Кафедра промислового маркетингу

Історія кафедри

Кафедру маркетингу на виробництві було створено в 1997 році (наказ по університету № 5-01 від 27.01.1997 р.). Одними із перших працівників були Міщук О.І., Дубик О.І., Фалович В.А., Бица В.Й., Піняк І.Л., Марцінишин Г.Б., Козюк В.В., Горин М.Ф. До липня 2006 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Мартова С.П., Оксентюк Б.А., Краузе О.І., Марцінишин Г.Б., Козюк В.В.

З липня 2006 року кафедру маркетингу на виробництві очолював доктор економічних наук, професор Козюк Віктор Валерійович, яку з січня 2008 року перейменовано на кафедру промислового маркетингу.

В серпні 2008 року кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Федорович Роман Володимирович.

Роман Володимирович Федорович, починаючи з 1973 року, працював на посадах асистента, доцента, професора, заступника декана, директора інституту економіки та управління Тернопільського національного економічного університету, проректора з навчальної роботи ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва» м. Тернополя та за сумісництвом – завідувача кафедри фінансів.

Кафедра промислового маркетингу веде підготовку фахівців за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, а також забезпечує підготовку дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультету економіки та менеджменту і технічних спеціальностей.

Професорсько-викладацький склад кафедри, який забезпечує навчально-методичну роботу та виховний процесс: к.е.н., професор Федорович Р.В., 10 кандидатів наук, доцентів - Бурліцька О.П., Голда Н.М., Краузе О.І., Оксентюк Б.А., Піняк І.Л., Рожко Н.Я., Семенюк С.Б., Фалович В.А., Шпилик С.В., Якимишин Л.Я., та ст. викл. Міщук О.І.

Кафедра постійно веде пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, мультимедійні навчальні матеріали.

Головний науковий напрямок кафедри промислового маркетингу — концептуальні засади створення маркетингових механізмів протидії кризовим явищам в діяльності промислових підприємств. Метою такої роботи є обґрунтування та розробка методологічного апарату, створення організаційно-економічних умов для ефективного управління підприємством.

Широке розповсюдження отримала тенденція залучення студентів старших курсів до роботи в позаурочний час у різних комерційних структурах, підприємствах, банках, де студенти продовжують працювати після закінчення університету.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з підприємствами міста Тернополя та Тернопільської області. Внаслідок такої співпраці простежується чітка тенденція щодо зростання кількості дипломних робіт, що виконані на замовлення підприємств. Це свідчить про високий професійний рівень підготовки майбутніх фахівців, їх вміння аналізувати реальний стан підприємств і ринку, вносити обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва. Аналіз відгуків керівників переддипломної практики від підприємства дає підстави стверджувати про високий професійний рівень підготовки фахівців, відповідальність щодо виконання ними поставлених завдань.

Кафедра підтримує постійні контакти з своїми випускниками, запрошує їх на науково-практичні конференції, урочисті заходи. Така практика дозволяє побачити реальні результати професійної підготовки випускників, сприяє підвищенню професійних навичок студентів. Кращі з випускників залишаються навчатися і працювати на кафедрі (к.е.н., доцент Шпилик С.В.).

Кафедра промислового маркетингу проводить плідну співпрацю з передовими навчальними і науковими закладами. Зокрема, укладені договори про співпрацю з кафедрою маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка» та з кафедрою маркетингу і управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету з питань наукових досліджень та підготовки кадрів.

Кафедра промислового маркетингу бере активну участь в інтеграції у міжнародну систему освіти. Розроблено навчальні плани та програми для реалізації переходу на кредитно-модульну систему навчання, яка запроваджена у більшості країн Західної Європи. Співробітництво з навчальними закладами здійснюється через проведення конференцій, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів.

14 листопада 2017 року