1. Загальна частина

1.1. Цей Статут закладу вищої освіти, розроблений відповідно до законодавства України, регламентує діяльність Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – Університет).

1.2. Повне офіційне найменування Університету:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

1.3. Скорочене найменування Університету, яке можна застосовувати у текстах документів, – ТНТУ.

1.4. Повні та скорочені офіційні найменування Університету іноземними мовами, які застосовують у міжнародному листуванні:

 • 1) англійською — Ternopil Ivan Puluj National Technical University (TNTU);
 • 2) німецькою — Nationale Technische Ivan Puluj Universität Ternopil (NTUT);
 • 3) французькою — Université Nationale Technique Ivan Puluj de Ternopil (UNTT ).
 • 4) російською — Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя (ТНТУ).

1.5. Університет утворений як Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя» від 30.12.1996 р., № 1563.

1.6. Університет є правонаступником Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (1960–1964 рр.), утвореного наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 11.03.1960 р. № 84; Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (1964–1991 рр.), утвореного наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 15.05.1964 р. № 245; Тернопільського приладобудівного інституту (1991–1995 рр.), утвореного Постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 р. № 48.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 р. № 237 Тернопільському приладобудівному інституту присвоєно ім'я Івана Пулюя.

1.7. Статус національного наданий Університету Указом Президента України від 11 грудня 2009 року № 1024 і йому присвоєно назву «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя».

1.8. Університет є державним неприбутковим акредитованим (сертифікат серії РД-ІV № 2072267 від 04.09.2014 р.) закладом вищої освіти та підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

1.9. Місцезнаходження Університету: Україна, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001, тел. (0352) 52-41-81, факс (0352) 25-49-83, веб-сайти: www.tntu.edu.ua, www.tu.edu.te.ua, електронна пошта: univ@tu.edu.te.ua.

1.10. Університет є багатогалузевим, автономним, самоврядним закладом вищої освіти, який провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну, навчально-виробничу, інформаційно-консультаційну, міжнародну та фінансово-господарську діяльність.

1.11. Університет є юридичною особою публічного права, права і обов’язки якої він набув з дня його державної реєстрації, утворений у формі державної установи і фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Університет веде самостійний баланс, має майно, вкладний (депозитний), валютний рахунки в установах державних банків, реєстраційні (спеціальні реєстраційні) рахунки в органах Державної казначейської служби України, може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.12. Університет проводить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.13. Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, офіційні бланки, сайт, газету та наукові журнали.

Університет має власну символіку та атрибутику — гімн, хоругву, емблему. Структурні підрозділи — кафедри, факультети, коледжі — мають власну символіку.

1.14. Мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою Університет утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Університетом.

Правосуб’єктність університету

1.15. Університет має право:

 • 1) використовувати у своєму найменуванні слово «національний»;
 • 2) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей;
 • 3) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;
 • 4) визначати норми часу навчальної та інших видів робіт педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • 5) здійснювати перерозподіл:
  • нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;
  • державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більше 5 відсотків загального обсягу державного замовлення Університету з обов’язковим інформуванням МОН;
  • ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;
 • 6) самостійно визначати форми навчання та організації освітнього процесу;
 • 7) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
 • 8) видавати документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка з акредитованих спеціальностей та освітніх програм і виготовляти та видавати власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою Університету з неакредитованих спеціальностей та освітніх програм;
 • 9) у разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між Університетом та іншим закладом вищої освіти, у тому числі іноземним, освітніми програмами разом із цим закладом вищої освіти виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним рішеннями вчених рад Університету і такого закладу вищої освіти;
 • 10) у разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) виготовляти та видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою Університету;
 • 11) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
 • 12) формувати штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується;
 • 13) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
 • 14) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;
 • 15) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (науковий та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання й упровадження інноваційних проектів;
 • 16) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
 • 17) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 • 18) надавати додаткові освітні та інші послуги (в тому числі платні) фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства;
 • 19) змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором між Університетом і фізичною (юридичною) особою не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік;
 • 20) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • 21) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
 • 22) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
 • 23) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
 • 24) утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування. Виступати засновником чи співзасновником закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів та наукових установ;
 • 25) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
 • 26) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати наукові журнали, збірники, підручники, навчальні посібники, наукові праці тощо, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 • 27) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
 • 28) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 • 29) брати участь у роботі міжнародних організацій; провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ); брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм; залучати іноземців до навчання та викладання в Університеті;
 • 30) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • 31) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • 32) звертатися з ініціативою до органів управління у сфері вищої освіти про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
 • 33) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність в Україні та за кордоном відповідно до законодавства та цього Статуту;
 • 34) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг відповідно до законодавства;
 • 35) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
 • 36) мати право власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
 • 37) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу в порядку, встановленому законодавством;
 • 38) використовувати майно, закріплене за Університетом на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;
 • 39) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;
 • 40) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
 • 41) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;
 • 42) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті;
 • 43) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах, користуватися банківськими кредитами відповідно до законодавства;
 • 44) утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціумів. Усі учасники цих об’єднань зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність;
 • 45) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукового, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію;
 • 46) проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Університету як засновника інноваційних структур різних типів (науковий та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо);
 • 47) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;
 • 48) присуджувати почесний науковий ступінь «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Доктор honoris causa») та присвоювати звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»;
 • 49) реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових та методичних розробок відповідно до законодавства;
 • 50) користуватися земельними ділянками в порядку, установленому законодавством;
 • 51) визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;
 • 52) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.16. Університет зобов’язаний:

