Кафедра економічної кібернетики

Історія кафедри

Кафедра «Економічної кібернетики» була створена на базі кафедр «Економіка виробничої діяльності» та «Фінанси, облік і аудит» (наказ по університету № 240-01 від 31.08.2005 р.). до 2016 року колективом кафедри готувались бакалаври, спеціалісти та магістри з «Економічної кібернетики». З 2016 р. на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка» та «Економічна кібернетика» і спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Економіка».

Згідно рішення ДАК від 10.03.2011 року ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів з напряму «Економічна кібернетика» складає 25 місць на денну форму навчання та 25 місць на заочну форму навчання.

На посаду завідуючого кафедрою призначено д.т.н., професора (зав. кафедрою економіки виробничої діяльності) Рогатинського Романа Михайловича, що має великий досвід в моделюванні та оптимізації складних систем в т.ч. економічних. У 2000 р. призначений завідувачем кафедрою економіки виробничої діяльності, а в 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора. Він є головою оргкомітетів та співголовою програмних комітетів низки наукових конференцій, зокрема конференцій, що проводяться на кафедрі економічної кібернетики з 2008р., рецензує навчальні посібники, монографії, регулярно дає відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, керує науково-дослідною роботою студентів. Рогатинський Р.М. підготував 8 кандидатів наук, є керівником 5 держбюджетних тематик. За досягнуті успіхи неодноразово отримував подяки, зокрема в 2007 році — Почесна грамота Міністерства освіти та науки України а у 2009 році Подяка Прем’єр-міністра України.

У 2015 році кафедру очолив к.т.н., доцент Дмитрів Дмитро Володимирович, який є автором понад 60-ти наукових публікацій, які стосуються економіко-математичного моделювання та транспортної логістики.

У 2016 році створена експертна Рада роботодавців, що дозволяє отримані теоретичні знання використати на практиці на діючих підприємствах. Крім цього така співпраця дозволяє сприяти працевлаштуванню випускників кафедри.

Під час проведення практичних та лабораторних занять в повній мірі використовується матеріально-технічна база, спеціалізовані лабораторії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Також для навчання студентів за цією спеціальністю залучені спеціалізовані лабораторії регіонального навчального центру мережевих технологій «CISCO», що функціонує при університеті в його центральному корпусі.

У підготовці бакалаврів та магістрів окрім кафедри економічної кібернетики для викладання ряду професійно-орієнтованих дисциплін беруть участь інші кафедри університету.

1 червня 2017 року