8. Лабораторія математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах

Науковий керівник:
Петрик Михайло Романович
кандидат технічних наук,
доцент

Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя створена спільно з приватним малим підприємством «I I Т» в 2004 році.

Лабораторія займається дослідженнями дифузійного масопереносу та створенням, з використанням методів інтегральних перетворень Лапласа, Фур'є та функцій Коші, відповідних математичних моделей, що описують на молекулярному рівні кінетику таких процесів.

Лабораторією математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах підписано декілька угод про співпрацю з рядом провідних лабораторій Франції, зокрема з лабораторією Фізики і механіки неоднорідних середовищ UMR 7636 CNRS Університету П'єра і Марії КЮРІ (Paris 6, France) та з лабораторією Фізики матеріалів UMR 6634 CNRS Руанського Університету.

В рамках підписаної угоди, з лабораторією Фізики і механіки неоднорідних середовищ, ведуться спільні наукові дослідження з адсорбції газів ароматичних та аліфатичних вуглеводнів нанопористими цеолітними середовищами. Над дослідженнями працюють М. Петрик, Ж. Фрессард, Д. Канет, С. Лекрер, Д. Михалик. Результати таких досліджень публікуються в європейських періодичних виданнях та доповідаються на наукових конференціях, зокрема — Fundamental Of Adsorption (FOA9 Conference) 20-25 травня 2007 року, Італія та NATO ASI: Sensors for Environment, Health and Security: Advanced Materials and Technologies, 16-27 вересня 2007 Віші (Франція).

Спільно з лабораторією Фізики матеріалів, проводяться дослідження на тему математичного моделювання і дослідження процесу фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між вологомісткими частинками і порами дисперсного середовища. До робочої групи таких досліджень входять: М.Петрик, Є.Воробйов, Ж.Ланоуазель, К.Дабула, Д.Михалик. Результати досліджень доповідалися на Другій Європейській Конференції по Фільтрації і Сепарації (ECFS 2006) 12-13 жовтня 2006 року, Комп'єнь, Франція.

На даний момент, лабораторія працює над держбюджетною тематикою — «Моделювання та експериментальні дослідження адсорбції газів в неоднорідних нанопористих каталітичних цеолітних середовищах» (керівник робіт доц. Петрик М.Р, основні виконавці: проф. Ленюк М.П., та асп. Михалик Д.М.) та над проблемою оптимального керування енергоощадними процесами електро-дифузійного масопереносу (акад. Шаблій О.М. і доц. Петрик М.Р.).

Керівником лабораторії доц. М.Петриком підтримуються тісні контакти з французькими партнерами і регулярно здійснюються наукові візити у Париж до провідних французьких вузів, зокрема в Університет П'єра і Марії К'юрі(2003, 2004, 2006), Руанський Університет (2002-2004), Королівський Центр де Ресерш Комп'єнського Університету Технологій (1998, 2001-2006), Інститут Ядерної Науки і Технології (2002) та інші.

Візит до Тернопільського державного технічного університету наукового керівника лабораторії фізики і механіки неоднорідних середовищ, члена Французької Національної Академії Наук, професора Жака Фрессарда (2004).

За тематикою проведених наукових досліджень в цілому видана одна монографія (видавництво «Наукова думка»), 3 навчальних підручники, опубліковано понад 50 наукових праць у вітчизняних і міжнародних виданнях. Зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях та літніх європейських школах. Розроблено нове науково-методичне забезпечення до ряду навчальних дисциплін інженерного профілю. В рамках цих тематик ведеться підготовка до захисту однієї докторської на двох кандидатських дисертацій. Також до роботи в лабораторії активно залучаються кращі студенти університету.

Доробок авторів за тематикою досліджень:

 1. M.Petryk, O. Shabliy et al. Mathematical Modeling and Research for Diffusion Process in Multilayer and Nanoporous Media. Fluid Transport in Nanoporous Materials.(W.C. CONNER and J. FRAISSARD, eds.), NATO Science Series, Series II : Mathematics, Physics and Chemistry, 2006, vol.219 ,685-655. Springer Publishers, Netherlands
 2. M.Petryk, S.Leclere, D.Conet, J.Fraissard «Study of benzene diffusion and molecular transport in beds of zeolite crystallity» Fick Diffusion Congress //Diffusion of Fundamental 1, Leipzig, 2005.
 3. M.Petryk, E.Vorobiev «Mass transfer from liquid containing spherical particles during the pressing of porous materials» Proceeding the 2nd European Conference of Filtration and Separation (ECFS 2006), Compéigne, (France), 1, 266-272(2006).
 4. M. Petryk «Mathematical modeling of adsorption masstransfer for heterogeneous n - interface cylindrical limited nanopoous medias», Ternopil State Technical University Bulletin, (UA) 2, 180-191 (2005).
 5. Petryk M. et al. «The diffusion process intensification in heterogeneous multilayer cylindrical porous media's». Emerging Solid/Liquid Separation Technologies (ICEST-2002), Compiegne (France),1, 143-149 (2002).
 6. Petryk M., Leniuk M. «Mathematical modeling and analytical study of molecular transport in homogenous porous adsorption medias», Mathematical Bulettin «The Problems Limited for Differential Equations», Mathematics Institute. Ukraine National Academy of Sciences, 11. 270-285 (2004).
 7. Петрик М., Ленюк М. Інтегральні перетворення Фур'є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах — Київ, «Наукова Думка»,- 372 (2000).

  Петрик М., Ленюк М. Математичне моделювання адсорбційного мас переносу з спектральним параметром для неоднорідних n- інтерфейсних циліндричних обмежених мікропористих середовищ //Вісник ТДТУ. - 2004.-т. 9. - №4. - С. 147-158

Результати досліджень доповідалися на багатьох міжнародних конференціях і літніх наукових школах:

 1. Ecoles d'Eté de l'OTAN «ASI» «Microstructure» (France, 2002)
 2. «Emerging Solid/Liquid Separation Technologies» ICEST 2002 (Compéigne, France, 2002)
 3. Ecoles d'Eté de SNRS et «Fluid Transport in Nanoporous Materials», (Nice, France, 2003, dirigée par Prof. J.Fraissard.
 4. Fick Cougris International «Diffusion Fundamental» (Leipzig, Germany, 2005)
 5. 2nd European Conference of Filtration and Separation ECFS 2006 (Compéigne, France, 2006)
 6. Fundamental Of Adsorption FOA9 (Giardini Naxos, Italy, 2007)
 7. NATO ASI Sensors for Environment, Health and Security: Advanced Materials and Technologies (Vichy, France, 2007)

Наші реквізити:
46001 м.Тернопіль, вул. Руська, 56
Лабораторія математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах (кім. 39)
Телефон: (0352) 25-19-46
Факс: (0352) 25-49-83
e-mail: Mykhaylo_Petryk@tstu.edu.ua
1 вересня 2015 року