 • 1) провадити освітню діяльність за ліцензованими спеціальностями та освітніми програмами;
 • 2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • 3) вживати заходи, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 • 4) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • 5) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань, а саме:
  • Статут Університету;
  • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
  • сертифікати про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, сертифікат про інституційну акредитацію Університету;
  • структура та органи управління Університету;
  • кадровий склад Університету згідно з ліцензійними умовами;
  • освітні програми, що реалізуються в Університеті, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
  • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Університеті;
  • мова (мови) освітнього процесу;
  • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
  • матеріально-технічне забезпечення Університету (згідно з ліцензійними умовами);
  • напрями наукової діяльності;
  • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
  • результати моніторингу якості освіти;
  • річний звіт про діяльність Університету;
  • правила прийому до Університету;
  • умови доступності Університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
  • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
  • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
  • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
  • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Університету або на вимогу законодавства.
  • Інформацію та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщують для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
 • 6) вносити до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію про видані дипломи;
 • 7) виконувати державні замовлення й зобов’язання за договорами з юридичними і фізичними особами;
 • 8) дотримуватися фінансової дисципліни, правил ведення обліку та звітності;
 • 9) надавати інформацію на запити згідно із законодавством;
 • 10) забезпечити підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років;
 • 11) забезпечити атестацію педагогічних, наукових та інших категорій працівників не рідше одного разу на п’ять років;
 • 12) сприяти і створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування Університету;
 • 13) сприяти участі наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету у міжнародних організаціях, структурах тощо;
 • 14) сприяти соціальному захисту й оздоровленню учасників освітнього процесу;
 • 15) зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Університету;
 • 16) створювати безпечні умови освітньої та інших видів діяльності, дотримуватися санітарних та екологічних норм;
 • 17) створювати умови для задоволення культурних потреб працівників Університету та осіб, які навчаються.

Структура університету

1.17. До структури Університету входять:

 • 1) факультети, які об'єднують кафедри та/або лабораторії;
 • 2) коледжі, які є відокремленими структурними підрозділами без права юридичної особи, зокрема:
  • Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Л. Курбаса, 13, м.Тернопіль, 46016, вул. Тарнавського, 7 м. Тернопіль, 46024);
  • Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Шевченка, 3, м. Гусятин, 48201);
  • Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Б.Хмельницького, 57, м. Зборів, 47201);
 • 3) науково-технічна бібліотека;
 • 4) підготовчі відділення;
 • 5) центри електронного навчання, перепідготовки та післядипломної освіти, інформаційних технологій, франко-української наукової кооперації й підготовки персоналу, іноземних мов, навчально-науковий центр інформаційних систем та інші центри;
 • 6) науково-дослідна частина;
 • 7) відділ аспірантури й докторантури;
 • 8) відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню;
 • 9) навчальні, науково-дослiднi, дослідно-конструкторськi, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі та інші пiдроздiли;
 • 10) редакційно-видавничий відділ;
 • 11) навчально-виробничі майстерні, виробничі, комерційні підрозділи;
 • 12) адміністративно-управлінські та господарські підрозділи;
 • 13) структурними підрозділами можуть бути інші, не заборонені законодавством, підрозділи.

1.18. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя є відокремленими структурними підрозділами Університету без права юридичної особи і здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, молодших бакалаврів та бакалаврів зі спеціальностей, що, як правило, споріднені із спеціальностями Університету та можуть проводити прикладні наукові дослідження.

1.19. Для здійснення своєї діяльності коледжі мають окремі права фінансово-господарської самостійності, делеговані Університетом.

Коледжі несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'язань в межах делегованих їм прав фінансово-господарської діяльності, в тому числі за майно, яке перебуває на їх балансі та майно Університету, що надане Коледжам для виконання їх завдань, і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

1.20. Унiверситет за поданням Коледжів дає дозвіл на відкриття рахунків у банку, виготовлення печаток, штампів та бланків згідно із законодавством.

