Положення про Вчену раду
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя
зі змінами від 25.06.2019р.,
протокол №6 наказ №4/7-625 від 27.06.2019р.

1. Загальні положення

1.1 Вчена рада є колегіальним органом управління університету, що утворюється терміном на п’ять років, у кількості до 75 осіб, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Склад, функції та порядок роботи вченої ради визначають за Статутом, Положенням про вчену раду університету та Регламентом роботи вченої ради.

1.2. Вчену раду університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності вченої ради.

До складу вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот.

Квоти виборних представників, які представляють науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників – 1 представник від кафедри, 1 представник від усіх наукових підрозділів.

Квота виборних представників інших працівників Університету — не більше10 осіб.

Квоти виборних представників, які представляють аспірантів, докторантів, слухачів — 1 особа; студентів — 6 осіб.

Вибори до складу вченої ради університету починають за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.3. За рішенням вченої ради університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

1.4. Виборних представників з числа працівників університету обирають Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти обирають шляхом прямих таємних виборів.

1.5. Рішення вченої ради університету вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора.

1.6. Склад вченої ради університету затверджує наказом ректор з урахуванням ротації. Зі складу вченої ради виводять членів: що припинили трудові відносини з Університетом; працівників Університету, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу ради; що подали заяву про вихід зі складу ради; представників здобувачів вищої освіти, що втратили статус здобувачів; згідно рішення трудових колективів, якими вони були рекомендовані до складу ради.

1.7. Діяльність вченої ради регламентована планом роботи на навчальний рік, затвердженим головою. Періодичність засідань вченої ради — щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

2. Функції вченої ради

2. Вчена рада університету:

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету.

2.2. Розробляє і подає Конференції трудового колективу університету проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету.

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

2.6. Ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, перейменування, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.7. Затверджує порядок проведення конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників. Заяви про участь у конкурсі реєструють у спеціальному прошнурованому та пронумерованому журналі

2.8. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і директора бібліотеки та делегує вченим радам факультетів повноваження щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів.

2.9. Затверджує Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про факультет, Положення про робочі та дорадчі органи, Правила прийому до університету та інші Положення, що регламентують діяльність університету.

2.10. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальностей.

2.11. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

2.12. Затверджує зразок та порядок виготовлення власних документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

2.13. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.14. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.15. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

2.16. Призначає персональні стипендії за значні успіхи у навчанні та / або науковій діяльності.

2.17. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.18. Має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету.

2.19. Опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає, ухвалює і подає ректорові до затвердження проекти нормативних документів університету, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів університету.

2.20. Приймає рішення про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників університету у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Академії педагогічних наук та інших.

2.21. Висуває та представляє кандидатури до нагородження урядовими та відомчими нагородами.

2.22. Присуджує науковий ступінь «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Doctor honoris causa» та присвоює звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

2.23. Погоджує пропозиції, внесені проректором з наукової роботи щодо відкриття спеціалізованих вчених рад у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.24. Висуває або представляє наукові розроблення і проекти на здобуття національних і міжнародних премій.

2.25. Ухвалює рекомендації щодо видання монографій, підручників, посібників тощо.

2.26. Ухвалює рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнак.

2.27. Ухвалює рекомендації для вступу в докторантуру.

2.28. Приймає рішення про зарахування в докторантуру.

2.29. Затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та призначає наукових керівників (наукових консультантів).

2.30. Оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі.

2.31. Виносить рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертацій та написання монографій, підручників та посібників.

2.32. Розглядає і подає ректорові пропозиції стосовно складу дорадчих органів

університету — науково-методичної і науково-технічної рад.

2.33. Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та делегує вченим радам факультетів повноваження щодо затвердження результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

2.34. Може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

2.35. Розглядає інші питання діяльності університету.

3. Постійні комісії вченої ради

3.1. Постійні комісії вченої ради є її робочими органами, які формують відповідно до напрямків діяльності університету. Голів і членів комісій обирають на засіданні вченої ради. Комісії мають право залучати до своєї діяльності членів вченої ради, а також інших працівників університету.

3.2. Перелік комісій та їх функції.

3.2.1. Статутно-організаційна

До компетенції комісії належить:

3.2.1.1. Підготовка до проведення конференції трудового колективу ТНТУ ім. І.Пулюя.

3.2.1.2. Підготовка до розглядання та ухвалення на Конференції трудового колективу проектів нової редакції статуту ТНТУ ім. І.Пулюя, змін і доповнень до нього.

3.2.1.3. Підготовка до розглядання на вченій раді:

 • календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік і погодження планів роботи вчених рад факультетів і педагогічних рад структурних підрозділів.
 • звіту про роботу університету.
 • пропозицій з розвитку та зміцнення матеріальної бази університету.
 • кошторису університету (разом із бюджетною комісією).

3.2.1.4. Контроль за виконанням планів роботи вченої ради університету, вчених рад факультетів і педагогічних рад структурних підрозділів.

