Регламент вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя
із змінами, прийнятими на засіданні вченої ради
24 січня 2012 року (протокол №1) та 14 грудня 2015 року (протокол №10)

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя.

 1. Порядок роботи вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя (далі – вчена рада), її робочих органів (комісій) та посадових осіб (голова, заступник, вчений секретар), засади організації та припинення її діяльності встановлені законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом ТНТУ ім. І.Пулюя, Положенням про вчену раду ТНТУ ім І.Пулюя та цим регламентом.
 2. Регламент вченої ради ТДТУ ім. І.Пулюя (далі – регламент) встановлює порядок підготовки і проведення засідань вченої ради, визначає процедуру розглядання інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.
 3. Регламент приймають на засіданні вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя

 1. Засідання вченої ради відбувається за адресою: місто Тернопіль, вул. Руська, 56, зал засідань вченої ради, ауд. 79.
 2. За рішенням голови або у випадку його відсутності, заступника голови вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.
 3. Засідання вченої ради відбувається, як правило, з 15 до 17 години і може бути продовжено головуючим понад визначений термін не більше як на 30 хвилин. Рішення про продовження засідання більше, ніж на 30 хвилин повинно бути прийнято більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.
 4. Засідання вченої ради проводять державною мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи вченої ради.

 1. Засідання вченої ради є відкритими і гласними.
 2. В окремих випадках, встановлених цим регламентом, можуть відбуватися закриті засідання.
 3. Відкритість засідань вченої ради забезпечують, допускаючи на них членів трудового колективу та представників засобів масової інформації.
 4. Гласність засідань вченої ради забезпечують оприлюдненням її ухвал на офіційному web-сайті вченої ради.

Стаття 4. Запрошення на засідання вченої ради.

 1. На засіданні вченої ради без запрошення мають право бути присутніми керівники держави, народні депутати, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голови облдержадміністрації та обласної ради, їх заступники, міський голова і його заступники. Інші особи можуть брати участь у роботі вченої ради за згодою більшості присутніх на засіданні її членів.
 2. На засідання вченої ради запрошують членів ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу.
 3. За вимогою не менше третини присутніх членів вчена рада може офіційно запросити на засідання будь-яку посадову чи службову особу ТНТУ ім. І.Пулюя.
 4. Комісія вченої ради має право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб (працівників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів ТНТУ ім. І.Пулюя) на засіданні вченої ради під час розглядання питань, підготовку яких здійснює дана комісія.
 5. Головуючий на засіданні вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 5. Забезпечення діяльності вченої ради.

 1. Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності вченої ради, її комісій здійснює вчений секретар університету.
 2. Для забезпечення діяльності вченої ради виготовляють печатку «Вчена рада».
 3. Кошти, необхідні для забезпечення діяльності вченої ради, закладають у кошторисі ТНТУ ім. І.Пулюя.

Розділ ІІ. Організація роботи вченої ради

Стаття 6. Форми роботи вченої ради.

 1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.
 2. Відкриття засідання вченої ради оголошує головуючий на початку роботи, закриття – після завершення розгляду останнього питання порядку денного.

Стаття 7. Планові засідання вченої ради.

 1. Планові засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи вченої ради (крім першого засідання) останнього вівторка кожного місяця (крім канікулярного періоду).
 2. Голова вченої ради або (у випадку його відсутності) заступник голови вченої ради може прийняти рішення про зміну дати і часу початку засідання вченої ради.
 3. Про перенесення планового засідання членів вченої ради інформують не пізніше, ніж за тиждень до засідання.
 4. Інформацію про дату і час початку планового засідання вченої ради оголошує вчений секретар не пізніше, ніж за тиждень до початку його роботи і розміщує на офіційному web-сайті вченої ради та через оголошення.

Стаття 8. Позапланові засідання вченої ради.

