Кафедра радіотехнічних систем

Історія кафедри

Кафедра «Радіотехнічні системи» створена на факультеті контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем наказом ректора 1 вересня 2009 року. Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» з орієнтацією на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

В період з 2004 по 2009 рік підготовку фахівців за вищеназваним напрямом здійснювала кафедра радіокомп’ютерних систем (зав. кафедри к.т.н., доц. Лупенко Сергій Анатолійович).

З 2009 по 2013 рр. професійний колектив кафедри радіотехнічних систем очолював к.т.н., доц. Яськів Володимир Іванович, фахівець в області перетворювачів електричної енергії, керівник науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2). Випускник електромеханічного факультету Львівського політехнічного інституту 1986 року, в університеті працює з 1993 року після закінчення очної аспірантури Московського енергетичного інституту та захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії». В 2008 році закінчив докторантуру за цією ж науковою спеціальністю (науковий консультант докторської дисертації провідний науковий співробітник інституту електродинаміки НАНУ, д.т.н., проф. Юрченко Микола Миколайович, візит-професор кафедри).

З 2013 по 2017 рік виконував обов′язки завідувача кафедри д.т.н., проф. Пастух Олег Анатолійович, випускник кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук а в 2013 році захистив докторську дисертацію. Звання професора отримав в 2014 році по кафедрі радіотехнічних систем.

З 2017 року обов′язки завідувача кафедри виконує к.т.н. Дунець Василь Любомирович, випускник кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем» за спеціальністю: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.). На кафедрі радіотехнічних систем працює з 2013 року: асистентом (з 2013 р.), старшим викладачем (з 2015 р.), доцентом (з 2016 р.).

Посаду заступника завідувача кафедри займає асистент кафедри Марценюк Анатолій Сергійович, випускник радіотехнічного факультету Вінницького політехнічного інституту 1989 року. В університеті працює з 1989 року.

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі здійснюють:

 • Умзар Юрій Августович, к.т.н., доц., с.н.с. (випускник Таганрозького радіотехнічного інституту 1971 року, у 1982 році захистив кандидатську дисертацію в Ростовському науково-дослідному інституті радіозв’язку; в університеті працює з 1995 року; директор державного науково-технічного підприємства «Техас-К»).
 • Дедів Ірина Юріївна к.т.н., доц. (випускниця Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пюлюя, у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультатативних діагностичних систем» за спеціальністю: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.). На кафедрі радіотехнічних систем працює з 2014 року: асистентом (з 2014 р.), старшим викладачем (з 2015 р.), доцентом (з 2016 р.)).
 • Химич Григорій Петрович, старший викладач (випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 1984 року, в університеті працює з 2005 року; раніше очолював державну науково-дослідну філію «Промінь-Антени» Міністерства промислової політики України).
 • Мишковець Олександр Пилипович, старший викладач (випускник радіотехнічного факультету Вінницького політехнічного інституту 1987 року. В університеті почав працювати з 1995 року, на постійній посаді з 2005 року. До цього часу працював на посаді начальника відділу побутової радіоелектронної апаратури ВАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль)).
 • Лесів Володимир Васильович, старший викладач, (випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 1986 року. В університеті працює з 2005 року. Перед цим очолював конструкторсько-технологічне бюро ВАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль). Наукові дослідження, пов’язані з розробкою антенних систем і надвисокочастотних пристроїв.
 • Яськів Анна Володимирівна, асистент (випускниця кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету. В 2012 р. проходила стажування в Каліфорнійському університеті (UCI), м. Ірвін, США. З 2012 по 2015 рр. аспірант кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя).
 • Хвостівська Лілія Володимирівна, асистент (закінчила Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобула кваліфікацію «Інженер-системотехнік». Впродовж 2013-2016 р.р. навчалася в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем ТНТУ ім. Івана Пулюя).

Організацію навчального процесу забезпечують:

 • Пйонтко Володимир Ярославович, провідний інженер (випускник фізичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка 1982 року. В університеті працює з 2006 року. До цього часу працював на посаді начальника виробничого комплексу державної науково-дослідної філії «Промінь-Антени»).
 • Бучинська Ольга Анатоліїївна, інженер І категорії (випускниця кафедри комп′ютерних наук Тернопільського національного технічного університету). На кафедрі працює з 2013 року.

За сумісництвом на кафедрі працює: к.т.н., доц., декан факультету ФПТ Яськів Володимир Іванович.

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії, які укомплектовані сучасними персональними комп’ютерами, обладнанням та засобами вимірювальної техніки:

 • лабораторія радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв (ауд. 601);
 • науково-дослідна лабораторія систем вторинного електроживлення (ауд. 602);
 • лабораторія електронних пристроїв та систем (ауд. 604);
 • лабораторія супутникових систем зв’язку (ауд. 605 );
 • лабораторія телекомунікаційних систем (ауд. 612).

Науково-дослідницька робота кафедри активно ведеться за сприяння науково-дослідного інституту перспективних технологій та науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2).

Цілий ряд проектів здійснюється в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема, з В’єтнамом, Єгиптом, Індією, Китаєм, Німеччиною, Росією, США. Налагоджено наукову та навчально-методичну співпрацю з науковими та вищими навчальними закладами України – ІЕД НАНУ (м. Київ), ЛНДРТІ (м. Львів), Національним Університетом «Львівська політехніка», Хмельницьким національним університетом, Національним технічним університетом України «КПІ», Херсонським національним технічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та ін. Кафедра тісно співпрацює з підприємствами: ВАТ ТРЗ «ОРІОН», Тернопільською Філією ВАТ «УкрТЕЛЕКОМ», Тернопільською студією «ТВ-4», ДНТП «Промінь», НВП ТзОВ «Інтеграл», ДНТП «Техас-К», ТзОВ «Діполь», ТзОВ «Квазар плюс», ДНВП «Версія» (м. Київ) та рядом інших державних і приватних структур, де студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики, а згодом і працевлаштуватись.

30 травня 2017 року