Первинна акредитаційна експертиза освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя здійснюється первинна акредитаційна експертиза освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Експертна група працюватиме в університеті з 27 по 29 листопада 2019 року.