 1. Позапланові засідання вченої ради можна скликати за розпорядженням голови або (у випадку його відсутності) заступника голови вченої ради
 2. Позапланове засідання вченої ради скликають за ініціативи не менше 1/3 членів вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подають голові вченої ради. Розпорядження голови вченої ради про скликання її позапланового засідання розміщують на офіційному веб-сайті вченої ради, повідомляють кожному її членові і через оголошення повідомляють трудовому колективу не пізніше, ніж у семиденний термін після дня надходження вимоги про скликання.
 3. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку засідання.

Стаття 9. План роботи вченої ради.

 1. 1. Проект календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік готує організаційна комісія за участю вченого секретаря з урахуванням пропозицій інших комісій, кафедр, факультетів, структурних підрозділів та окремих членів вченої ради до 1 липня поточного року.
 2. 2. Календарний план засідань вченої ради приймають не менше, ніж 2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради і його затверджує ректор.

Стаття 10. Підготовка до проведення засідань вченої ради.

 1. Організацію підготовки засідань вченої ради здійснює вчений секретар.
 2. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання завершується не пізніше, ніж за тиждень до засідання. Для тиражування та розміщення проекту ухвали на web-сайті його надсилають вченому секретареві електронною поштою на адресу vr@tu.edu.te.ua або подають в електронному варіанті. Паперовий варіант проекту ухвали повинен бути підписаний доповідачем і завізований проректором з відповідного напряму роботи.
 3. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.
 4. У випадку подавання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розглядання питання вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів вченої ради.
 5. Після прийняття вченою радою ухвали з усіма змінами, доповненнями і зауваженнями вчений секретар не пізніше, ніж через тиждень після засідання вченої ради готує проект наказу на введення її в дію.
 6. При поданні на розгляд вченої ради проектів положень (змін і доповнень до положень) з різних напрямків діяльності університету розробник:
  • попередньо погоджує проект положення з посадовими особами, яких воно стосується.
  • з метою обговорення проекту положення членами трудового колективу готує розпорядження, в якому вказує посилання, за яким з даним проектом положення можна ознайомитися, терміни обговорення та електронну адресу, на яку можна надсилати пропозиції, доповнення й зауваження (для керівників підрозділів зворотний зв’язок – обов’язковий).
  • доповідає на вченій раді з даного питання й узагальнює пропозиції, що надійшли.
  • після прийняття положення вченою радою наступного дня передає примірник положення з усіма змінами й доповненнями та електронний варіант для редагування у видавництво університету (термін редагування – до 3-х днів).
  • примірник відредагованого положення підписує у посадових осіб, яких воно стосується.
  • не пізніше, ніж через тиждень після засідання вченої ради готує проект наказу про введення в дію положення, де вказує посилання, за яким з даним положенням можна ознайомитися, погоджує його з посадовими особами, яких воно стосується, та вченим секретарем і передає разом із примірником положення на підпис і затвердження ректору університету.
  • після введення в дію положення передає оригінал для реєстрації та зберігання в організаційно-юридичний відділ, електронний варіант надсилає вченому секретареві на адресу vr@tu.edu.te.ua.
 7. При поданні на розгляд вченої ради проектів положень (змін і доповнень до положень) з різних напрямків діяльності університету розробник:
  • попередньо погоджує проект положення з посадовими особами, яких воно стосується.
  • з метою обговорення проекту положення членами трудового колективу готує розпорядження, в якому вказує посилання, за яким з даним проектом положення можна ознайомитися, терміни обговорення та електронну адресу, на яку можна надсилати пропозиції, доповнення й зауваження (для керівників підрозділів зворотний зв’язок – обов’язковий).
  • доповідає на вченій раді з даного питання й узагальнює пропозиції, що надійшли.
  • після прийняття положення вченою радою наступного дня передає примірник положення з усіма змінами й доповненнями та електронний варіант для редагування у видавництво університету (термін редагування – до 3-х днів).
  • примірник відредагованого положення підписує у посадових осіб, яких воно стосується.
  • не пізніше, ніж через тиждень після засідання вченої ради готує проект наказу про введення в дію положення, де вказує посилання, за яким з даним положенням можна ознайомитися, погоджує його з посадовими особами, яких воно стосується, та вченим секретарем і передає разом із примірником положення на підпис і затвердження ректору університету.
  • після введення в дію положення передає оригінал для реєстрації та зберігання в організаційно-юридичний відділ, електронний варіант надсилає вченому секретареві на адресу vr@tu.edu.te.ua.
  • технічні зміни і доповнення до Положень, які не потребують обговорення, подають у вищезазначеному порядку, крім пункту про порядок обговорення.

