 Державний нагляд (контроль) за дотриманням Університетом законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України.

7.4. Громадський контроль у сфері вищої освіти є правом суспільства та окремих громадян, працівників у сфері вищої освіти, осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій отримувати в установленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень.

7.5. Громадський контроль здійснюється громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і прозорості.

7.6. Рішення та діяльність Університету, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних WEB-сайтах та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

7.7. Обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет Університету, його видатки та доходи, стан майна та порядок його використання.

7.8. Статут та інші документи Університету, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет Університету та річний, у тому числі фінансовий, звіт, інформація про проведення тендерних процедур, штатний розпис на поточний рік повинні бути оприлюднені на офіційному WEB-сайті Університету.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Цей Статут є чинним від дати його реєстрації в установленому порядку.

8.2. Міністерство освіти і науки України за поданням Конференції трудового колективу Університету затверджує Статут університету, зміни і доповнення до нього, а також нову редакцію.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію Університету приймається Кабінетом Міністрів України.

9.2. Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

22 вересня 2015 року