1.21. Структурні підрозділи утворюють рішенням вченої ради Університету за поданням ректора та діють згідно з положеннями.

2. Концепція освітньої діяльності

2.1. Концепція освітньої діяльності Університету містить мету, принципи, цільові програми освітньої діяльності та засоби їх реалізації.

2.2. Мета освітньої діяльності – забезпечення організаційної, навчально-методичної, науково-дослідної та інноваційної діяльності, спрямованої на надання послуг для здобуття певного ступеня вищої освіти з видачею відповідного документа.

2.3. Принципи освітньої діяльності Університету:

 • 1) неперервність, наскрізність, наступність і професійність навчання на всіх рівнях підготовки фахівців;
 • 2) створення оптимальної структури управління для забезпечення й реалізації системного підходу і демократичних принципів навчання та виховання, узгодженості всіх елементів освітнього процесу, ефективного наукового пошуку, саморозвитку й удосконалення;
 • 3) забезпечення навчальних функцій як багатопрофільного освітнього закладу, спрямованого на високу якість освіти шляхом поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • 4) співпраця з працедавцями в удосконаленні освітніх програм і практичної підготовки студентів;
 • 5) забезпечення високої кваліфікації і професійності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, створення умов для їх якісного зростання, формування і розвитку наукових шкіл;
 • 6) забезпечення інтеграції Університету в міжнародну систему освіти і науки для створення та розвитку ефективних зв'язків, вільних і взаємозбагачуючих контактів, співпраці осіб, що навчаються, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників з провідними науковими та навчальними закладами України й інших держав.

2.4. Цільові програми освітньої діяльності Університету:

 • 1) інтеграція в систему міжнародної освіти і науки;
 • 2) реалізація принципу освіти «навчання упродовж життя»;
 • 3) реалізація сучасних інформаційних (у тому числі дистанційних) технологій навчання, проектування і наукових досліджень;
 • 4) реалізація Концепції діяльності наукових гуртків;
 • 5) реалізація Концепції підготовки студентів з іноземних мов;
 • 6) реалізація дослідницької компоненти у курсовому та дипломному проектуванні;
 • 7) розвиток в осіб, що навчаються, навиків ведення підприємницької та інноваційної діяльності;
 • 8) підвищення рівня правової освіти фахівців;
 • 9) виховання національно-свідомого громадянина.

2.5. Засоби реалізації цільових програм освітньої діяльності Університету:

 • 1) розроблення стратегії та концепції розвитку;
 • 2) удосконалення структури та системи управління;
 • 3) удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • 4) розвиток національної освіти, науки і культури;
 • 5) розвиток наукових шкіл і формування перспективних напрямків наукових досліджень;
 • 6) розбудова й удосконалення матеріально-технічної бази;
 • 7) розширення джерел фінансування.

3. Права та обов'язки Міністерства освіти і науки України

3.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

3.2. Міністерство освіти і науки України:

 • 1) затверджує Статут Університету та, за поданням Конференції трудового колективу Університету, його нову редакцію, а також здійснює контроль за його дотриманням;
 • 2) укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
 • 3) за поданням Конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;
 • 4) затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Університету у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • 5) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
 • 6) затверджує склад Наглядової ради Університету;
 • 7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

3.3. Міністерство освіти і науки України не має права втручатися в діяльність, що здійснюється Університетом у межах його автономних прав, визначених законами та цим Статутом.

3.4. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої повноваження ректору Університету.

4. Органи управління університетом, порядок їх обрання та повноваження

4.1. Принципи управління університетом

Діяльність Університету здійснюється на принципах:

 • 1) автономії та самоврядування;
 • 2) розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
 • 3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • 4) незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Ректор університету

4.2.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством, Статутом Університету та контрактом.

4.2.2. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чиним законодавством України і Статутом Університету.

4.2.3. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

 • 1) організовує діяльність Університету;
 • 2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру та штатний розпис;
 • 3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;
 • 4) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України;
 • 5) є розпорядником майна і коштів;
 • 6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;
 • 7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, у т.ч. науково-педагогічних, додаткові вимоги до яких встановлюються Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
 • 8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 • 9) визначає функціональні обов’язки працівників;
 • 10) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
 • 11) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, визначених законодавством, та за погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених приймає рішення про відрахування та поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;
 • 12) забезпечує функціонування системи якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • 13) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх программ;
 • 14) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • 15) здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інших працівників;
 • 16) вносить на розгляд вченої ради Університету подання про утворення, перейменування, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • 17) для вирішення поточних питань, пов'язаних з діяльністю Університету, відповідно до цього Статуту утворює дорадчі (дорадчо-консультативні) органи;
 • 18) забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;
 • 19) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;
 • 20) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти та працівників, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • 21) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету та осіб, що навчаються, подає для затвердження Конференції трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує їх;
 • 22) відповідно до законодавства, Колективного договору та Положень про порядок преміювання працівників та науково-педагогічних працівників визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету, а також накладає на них стягнення відповідно до законодавства;
 • 23) організовує міжнародну діяльність Університету;
 • 24) несе відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до Університету;
 • 25) відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна закладу;
 • 26) щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та Конференцією трудового колективу Університету;
 • 27) оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету;
 • 28) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.2.4. Ректор може делегувати на постійній основі частину своїх повноважень проректорам (наказом, контрактами, довіреностями).