Стаття 11. Порядок денний засідання вченої ради.

 1. Порядок денний засідання вченої ради визначається планом роботи вченої ради.
 2. Порядок денний засідання вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали вченої ради, якою було зобов’язано здійснити перевірку виконання раніше прийнятих ухвал, назву комісій і прізвище доповідача, відповідальних за підготовку питання до розгляду вченою радою.
 3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої ради, можна включати додаткові питання, внісши зміни до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.
 4. Інформаційні чи формальні питання, які не вимагають обговорення або розгорненої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради.
 5. Пропозицію до проекту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування вченої ради не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважають відхиленою.
 6. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Розділ ІІІ. Постійні комісії вченої ради

Стаття 12. Створення постійних комісій вченої ради.

 1. Створення постійних комісій здійснюють з урахуванням положення про вчену раду ТНТУ ім. І.Пулюя, цього регламенту та напрямків діяльності університету.
 2. Перелік комісій затверджують на засіданні вченої ради більшістю голосів.
 3. На засіданні вченої ради створюють комісії у складі голів, заступників голів, секретарів і членів комісій. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради. Член вченої ради може бути членом лише однієї комісії.
 4. Компетенцію постійних комісій вченої ради регламентує Положення про вчену раду ТНТУ ім. І.Пулюя.

Стаття 13. Обрання голів і членів постійних комісій.

 1. Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням, прийнявши ухвалу вченої ради. Список персонального складу голів та членів комісій повинен містити назви всіх комісій, назви, прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени комісії в алфавітному порядку.
 2. Персональний склад усіх комісій визначають одночасно, прийнявши відповідну ухвалу вченої ради.
 3. Заступників голів комісій та їх секретарів обирають члени комісії на першому організаційному засіданні.
 4. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами одного структурного підрозділу.
 5. При вирішенні питань про зміну персонального складу комісії приймають ухвалу про внесення змін до ухвали вченої ради про обрання членів комісії.

Стаття 14. Діяльність постійних комісій вченої ради.

 1. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розглядання на засіданнях вченої ради.
 2. Комісія готує проект ухвали, який приймають 2/3 присутніх членів комісії.
 3. Голова комісії або проректор з відповідного напрямку інформують вчену раду про підсумки роботи комісії.

Стаття 15. Реорганізація та ліквідація постійних комісій вченої ради.

 1. Постійні комісії реорганізовують або ліквідовують відповідно до ухвал вченої ради.
 2. Ухвали про реорганізацію або ліквідацію постійних комісій приймають більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Розділ ІV. Організація та ведення засідань вченої ради

Стаття 16. Реєстрація членів вченої ради та ведення засідань.

 1. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.
 2. На початку засідання вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму.
 3. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.
 4. Засідання вченої ради розпочинають за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів.
 5. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

Стаття 17. Обов’язки головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради:

1.1. Дотримується норм чинного законодавства України, Статуту ТНТУ ім. І.Пулюя та цього регламенту і вживає заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні.

1.2. Повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин.

1.3. Відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях.

1.4. Надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця.

1.5. Оголошує списки осіб, записаних на виступ, і надає слово для виступу.

1.6. Створює рівні можливості членам вченої ради в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту.

1.7. Вживає заходи для підтримання порядку на засіданні.

1.8. Організовує розглядання питань відповідно до норм цього регламенту.

1.9. Оголошує результати голосування та прийняту ухвалу.

2. На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні, розглядання внесеної ним пропозиції та прийняття ухвали щодо неї, а також розглядання питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання вченої ради доручають заступникові голови.

