Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КС) створена 1 червня 2004 року і носила назву кафедри радіокомп’ютерних систем, оскільки в той час здійснювала підготовку бакалаврів за двома напрямами: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 6.050901 «Радіотехніка».

Відповідно до планів реорганізації структурних підрозділів університету та згідно наказу № 558-01 від 9 грудня 2008 р. кафедру радіокомп’ютерних систем реорганізовано у кафедру комп’ютерної інженерії, яка увійшла до складу факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії.

У 2011-му році кафедру комп’ютерної інженерії перейменовано у кафедру комп’ютерних систем та мереж.

Першу акредитацію напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальності 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» проведено у червні 2006 року (рішення ДАК від 22.06.2006 року, протокол № 61).

За роки існування кафедри до професорсько-викладацького складу входили: д.т.н., проф. Лупенко С.А., д.т.н., проф. Щербак Л.М., д.т.н., проф. Бойко І. Ф., д.т.н. проф. Євтух П.С., д.т.н., проф. Карпінський М.П., д.т.н., проф. Грицик В.В., д.т.н., проф. Паламар М.І., д.т.н., проф. Лупенко А.М., д.т.н., проф. Пастух О.А., к.т.н., доц. Осухівська Г.М., к.ф-м.н. доц. Закордонець В.С., к.т.н., доц. Харченко О.Г., к.т.н., доц. Яцишин В.В., к.т.н., доц. Гладьо Ю.Б., к.т.н., доц. Рафа Т.М., к.т.н., доц. Мовчан Л.Т., к.т.н., доц. Луцків А.М., к.т.н., доц. Шингера Н.Я., к.т.н. Тиш Є.В, к.т.н. Лещишин Ю.З., ст. викладач Прохоровський С.В., ст. викладач Піскун С.О., ст.викладач Луцик Н.С., ст викладач Жаровський Р.О., ст. викладач Петрик О.Ю., асист. Семчук А.П., асист. Капаціла І.Б., асист. Дем’янчук Н.Р., асист. Крамар В.І., асист. Поліщук Г.В., асист. Лобас А.О., асист. Шаблій Н.Р., асист. Паламар А.М.

Завідувачем кафедри радіокомп’ютерних систем, а пізніше — кафедри комп’ютерних систем та мереж було призначено д.т.н., проф. Лупенка Сергія Анатолійовича.

У 2009-му році викладачами кафедри проводилось викладання спеціалізованих курсів слухачам-іноземцям з компанії «Хітако» за тематиками інформаційної безпеки та сучасних технологій передавання даних.

У 2010-му році у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на базі кафедри комп’ютерних систем та мереж ліцензовано освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі».

З 2014-го року кафедрою здійснюється підготовка студентів з числа іноземних громадян англійською мовою викладання.

З 2015-го року започатковано навчання магістрів за програмами подвійних дипломів з Люблінською політехнікою (Польща).

У 2016-му році в університеті розпочато підготовку наукових кадрів у аспірантурі за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

На даний час на кафедрі працюють: д.т.н., проф. Лупенко С.А., к.т.н., доц. Осухівська Г.М., к.т.н., доц. Луцків А.М., к.т.н., доц. Яцишин В.В., к.т.н., доц. Шингера Н.Я., к.т.н. Тиш Є.В., ст.викл. Луцик Н.С., ст.викл. Петрик О.Ю., ст.викл. Жаровський Р.О., асист. Шаблій Н.Р. - за основним місцем роботи; д.т.н. проф. Євтух П.С., д.т.н., проф. Паламар М.І., д.т.н., проф. Лупенко А.М, к.т.н., доц. Мовчан Л.Т., к.т.н. Лещишин Ю.З., ст. викл. Лобур Т.Б., ст.викл. Федорів П.С., асист. Паламар А.М. — на умовах внутрішнього сумісництва та навчально-допоміжний персонал: інженер І-ї категорії Пилипишин Л.Д., інженер Андруньків Г.В., ст.лаборант Максимова Л.П., лаборант Митражик В.М.,

З березня 2015-го року кафедру комп’ютерних систем та мереж очолює к.т.н., доц. Осухівська Галина Михайлівна.

Вся навчальна робота на кафедрі комп’ютерних систем та мереж спрямована на підвищення рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів. В навчальний процес активно впроваджуються новітні технології та технічні засоби навчання. Лабораторії кафедри регулярно оновлюються та поповнюються сучасною комп’ютерною технікою та лабораторним устаткуванням. Лекційні аудиторії, в яких проводиться навчання студентів, оснащені сучасним мультимедійним проекційним обладнанням.

При кафедрі функціонує науково-технічна лабораторія моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж.

В рамках проекту TEMPUS SEREIN («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains») кафедра приймає участь у роботі Національного альянсу з комп’ютерної безпеки — National Security Alliance.

На сьогодні кафедрою комп’ютерних систем та мереж ведеться підготовка студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за денною та заочною формами навчання.

2 червня 2017 року