4.2.5. Порядок обрання та призначення ректора Університету:

 • 1) ректора Університету обирають за конкурсом шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та цим Статутом;
 • 2) вибори ректора Університету проводять з дотриманням принципів відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів;
 • 3) кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та бути громадянином України.
 • Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.
 • 4) не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду Університету особа, яка:
  • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  • відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
  • за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • підпадає під дію ч.3 ст.1 Закону України «Про очищення влади»;
 • 5) процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:
  • оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника;
  • підготовка виборів;
  • проведення виборів;
 • 6) Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії;
 • 7) Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду Університету і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування;
 • 8) організаційний комітет протягом п’яти робочих днів з дати внесення Міністерством освіти і науки України кандидатур на посаду ректора інформацію про них та їх передвиборні програми розміщає на офіційній веб-сторінці Університету, організовує обрання виборних представників з числа осіб, що мають право брати участь у виборах, та затверджує списки виборців;
 • 9) брати участь у виборах ректора Університету мають право:
  • кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;
  • представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
  • виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
 • При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Університету – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів) – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.
 • 10) виборча комісія проводить вибори та приймає рішення про їх результати у порядку, визначеному окремим Положенням, затвердженим вченою радою Університету;
 • 11) вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто;
 • 12) у випадку, якщо за результатами виборів у першому турі жоден з претендентів не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах, оголошують другий тур виборів, участь у якому беруть два претенденти на посаду ректора, які у першому турі отримали найбільшу кількість голосів. Другий тур проводять через сім календарних днів після першого;
 • 13) вибори вважають такими, що не відбулися, якщо:
  • участь у них взяли менше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у виборах брав участь один претендент і не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у другому турі жоден з претендентів не набрав більше 50 відсотків голосів від числа осіб, які мають право брати участь у виборах;
 • 14) у випадку прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Міністерство освіти і науки України згідно з законодавством оголошує проведення нового конкурсу.

4.2.6. З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

4.2.7. Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років поспіль, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах, або з оплатою праці за рахунок власних надходжень Університету.

4.2.8. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання Конференцією трудового колективу Університету, який його обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до Конференції трудового колективу Університету не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції трудового колективу Університету.

4.3. Проректори

4.3.1. Ректор делегує право безпосереднього керівництва навчальною, науково-педагогічною, науковою, інноваційною, виробничою, виховною, міжнародною та адміністративно-господарською діяльністю Університету проректорам, які відповідають за ці напрями діяльності.

4.3.2. Проректорів призначають на посаду та звільняють з посади наказом ректора Університету, за погодженням із вченою радою Університету та органами студентського самоврядування. Кількість проректорів, заробітна плата яких фінансується за рахунок загального фонду державного бюджету, визначається Міністерством освіти і науки України. Університет має право встановлювати додаткові посади проректорів, заробітна плата яких забезпечується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету згідно з законодавством.

4.3.3. Права та обов'язки проректорів визначає ректор у контрактах відповідно до посадових обов’язків, які вони виконують. Проректори мають право видавати накази та розпорядження за напрямами своєї діяльності у межах своєї компетенції.

4.3.4. Розпорядчі документи проректорів можуть бути скасовані ректором Університету.

4.4. Декани факультетів, завідувачі кафедр

4.4.1. Керівництво факультетом на постійній основі здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як два строки і повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету. Декана факультету обирають вченою радою факультету більшістю голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету. Порядок обрання декана факультету визначається окремим Положенням, затвердженим вченою радою Університету.

4.4.2. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана факультету визначаються Положенням про факультет, яке затверджує вчена рада Університету.

4.4.3. Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

4.4.4. Підстави і процедура дострокового розірвання контракту з деканом факультету:

 • 1) декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням вченої ради Університету або Конференції трудового колективу факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов контракту;
 • 2) пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції трудового колективу факультету не менше як половиною голосів складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менше як двома третинами голосів складу Конференції трудового колективу факультету.

