ХХI наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Збірник тез ХХI наукової конференції доступний за посиланням:
tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2019/xxi-nk-tntu/Zbirnyk_2019.pdf