Положення про Наглядову раду
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

зі змінами від 18.09.2020, протокол №9
затверджено наказом №4/7-671 від 25.09.2020

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – Наглядова рада) розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Наглядова рада Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту».

1.3. Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та даним Положенням.

2. Головні завдання Наглядової ради університету

2.1. Наглядова рада Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

3. Функції Наглядової ради університету

Наглядова рада університету:

3.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки.

3.2. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань Університету.

3.3. Надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та сприяє впровадженню наукової продукції у виробництво.

3.4. Спільно з керівництвом Університету визначає стратегічні напрями вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

3.5. Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями.

3.6. Сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності.

4. Повноваження членів Наглядової ради.

4.1. Порядок формування наглядової ради Університету:

4.1.1. Наглядова рада університету створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України.

4.1.2. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

4.1.3. Склад наглядової ради затверджує ректор Університету згідно з рішенням Конференції трудового колективу.

4.2. Термін повноважень наглядової ради – 5 років.

4.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.4. Голова Наглядової ради:

 • організовує роботу Наглядової ради;
 • координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
 • підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
 • у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету, роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;
 • представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки України, органах державного управління, на підприємствах, в установах, організаціях та засобах масової інформації;
 • виступає від імені Наглядової ради на щорічній конференції трудового колективу Університету;
 • у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
 • здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

4.5. Голова Наглядової ради несе відповідальність за ефективність діяльності ради та виконання її рішень.

4.6. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4.7. Члени Наглядової ради мають право:

 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету, роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться;
 • вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
 • достроково припиняти свої повноваження, написавши відповідною заяву на ім’я голови Наглядової ради.

4.8. Із членів Наглядової ради призначається секретар.

5. Організація роботи Наглядової ради університету та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до даного Положення, яке затверджує ректор за ухвалою вченої ради.

5.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводять по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3.Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

5.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.

5.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але повинні бути присутніми на її засіданні.

5.7. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор університету.

5.8. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання керівництвом університету.

5.11. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар ради.

5.12. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює університет.

6. Права членів Наглядової ради університету

Наглядова рада університету має право:

6.1. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.4. Має право вносити Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом.

6.3. Ініціювати внесення змін до Статуту Університету

7. Прикінцеві положення

Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймають на засіданні вченої ради Університету в установленому порядку.

19 жовтня 2020 року