4.4.5. Ректор Університету при утворенні нового факультету призначає виконувача обов’язків декана факультету на строк до проведення виборів декана факультету, але не більш як на три місяці.

4.4.6. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувача кафедри обирають за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор Університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.4.7. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5. Вчена рада університету

4.5.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень її попереднього складу.

Склад, функції та порядок роботи вченої ради визначають за цим Статутом, Положенням про вчену раду Університету та Регламентом роботи вченої ради.

4.5.2. Вчена рада Університету:

 • 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • 2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту Університету, а також рішення про його нову редакцію;
 • 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 • 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • 6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, перейменування, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів;
 • 7) затверджує порядок проведення конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників;
 • 8) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і директора бібліотеки та делегує вченим радам факультетів повноваження щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів;
 • 9) затверджує Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про факультет, Положення про робочі та дорадчі органи та Правила прийому до Університету;
 • 10) затверджує освітні програми та навчальні плани для усіх рівнів вищої освіти та спеціальностей;
 • 11) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;
 • 12) затверджує зразок та порядок виготовлення власних документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • 13) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • 14) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • 15) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України;
 • 16) призначає персональні стипендії за значні успіхи у навчанні та/або науковій діяльності;
 • 17) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • 18) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
 • 19) опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає, ухвалює і подає ректорові до затвердження проекти нормативних документів Університету, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів Університету;
 • 20) приймає рішення про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників Університету у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук та інших;
 • 21) висуває та представляє кандидатури до нагородження урядовими та відомчими нагородами;
 • 22) присуджує науковий ступінь «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Doctor honoris causa» та присвоює звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»;
 • 23) погоджує пропозиції, внесені проректором з наукової роботи щодо відкриття спеціалізованих вчених рад у порядку, встановленому законодавством;
 • 24) висуває або представляє наукові розроблення і проекти на здобуття національних і міжнародних премій;
 • 25) ухвалює рекомендації щодо видання монографій, підручників, посібників тощо;
 • 26) ухвалює рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнак;
 • 27) ухвалює рекомендації для вступу в докторантуру;
 • 28) приймає рішення про зарахування в докторантуру;
 • 29) затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та призначає наукових керівників (наукових консультантів);
 • 30) оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі;
 • 31) виносить рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертацій та написання монографій, підручників та посібників;
 • 32) розглядає і подає ректорові пропозиції стосовно складу дорадчих органів Університету – науково-методичної і науково-технічної рад тощо;
 • 33) затверджує щорічний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та делегує вченим радам факультетів повноваження щодо затвердження результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • 34) може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів;
 • 35) розглядає інші питання діяльності Університету.

4.5.3. Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот.

Вибори до складу вченої ради Університету починають за 30 календарних днів до закінчення повноважень її попереднього складу.

4.5.4. За рішенням вченої ради Університтету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

4.5.5. Виборних представників з числа працівників Університету обирають Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти обирають шляхом прямих таємних виборів.

4.5.6. Зі складу вченої ради виводять членів: що припинили трудові відносини з Університетом; працівників Університету, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу ради; що подали заяву про вихід зі складу ради; представників здобувачів вищої освіти, що втратили статус здобувачів; згідно рішення трудових колективів, якими вони були рекомендовані до складу ради.

4.5.7. Склад вченої ради Університету затверджує наказом ректор.

4.5.8. Діяльність вченої ради регламентує План роботи на навчальний рік, затверджений головою. Періодичність засідань вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

4.5.9 Рішення вченої ради Університету вводять в дію наказами та розпорядженнями ректора.

4.6. Вчені ради факультетів

4.6.1. В Університеті утворюють вчені ради факультетів.

4.6.2. Вчена рада факультету:

 • 1) вирішує найважливіші питання освітнього процесу, визначає загальні напрями наукової діяльності та інших питань діяльності факультету;
 • 2) обирає таємним голосуванням на посади декана, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
 • 3) на вимогу більше третини її складу розглядає питання про доцільність перебування декана на посаді й подає пропозиції ректорові для вирішення цього питання;
 • 4) виносить на вчену раду Університету пропозиції щодо утворення, перейменування, реорганізації та ліквідації підрозділів факультету;
 • 5) ухвалює плани і програми навчання на факультеті;
 • 6) погоджує навчальні плани, підготовлені кафедрами;
 • 7) готує пропозиції вченій раді Університету щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті, та обсягів прийому на навчання на факультеті;
 • 8) щорічно заслуховує звіти декана;
 • 9) створює комісії для підготовки окремих питань на вчену раду факультету;
 • 10) подає вченій раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника;
 • 11) дає пропозиції науково-методичній та науково-технічним радам щодо видання підручників, навчальних посібників, монографій, наукових матеріалів;
 • 12) дає рекомендації випускникам до вступу в аспірантуру;
 • 13) подає на розгляд науково-технічної ради пропозиції щодо затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук, доктора філософії і доктора наук.
 • 14) затверджує результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

4.6.3. Вчену раду факультету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету, що має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк повноважень ради.

