Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Ліцензування та акредитація

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ


Ліцензування
– це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за рівнем вищої освіти – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам, стандартам вищої освіти, а також державним вимогам щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ІНШІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» [завантажити]


  • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 "Про ліцензійні умови" [завантажити]


  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2015 р. №1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266" [завантажити]


  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. №1377 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №847" [завантажити]


  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №689 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу" [завантажити]


  • С.І.Андрусенко, В.І.Домніч. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України. Рекомендовано як посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навчальних закладах України [завантажити]ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

Перелік галузей знань і спеціальностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року


з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

50

053

Психологія

50

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

90

072

Фінанси, банківська справа та страхування

110

073

Менеджмент

110

074

Публічне управління та адміністрування

50

075

Маркетинг

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

150

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

250

122

Комп’ютерні науки

250

123

Комп'ютерна інженерія

200

125

Кібербезпека

50

126

Інформаційні системи та технології

50

4

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

180

133

Галузеве машинобудування

200

5

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

225

6

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

300

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

50

153

Мікро- та наносистемна техніка

50

7

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

85

8

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

100

9

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

130

10

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

150

11

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

75

12

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

125

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

13

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

50

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

053

Психологія

30

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

50

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

073

Менеджмент

75

075

Маркетинг

50

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

100

122

Комп'ютерні науки

100

123

Комп'ютерна інженерія

100

124

Системний аналіз

50

125

Кібербезпека

50

126

Інформаційні системи та технології

25

4

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

100

133

Галузеве машинобудування

120

5

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

125

6

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

150

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

50

153

Мікро- та наносистемна техніка

10

7

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

35

8

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

25

9

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

50

10

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

100

11

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

50

12

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

50

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

50

13

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

50


Перелік напрямів, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006 р.


з/п

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Рівень акредитації

1

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

ІІ

2

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

Економічна кібернетика

ІІ

6.030504

Економіка підприємства

ІІ

6.030507

Маркетинг

ІІ

6.030508

Фінанси і кредит

ІІ

6.030509

Облік і аудит

ІІ

3

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

ІІ

4

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп'ютерні науки

ІІ

6.050102

Комп'ютерна інженерія

ІІ

6.050103

Програмна інженерія

ІІ

5

0502

Автоматика та управління

6.050202

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ІІ

6.050201

Системна інженерія

ІІ

6

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

ІІ

6.050503

Машинобудування

ІІ

6.050504

Зварювання

ІІ

7

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

ІІ

8

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901

Радіотехніка

ІІ

6.050902

Радіоелектронні апарати

ІІ

9

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно вимірювальні технології

6.051003

Приладобудування

ІІ

10

0514

Біотехнологія

6.051402

Біомедична інженерія

ІІ

11

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

ІІ

6.051702

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

ІІ

12

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

ІІ

13

0701

Транспорт та транспортна інфраструктура

6.070101

Транспортні технології (за видами транспорту)

ІІ

6.070106

Автомобільний транспорт

ІІ

14

1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

ІІ-???- | -???-