3.2.1.5. Інформування трудового колективу ТНТУ ім. І.Пулюя про ухвали, прийняті на засіданні вченої ради, та проекти документів, підготовлені до розглядання й затвердження на засіданні вченої ради.

3.2.2. Комісія з проблем навчання

До компетенції комісії належать:

3.2.2.1. Підготовка до розглядання на засіданні вченої ради питань:

 • роботи структурних підрозділів (коледжів), факультетів і кафедр.
 • ліцензування та акредитації спеціальностей, напрямків та університету в цілому.
 • роботи бібліотеки, видавництва, забезпечення студентів навчально-методичною літературою.
 • затвердження навчальних планів.
 • роботи приймальної комісії, ЕКів, профорієнтаційної роботи.
 • дистанційного навчання.
 • професійної та практичної підготовки.
 • підготовки іноземних студентів.
 • аналізу ефективності роботи центрів, які надають освітні послуги.

3.2.2.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції з питань навчального процесу, положення, посадові інструкції тощо).

3.2.2.3. Розроблення пропозицій про внесення змін до структури університету та структурних підрозділів.

3.2.2.4. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів з навчальної та методичної роботи.

3.2.3. Комісія з питань науки

До компетенції комісії належить:

3.2.3.1. Підготовка до розглядання на засіданні вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя питань:

 • ефективності роботи докторантури й аспірантури.
 • підбиття підсумків наукової роботи за календарний рік.
 • планування наукової діяльності університету.
 • проведення наукових конференцій ТНТУ ім. І.Пулюя та його структурними підрозділами (кафедрами, факультетами).
 • аналізу ефективності виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та робіт, які виконують за грантами.
 • інноваційної діяльності.
 • інтеграції науки і виробництва.
 • про студентську наукову роботу.
 • про міжнародну співпрацю у галузі наукових досліджень.
 • енергозбереження та ефективності заходів із раціонального використання енергетичних ресурсів.
 • виставкової діяльності.
 • про ефективність діяльності науково-дослідних лабораторій та центрів.

3.2.3.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про аспірантуру, науково-дослідні лабораторії тощо).

3.2.3.3. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів з науково-дослідної роботи.

3.2.4. Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування

До компетенції комісії належить:

3.2.4.1. Підготовка до розглядання на засіданні вченої ради питань:

 • програми формування іміджу через засоби масової інформації (реклама і пропаганда).
 • удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп, системи організованого відпочинку й дозвілля студентів та викладачів університету.
 • виховної роботи у структурних підрозділах та на факультетах університету.
 • аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією ТНТУ ім. І. Пулюя.
 • роботи ОМЦ «Політехнік».
 • діяльності колективів художньої самодіяльності університету.
 • спортивно-масової роботи.

3.2.4.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про куратора, порядок поселення у гуртожиток, правила внутрішнього розпорядку тощо).

3.2.4.3. Підготовка до розглядання на конференції трудового колективу питання затвердження «Положення про органи студентського самоврядування».

3.2.4.4. Підготовка до проведення семінарів з обміну досвідом між структурними підрозділами з питань виховної роботи.

3.2.5. Атестаційна комісія

До компетенції комісії належить:

3.2.5.1. Підготовка до розглядання на вченій раді питань:

 • атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника.
 • обрання на посади професора, зав.кафедрою.
 • представлення претендентів до державних нагород.
 • висунення кандидатур до нагородження урядовими та відомчими нагородами, присудження наукового ступеня «Почесний доктор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» («Doctor honoris causa» та присвоєння звання «Почесний професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • висунення кандидатур щодо призначення стипендій діячам освіти і науки.

3.2.5.2. Розроблення і внесення змін до існуючої нормативної документації (положення про присудження почесних звань університету тощо).

3.2.5.3. Підготовка до розглядання на конференції трудового колективу питання стосовно мотивованого подання вченої ради про дострокове припинення повноважень керівника ВНЗ.

3.3. Розгляд комісією за дорученням голови вченої ради або відповідно до ухвали вченої ради розглядають інші питання діяльності університету.

4. Дорадчі органи відокремлених структурних підрозділів Університету (коледжів).

4.1. Дорадчим органом відокремлених структурних підрозділів Університету (Технічного коледжу ТНТУ, Гусятинського коледжу ТНТУ, Зборівського коледжу ТНТУ) є педагогічна рада.

4.2. Педагогічну раду очолює керівник структурного підрозділу (директор коледжу). До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідувачі відділеннями, завідувач бібліотеки, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

5. Права членів вченої ради

Член вченої ради університету має право:

 • вносити питання на розгляд вченої ради.
 • вносити пропозиції до ухвали вченої ради.
 • на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування.
 • робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх розвитку.
 • на інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

6. Обов’язки членів вченої ради

 • виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розглядання на засіданні вченої ради.
 • постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

Ухвалено на засіданні вченої ради
31 жовтня 2017 року, протокол № 9

4 грудня 2019 року