До складу вченої ради факультету входять за посадами декан факультету, заступники декана факультету, учений секретар факультету, завідувачі кафедрами факультету, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників факультету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, докторів філософії, кандидатів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету.

Вибори до складу вченої ради факультету починають за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.6.4. За рішенням вченої ради факультету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

4.6.5. Виборних представників з числа працівників факультету обирають Конференцією трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти обирають шляхом прямих таємних виборів.

4.6.6. Рішення вченої ради факультету вводять в дію розпорядженням декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою факультету, вченою радою Університету або ректором Університету.

4.7. Наглядова рада

4.7.1. Наглядова рада Університету створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

4.7.2. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

4.7.3. Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України. Термін повноважень Наглядової ради становить п’ять років.

4.7.4. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

4.7.5. Члени наглядової ради мають право:

 • 1) брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
 • 2) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;
 • 3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • 4) аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його керівника;
 • 5) контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду ректором Університету;
 • 6) вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом;
 • 7) здійснювати інші права, визначені Статутом.

4.7.6. Наглядова рада має право вносити Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерству освіти і науки України обґрунтоване подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом.

4.7.7. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводять за рішенням голови Наглядової ради не рідше одного разу на рік. Засідання вважають правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймають простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

4.8. Робочі та дорадчі органи

4.8.1. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюють такі робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи:

ректорат, деканати, приймальну комісію;

науково-методичну раду, науково-технічну раду та інші органи, які діють згідно з Положеннями.

4.8.2. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою Університету.

4.8.3 Ректорат

4.8.3.1. Ректорат – робочий орган управління Університетом, призначений для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету.

4.8.3.2. Ректорат очолює ректор.

4.8.3.3. Засідання ректорату скликає та проводить ректор або особа, що його заміщає.

4.8.3.4. Ректорат розглядає питання діяльності Університету, винесені на його обговорення.

4.8.3.5. До складу ректорату входять:

 • 1) ректор;
 • 2) проректори;
 • 3) головний бухгалтер;
 • 4) директор Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
 • 5) директор Гусятинського коледжу Тернопільського національного техніного університету імені Івана Пулюя;
 • 6) директор Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
 • 7) учений секретар Університету.

4.8.4. Науково-методична рада

4.8.4.1 Науково-методична рада – дорадчий орган, що діє відповідно до Положення.

4.8.4.2. До компетенції науково-методичної ради належать:

 • 1) вироблення, обґрунтування змісту освіти, програм, методик, методичних рекомендацій для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • 2) здійснення експертного оцінювання освітніх програм, навчальних планів, методик, методичних рекомендацій, навчальних планів;
 • 3) здійснення експертного оцінювання проектів підручників, навчальних посібників і рекомендація їх до видання;
 • 4) заслуховування на своїх засіданнях звітів окремих викладачів, завідувачів кафедр, голів науково-методичних комісій факультетів з питань освітньої діяльності;
 • 5) вирішення інших питань, що належать до її компетенції й визначені Положенням про науково-методичну раду Університету.

4.8.4.3. Склад науково-методичної ради затверджує ректор Університету.

4.8.4.4. Строк повноважень науково-методичної ради – два роки.

4.8.5. Науково-технічна рада

4.8.5.1. Науково-технічна рада – дорадчий орган, що функціонує на основі Положення.

4.8.5.2. До компетенції науково-технічної ради належать:

 • 1) вироблення основних напрямів наукової діяльності Університету;
 • 2) заслуховування та затвердження звітів керівників наукових підрозділів і керівників держбюджетних та госпдоговірних тем про виконання планів науково-дослідних робіт;
 • 3) розроблення і аналіз виконання планів підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • 4) заслуховування та затвердження річних звітів голів спеціалізованих вчених рад із присудження наукових ступенів;
 • 5) формування планів видання монографій та іншої наукової літератури;
 • 6) вироблення основних напрямів і затвердження звітів студентської наукової роботи;
 • 7) рекомендація кандидатур на призначення іменних стипендій;
 • 8) вирішення інших питань, що належать до її компетенції й визначені Положенням про науково-технічну раду.

4.8.5.3. Склад науково-технічної ради затверджує ректор Університету.

4.8.5.4. Строк повноважень науково-технічної ради – два роки.

5. Органи громадського самоврядування в університеті, порядок їх обрання та повноваження

5.1. Конференція трудового колективу університету

5.1.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу Університету (далі – Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів.