Стаття 18. Права головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради має право:

1.1. Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які виносять на голосування першими.

1.2. Об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання вченої ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів вченої ради, процедурне рішення про це вчена рада приймає без обговорення.

1.3. Підсумовувати обговорення питань.

1.4. Ставити уточнювальні запитання промовцю.

1.5. Зачитувати або доручати заступникові голови вченої ради чи вченому секретареві зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

1.6. Оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання вченої ради, а в термінових випадках – у ході засідання, але не переривати виступ промовця або процедуру голосування.

1.7. Продовжувати засідання на 30 хвилин понад визначений час.

1.8. Давати розпорядження вченому секретареві про надання членам вченої ради у випадку необхідності додаткових матеріалів з питань, внесених до порядку денного засідання вченої ради.

Стаття 19. Процедура повного обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Процедура повного обговорення питань (далі – повне обговорення) на засіданні включає:

1.1. Доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядають, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них.

1.2. Співдоповідь визначеного комісією співдоповідача, запитання співдоповідачеві і відповіді на них.

1.3. Виступи членів постійної комісії з оголошенням та обгрунтовуванням окремої думки, якщо вона не була надана членам вченої ради разом із висновком відповідної комісії.

1.4. Оголошення проекту ухвали.

1.5. Виступи членів вченої ради.

1.6. Оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ.

1.7. У випадку необхідності – заключне слово доповідача і співдоповідача.

1.8. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть поставлені на голосування.

1.9. Виступи запрошених осіб або представників державних органів.

1.10. Прийняття ухвали.

Стаття 20. Скорочена процедура обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі – скорочена процедура) здійснюють за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

2. Скорочена процедура обговорення включає:

2.1. Виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з констатуючою частиною проекту ухвали.

2.2. Інформацію голови комісії із зазначенням недоліків та оцінкою роботи з даного питання.

2.3. Виступи в обговоренні не більше двох членів вченої ради (один – з відзначенням позитивних моментів і один – з відзначенням недоліків, що мали місце при виконанні робіт з питання, яке розглядали).

2.4. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли і будуть поставлені на голосування.

2.5. Прийняття ухвали.

Стаття 21. Тривалість виступів на засіданні вченої ради.

 1. На засіданні вченої ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки.
 2. Для доповіді надають не менше п’яти хвилин, співдоповіді й заключного слова – трьох. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надають три хвилини. для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обгрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надають одну хвилину.
 3. Загальну тривалість часу для розглядання кожного питання порядку денного засідання пропонує головуючий перед початком обговорення цього питання залежно від кількості осіб, записаних на виступи. Якщо є заперечення членів вченої ради щодо пропозиції головуючого на засіданні, вчена рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

Стаття 22. Порядок записування на виступ на засіданні вченої ради.

 1. Записування на виступ з будь-якого питання порядку денного засідання вченої ради здійснює вчений секретар на підставі усної чи письмової заяви бажаючого виступити.
 2. Записування на виступ з трибуни членів вченої ради здійснюється після оголошення головуючим затвердженого порядку денного. Черговість виступів формують за принципом послідовності надходження заявок від членів вченої ради. Для виступів з окремого питання загалом відводять до 15 хвилин, якщо вчена рада не приймала іншого рішення.
 3. Списки членів вченої ради для виступу оголошує головуючий.
 4. Для виступу з місця можна надавати слово для обгрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі чи усно, коли обговорюють проекти ухвал, якщо на цьому наполягає член вченої ради.

Стаття 23. Гарантоване право на виступ на засіданні вченої ради.

 1. Запрошені на засідання керівники держави, народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, голови облдержадміністрації та обласної ради народних депутатів, їх заступники, міський голова і його заступники мають гарантоване право на виступ з обговорюваного питання.
 2. Особі, офіційно запрошеній на засідання вченої ради, слово для виступу надають відповідно до процедурного рішення, прийнятого вченою радою без обговорення.
 3. Членам вченої ради, які внесли письмову пропозицію чи поправку, на їх вимогу надають слово для обгрунтування пропозиції чи поправки.

