Викладання іноземних мов у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя має добрі й давні традиції.

На кафедрі викладають три іноземні мови: англійську, німецьку та французьку для студентів І, ІІ, ІІІ, IV курсів, аспірантів та пошукувачів всіх факультетів університету. Також ведеться викладання української мови для іноземних студентів.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги з багаторічним вузівським стажем, а також молоді спеціалісти. З метою підвищення ефективності навчального процесу викладачі застосовують комбінації традиційної методики з елементами інтен-сивних методів, які значною мірою підвищують інтерес студентів до мови. З урахуванням специфіки технічного вузу на кафедрі широко застосовуються сучасні методики викладання ESP. Велика увага приділяється індивідуалізації навчальної роботи студен-тів. В процесі викладання іноземних мов приділяється значна увага підвищенню загальноосвітнього рівня студентів.

Викладачі кафедри займаються науковою роботою, публікують свої праці та виступають з доповідями на наукових конференціях усіх рівнів - від університетських до міжнародних.

Колектив кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою “Концепція викладання іноземної мови як мови спеціального вжитку в контексті Болонського процесу”. Основні напрямки дослідження стосуються модульної структури, програм та кредитно-модульної системи оцінювання студентів.

Крім того, викладачі кафедри проводять наукові дослідження в галузі філологічних, філософських, педагогічних та психологічних наук.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації викладачів, а також підготовка аспірантів та пошукувачів до складання кандидатських іспитів.

До наукової роботи на кафедрі залучаються і кращі студенти, серед яких щорічно проводиться Олімпіада з іноземних мов. Крім того, вони беруть участь в роботі студентських наукових конференцій.

Університет починає надавати освітні послуги громадянам інших держав. У зв'язку із змінами в структурі ТНТУ та реорганізацією Центру міжнародної освіти у факультет по роботі з іноземними студентами у лютому 2011 року кафедру іноземних мов підпорядковують ФРІ. Гінсіровська І.Р., Кудлач О.С., Левкович О.Ю., Мацюк Г.Р. та Штанюк О.М. викладають українську мову для іноземних студентів, а Василенко І.М. та Левко У.Е. - для слухачів підготовчого відділення. Ряд викладачів є кураторами груп, значна увага приділяється виховній роботі.

Постійно зростає науково-викладацький потенціал. За останні роки на кафедру прийшли кандидати наук Гавдида Н.І., Назаревич Л.Т., Савчин Т.О., Равлів І.П.

Оскільки розвивається співпраця університету з зарубіжними навчальними закладами, працівники кафедри задіяні у підготовці магістрів та аспірантів до стажування , студентів до проходження практики, у редагуванні навчально-методичних розробок з різних дисциплін іноземними мовами.

Наказом № 601-01 від 11.09.2012 кафедру іноземних мов перейменовано у кафедру української та іноземних мов.

© 2014 КУІ ТНТУ