5.1.2. Загальна чисельність делегатів (членів) Конференції – 180 (сто вісімдесят) осіб. При цьому не менше як 75% складу делегатів (членів) Конференції становлять наукові та науково-педагогічні, педагогічні працівники Університету, які працюють на постійній основі, і не менше як 15% – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

5.1.3. Делегатів Конференції обирають за регламентом і квотами, визначеними Положенням про порядок обрання делегатів Конференції трудового колективу ТНТУ ім.І.Пулюя.

5.1.4. У роботі Конференції з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени наглядової ради Університету.

5.1.5. Повноваження Конференції:

 • 1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи зміни до нього;
 • 2) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету, Колективний договір і Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;
 • 3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 • 4) обирає виборних представників до вченої ради Університету;
 • 5) щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;
 • 6) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
 • 7) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.1.6. Строк повноважень делегатів Конференції – 5 років.

5.1.7. Голову та секретаря Конференції обирають із числа делегатів Конференції шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції. Термін повноважень голови та секретаря Конференції – 5 років.

5.1.8. Конференцію Університету скликають:

 • 1) за розпорядженням ректора;
 • 2) за вимогою не менше 1/3 делегатів Конференції Унiверситету;
 • 3) за рішенням вченої ради Університету.

5.1.9. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому беруть участь щонайменше дві третини загальної кількості делегатів. Рішення Конференції є чинним, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості делегатів.

5.1.10. Засідання Конференції відбуваються не рідше одного разу в рік.

5.2. Конференція трудового колективу факультету

5.2.1. Органом громадського самоврядування факультету Університету є Конференція трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті.

5.2.2. Конференцію трудового колективу факультету скликають: за розпорядженням ректора Університету, декана факультету, за рішенням вченої ради факультету або за вимогою 1/3 делегатів Конференції факультету.

5.2.3. Делегатами Конференції факультету мають бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. Всі штатні науково-педагогічні працівники факультету складають не менше 75 відсотків складу делегатів Конференції факультету, інші категорії працівників і не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються особами, які навчаються, шляхом прямих таємних виборів.

5.2.4. Конференцію трудового колективу факультету скликають не рідше одного разу в рік.

5.2.5. Конференція трудового колективу факультету:

 • 1) щорічно заслуховує звіт і оцінює діяльність декана факультету;
 • 2) затверджує річний звіт про діяльність факультету;
 • 3) вносить пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;
 • 4) обирає виборних представників до вченої ради факультету;
 • 5) обирає делегатів на Конференцію трудового колективу Університету;
 • 6) рекомендує кандидатури до обрання у члени вченої ради Університету.

5.3. Студентське самоврядування в університеті

5.3.1. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. Це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

5.3.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету, які мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

5.3.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

5.3.4. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох строків.

5.3.5. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування.

5.3.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету та Положенням про студентське самоврядування Університету.

5.3.7. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:

 • 1) відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
 • 2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • 3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • 4) призначення заступників декана факультету, проректорів Університету;
 • 5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • 6) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • 7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті;
 • 8) Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів, що діє відповідно до законодавства України, цього Статуту та Положення про студентське самоврядування.

5.3.8. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5.3.9. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.3.10. До фінансового плану (кошторису) Університету включаються витрати, пов’язані з діяльністю органів студентського самоврядування Університету, визначені вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

5.3.11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

5.4. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

5.4.1. В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке є частиною системи громадського самоврядування Університету.

5.4.2. У роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

5.4.3. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

5.4.4. У своїй діяльності Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керується законодавством, цим Статутом та Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке затверджуються Конференцією трудового колективу Університету.

5.4.5. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених діє на принципах:

 • 1) свободи наукової творчості;
 • 2) добровільності, колегіальності, відкритості;
 • 3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

5.4.6. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених:

 • 1) приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • 2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • 3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • 4) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • 5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • 6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • 7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • 8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • 9) виконує інші функції, передбачені Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

5.4.7. За погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених керівництво Університету приймає рішення про відрахування з Університету осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та їх поновлення на навчання.

5.4.8. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених формується на демократичних засадах шляхом виборів.

Його структуру та організаційний механізм діяльності визначає Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

5.4.9. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

5.4.10. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

5.4.11. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених є кошти, визначені вченою радою Університету.

6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність

6.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності.

6.2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

6.3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є:

 • 1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
 • 2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;
 • 3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забез-печити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

6.4. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук здійснюється з метою розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до законодавства.

6.5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті провадиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність і здійснюється Університетом на засадах автономії.

6.6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може провадитись Університетом, у тому числі через створені ним юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

6.7. До виконання наукових і науково-технічних робіт в Університеті можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші працівники Університету, особи, які навчаються в Університеті, а також працівники інших організацій. Наукові дослідження в Університеті організовує та координує науково-дослідна частина Університету.