Стаття 24. Черговість надання слова на засіданні вченої ради.

 1. Головуючий на засіданні надає слово для виступу членам вченої ради з дотриманням черговості, визначеної при записуванні на виступ.
 2. Член вченої ради, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права. Він може передати своє право на виступ іншому членові вченої ради.
 3. Якщо член вченої ради у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому членові вченої ради, вважається, що він відмовився від виступу.
 4. За зверненням членів вченої ради, які записалися на виступ, але не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів повинні бути включені до протоколу засідання за умови, що такі тексти виступів члени ради подадуть вченому секретареві відразу після закінчення засідання. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його зачитуванні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу (2 хв).

Стаття 25. Вимоги до виступів на засіданні вченої ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не повинен перериватися.
 2. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».
 3. Член вченої ради може виступити на засіданні з того самого питання чи пропозиції, які поставлені на голосування, як правило, не більше двох разів. Про відхилення від встановленого правила вчена рада без обговорення приймає процедурне рішення.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.
 5. Доповідь, співдоповідь, виступ при повному чи скороченому обговоренні питання, заяви, звернення виголошують з трибуни. Повідомлення та іншу інформацію можна оголошувати з місця.

Стаття 26. Лічильна комісія.

 1. Лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов’язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні.
 2. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з-поміж членів вченої ради.
 3. У випадку необхідності лічильна комісія обирає зі свого складу голову. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Стаття 27. Види та способи голосування.

 1. Ухвали з питань порядку денного та рішення за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим регламентом.
 2. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.
 3. Після закінчення кожного відкритого голосування його результати оголошує головуючий.
 4. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.
 5. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядають, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим регламентом.

Стаття 28. Бюлетень, час і місце для таємного голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та (у випадку необхідності) у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.
 2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, висунуті у порядку, встановленому законом чи цим регламентом, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядають питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять відповідну кандидатуру, незалежно від її згоди на це.
 3. Час, місце і порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні вченої ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення більшістю голосів присутніх членів вченої ради.
 4. Лічильна комісія перед початком голосування у разі необхідності перевіряє наявність кабін (приміщень) для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради.

Стаття 29. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

 1. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.
 2. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені видають безпосередньо при вході до сектора для таємного голосування.
 3. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовують таким чином, щоб при вході до сектора для голосування були розміщені столи для реєстрації членів вченої ради та отримання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході — кабіна та прозора скринька для таємного голосування. При цьому до сектора для голосування одночасно може ввійти така кількість членів вченої ради, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Наступний член ради може отримати бюлетень для таємного голосування і ввійти до кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться. Член вченої ради не має права двічі входити до сектора для таємного голосування при проведенні одного голосування.
 4. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування: у бюлетені для таємного голосування ставлять позначку, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку біля кабіни для таємного голосування.
 5. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення члена ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.
 6. Рішення за результатами таємного голосування вважають прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.
 7. Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування члени вченої ради отримали менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосовування, якщо інше не встановлено законом (статутом) або якщо більшістю голосів членів вченої ради не прийнято іншого рішення.

Стаття 30. Повторне голосування

 1. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди про призначення на посаду жоден із кандидатів на посаду не отримає за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів вченої ради, проводять повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів ради при першому голосуванні.
 2. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводять щодо нього.
 3. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводять повторний розгляд цього ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на наступних засіданнях вченої ради. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежена.

Стаття 31. Відкрите і таємне голосування списком

 1. Вчена рада може прийняти процедурне рішення про відкрите чи таємне голосування списком щодо кандидатур на посади. У разі обрання, призначення колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування можна включати більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення.
 2. Кандидатури на посади вносять до бюлетеня в алфавітному порядку.
 3. Голосування і підрахунок голосів здійснюють щодо кожної кандидатури окремо. Порядок обрання визначають нормами чинного законодавства і Статутом ТНТУ ім. І.Пулюя.
 4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено на посади необхідної кількості осіб, продовжують розглядати це ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на вакантні посади.

