Технології організації та підтримки дистанційного освітнього процесу успішно реалізуються в університеті

Понад десять років в університеті ефективно використовується віртуальне освітнє середовище (ВОС) як веб-орієнтована інформаційна система, призначена для супроводу освітнього процесу. Віртуальне освітнє середовище забезпечило доступ учасників цього процесу до електронних освітніх ресурсів (як у плані їх створення, так і використання), можливість проведення оцінювання рівня знань на базі систем тестування, каталогізацію електронних ресурсів освітнього та наукового призначення, управління перебігом процесу навчання, а також можливість проведення навчальних та управлінських заходів у режимі онлайн засобами підтримки аудіо- відеоконференцій.

За період функціонування ВОС в університеті проводилися планомірні заходи зі створення, апробації та сертифікації електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у цілому та електронних навчальних курсів зокрема. Електронні навчальні курси — це взаємно інтегровані ЕОР (навчальні, довідкові, практичні) та засоби тестування знань, розгорнуті у системі електронного навчання університету на базі LMS ATutor та призначені для освоєння певної навчальної дисципліни відповідно до її робочої програми. Паралельно відбулося нарощення апаратного і розробка та відлагодження програмного забезпечення. Зокрема, у ВОС університету інтегровано інституційний репозитарій (ELARTU), автоматизовану бібліотечну систему «Koha», систему управління розкладами «Електронний розклад», комплекс серверів відеоконференцій «BigBlueButton», ресурс «Wiki ТНТУ» та ін. Усі учасники освітнього процесу отримали свій персональний віртуальний кабінет та доступ до сервісів хмарних платформ «Office365» (студентська ліцензія) від Microsoft і «GSuite» від Google.

Завдяки готовності науково-педагогічних працівників, керівного складу університету та студентів, а також програмно-апаратного забезпечення та електронних освітніх ресурсів, переведення освітнього процесу на дистанційну форму не стало викликом для університету, а новою можливістю працювати та розвиватися в онлайн просторі.

З введенням карантинних обмежень віртуальне освітнє середовище нашого закладу використовує весь спектр технологій для організації та підтримки освітнього процесу. З першого дня карантину усі заняття відбуваються згідно розкладу у віртуальному середовищі. Лекційні, практичні чи семінарські заняття суттєвих змін не зазнали. При проведенні таких занять з використання сервісу відео конференцій, інтегрованого у систему електронного навчання, викладач може застосовувати, крім презентаційного матеріалу та голосового супроводу, трансляцію зображення з вебкамери або робочого вікна зі свого комп’ютера.

Для проведення лабораторних занять почали інтенсивно використовуватись програмні симулятори лабораторного устаткування, середовища комп’ютерних програм розробки та/чи моделювання технічних об’єктів або їх схем, віддаленого доступу до обладнання, відеотрансляції реального виконання роботи на реальному обладнанні чи його відеозапису тощо.

Віртуальна установка для проведення лабораторної роботи з курсу «Гідрогазодинаміка» у середовищі електронного навчання
Робоче вікно 3D-симуляції роботи автоматизованого обладнання у середовищі «Factory I/O»
Виконання лабораторної роботи у середовищі програмного симулятора «Cisco Packet Tracer»
Трансляція процесу моделювання роботи пневмоелектричних принципових схем у середовищі програми «FluidSim» (demo-версія)

Звіти, курсові проекти та інші навчальні роботи розглядаються та приймаються викладачами в електронному вигляді через службу «Скринька для завдань» системи електронного навчання ATutor. Успішність при поточних та підсумкових контролях фіксується в електронному журналі цієї ж системи і її студент також може бачити у своїй електронній заліковій книжці.

Запроваджено неперервний моніторинг перебігу освітнього процесу у ВОС. Працівниками Центру електронного навчання забезпечується відстеження роботи та завантаженості серверного обладнання, а також взаємодія з учасниками освітнього процесу з технічних питань. Окрім цього, ведеться наскрізний облік хронології проведення освітнього заходу, відвідуваності заняття та ступінь використання викладачем технічних засобів (мікрофон, презентація, трансляція з вебкамери, трансляція робочого вікна з комп’ютера) під час проведення занять.

Відпрацьовані технології формування віртуальних груп для колективної роботи з підтриманням відеоконференц зв’язку дозволили швидко налагодити роботу в онлайні структурних підрозділів університету. Засідання ректорату, вчених, науково-технічної, науково-методичних рад, кафедр тощо відбуваються згідно з планом або за потребою.

Засідання ректорату університету