6.8. Університет, як засновник інноваційних структур різних типів (наукових та технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо), може проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Університету.

6.9. Університет планує та здійснює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність на підставі Тематичного плану НДР та ДКР за результатами конкурсів, і на підставі укладених договорів; планує проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах робочого часу, в т.ч. може встановлювати гнучкий та дистанційний режим праці; направляє науково-педагогічних працівників у наукові відрядження та на наукове стажування; проводить експертну оцінку результатів науково-дослідної роботи, реалізує свої права інтелектуальної власності.

6.10. Університет має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

6.11. Витрати Університету, понесені у зв’язку із забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які набуті в установленому законом порядку, здійснюються за рахунок власних надходжень Університету.

6.12. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку Університету у порядку, передбаченому законом.

6.13. Університет здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули.

6.14. Університет здійснює заходи із запобігання академічному плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства.

6.15. Наукові і науково-технічні дослідження фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень Університету й інших джерел відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7. Джерела надходження й порядок використання коштів та майна університету

7.1. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми Університету з метою забезпечення його статутної діяльності Міністерством освіти і науки України закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

7.2. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

7.3. Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передаванню у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

7.4. Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти, плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти вітчизняних і міжнародних організацій; дивіденди від цінних паперів, добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховують на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включають до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

7.5. Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна Університету, використовують виключно на потреби Університету.

7.6. Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх пристосування з урахуванням універсального дизайну.

7.7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

7.8. Земельні ділянки передаються Університету у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

7.9. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

7.10. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

7.11. До фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності.

7.12. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання інших освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

7.13. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Університету або їх частини серед засновників Університету, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.14. Фінансування діяльності Університету може здійснюватися в національній або іноземних валютах згідно з законодавством.

7.15. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських відносин між структурними підрозділами та всередині них у межах чинного законодавства.

7.16. Університет має право користуватися банківськими кредитами і відповідає за виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з законодавством.

7.17. Оплата праці в Університеті здійснюється відповідно до законодавства.

7.18. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування надбавок до посадових окладів, іменних стипендій Університету, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються за наказами ректора в межах чинного законодавства.

7.19. Стипендіальний фонд Університету використовується згідно із законодавством і Положенням про призначення стипендій, яке затверджує ректор.

7.20. Підрозділи Університету можуть діяти на засадах економічного самоврядування (госпрозрахунку) згідно з відповідними Положеннями в межах чинного законодавства.

7.21. Майно Університету, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане в рамках державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки без зміни цільового призначення та форми власності.

8. Міжнародне співробітництво

8.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

8.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

 • 1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • 2) проведення спільних наукових досліджень;
 • 3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • 4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • 5) спільна видавнича діяльність;
 • 6) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • 7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
 • 8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;
 • 9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в Університеті;
 • 10) направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонних закладах вищої освіти;
 • 11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
 • 12) інші напрями і форми, не заборонені законом.

8.3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

8.4. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

 • 1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;
 • 2) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
 • 3) організація навчання за кордоном;
 • 4) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

9. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності

9.1. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності. За дотримання фінансової дисципліни, порядку ведення і достовірність обліку та звітності персонально відповідають ректор і головний бухгалтер.

9.2. Аудит діяльності Університету здійснюють згідно з законодавством.

9.3. Державний нагляд (контроль) за дотриманням Університетом законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України.

9.4. Рішення та діяльність Університету, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

9.5. Обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет Університету, його видатки та доходи, стан майна та порядок його використання.

9.6. Статут та інші документи Університету, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет Університету та річний, у тому числі фінансовий, звіт, інформація про проведення тендерних процедур, штатний розпис на поточний рік оприлюднюють на офіційному веб-сайті Університету.

10. Порядок внесення змін до статуту університету

10.1. Цей Статут є чинним з дня його реєстрації в установленому порядку.

10.2. Нову редакцію Статуту Університету розробляє вчена рада Університету і подає на погодження Конференції трудового колективу Університету, після чого його подають для затвердження в Міністерство освіти і науки України.

11. Порядок реорганізації та ліквідації університету

11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються згідно із законодавством.

11.2. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію Університету приймається рішення Кабінетом Міністрів України

11.3. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає Міністерство освіти та науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти та науки України та Університету.

11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

11.6. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільненим працівникам та особам, які навчаються в Університеті, гарантовано додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України. Обов'язок щодо вирішення всіх питань продовження навчання такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

11.7. У разі припинення діяльності Університету (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Університету передають одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду (бюджетним установам) або зараховують до доходу бюджету.

7 березня 2019 року