Стаття 32. Інформування про результати таємного голосування

 1. Голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів вченої ради.
 2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, письмово викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.
 3. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджують відкритим голосуванням присутні членами вченої ради.

Стаття 33. Час голосування при прийнятті рішень вченої ради

 1. Голосування при прийнятті рішень вченої ради з будь-якого питання проводять на засіданні ради безпосередньо після його обговорення.

Стаття 34. Порядок голосування пропозицій і поправок на засіданні вченої ради

 1. Пропозиції, у тому числі розділи та пункти проекту ухвали вченої ради й поправки, що будуть поставлені на голосування, оголошує головуючий на засіданні, при цьому називає ініціатора їх внесення. Якщо їх текст наданий членам вченої ради і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на засіданні може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, поправок до проекту ухвали вченої ради, які ставлять на голосування, якщо такий порядок дає можливість членам ради однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов із протоколу засідання також повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст і з якого документа ставився на голосування.
 2. Після оголошення головуючим на засіданні пропозиції поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надають слово.
 3. Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.
 4. На голосування ставлять окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим регламентом.
 5. Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставлять.
 6. Якщо пропозиція чи поправка, що буде поставлена на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов’язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за процедурним рішенням можна проводити голосування її частин із наступним голосуванням у цілому.
 7. У разі, якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхилена, то пропозицію чи поправку вважають відхиленою в цілому.
 8. Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів членів вченої ради на підтримку, вважають відхиленими.

Стаття 35. Акти вченої ради

Акти вченої ради приймають у формі процедурного рішення, ухвали, декларації, звернення, заяви, процедурних та інших рішень, які заносять до протоколу засідання вченої ради.

Стаття 36. Прийняття ухвал вченої ради

 1. Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про вищу освіту» вчена рада приймає ухвали винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 2. Ухвали вченої ради приймають відкритим голосуванням, крім випадків, передбачених нормативними документами та цим регламентом, коли проводять таємне голосування подаванням бюлетенів.
 3. Голосують члени вченої ради особисто - підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань вченої ради.
 4. Ухвали про персональні обрання, надання згоди на призначення на посаду вчена рада приймає шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим регламентом, коли рішення приймають таємним голосуванням, подаючи бюлетені.
 5. Ухвали вченої ради приймають лише з питань, внесених до порядку денного засідань вченої ради до початку засідання.

Стаття 37. Скасування ухвал вченої ради

 1. Ухвали вченої ради можуть бути скасовані вченою радою.
 2. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради в цілому приймають більшістю голосів спискового складу членів вченої ради.

Стаття 38. Ухвала вченої ради з процедурних питань

 1. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі — процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки в комісіях та внесення до порядку денного. Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів вченої ради.
 2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують до протоколу засідання вченої ради.

Стаття 39. Протокол засідання вченої ради

 1. Засідання вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує вчений секретар. Протокол засідання вченої ради підписує головуючий на засіданні та вчений секретар. Кожну зміну головуючого на засіданні фіксують у протоколі засідання вченої ради.
 2. У протоколі засідання вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів вченої ради. прізвище та ініціали головуючого на засіданні, вченого секретаря. окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої ради, які брали участь в обговоренні питання. результати голосування проектів ухвал, інших актів вченої ради, доручень вченої ради, пропозицій членів вченої ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні.
 3. До протоколу додають: доповіді, тези виступів, довідки комісій та інші документи.

Стаття 40. Порядок надання протоколу засідань вченої ради

 1. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою. Його надають членам вченої ради та працівникам університету, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради.

Стаття 41. Внесення змін і доповнень до регламенту

 1. Зміни та доповнення до регламенту приймають з ініціативи голови вченої ради, заступника голови вченої ради, вченого секретаря, членів вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.
13 вересня 2017 року