7. Навчально-інформаційний центр енергозбереження та енергетичного менеджменту

Загальна інформація про Центр Навчально-інформаційний центр енергозбереження і енергоменеджменту створений з метою реалізації державної політики щодо інформаційного забезпечення освіти, навчання та популяризації у сфері енергозбереження, здійснення загальнодержавних, регіональних програм та проектів з енергоефективності та енергозбереження, а саме:

 • здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у сфері енергозбереження та енергоменеджменту відповідно до Програми освіти населення України з енергозбереження, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Держкоменергозбереження України від 21.08.1999 р. № 305/73;
 • забезпечує заходи щодо підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Тернопільської області та прилеглих регіонів на виконання Указу Президента України від 16.06. 1999 р. № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами»;
 • забезпечує діяльність Державної експертно-аналітичної системи управління процесом енергозбереження відповідно до Положення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 18.09.2001 р. № 89 (зареєстрований Мінюстом 8.11.2001 р. за № 942/6133).

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України «Про енергозбереження», «Про освіту», «Комплексною державною програмою з енергозбереження», відповідними Указами Президента України та державними документами Міністерства освіти і науки України, Держкоменергозбереження, «Комплексною обласною програмою енергозбереження на 1998-2010 роки», Статутом Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (надалі Університету), наказами та розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.

Центр створений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2002 р. № 402 з врахуванням положень Державного комітету України з енергозбереження, Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, є структурним підрозділом Тернопільського національного технічного університету (ТНТУ) імені Івана Пулюя без права юридичної особи.

Центр взаємодіє зі суб'єктами діяльності як вітчизняними так і закордонними (установами, організаціями, закладами, підприємствами, господарствами, фірмами, фізичними особами тощо) у відповідності до чинного законодавства та Статуту Університету на договірній основі як госпрозрахунковий структурний підрозділ Університету зі своїм субрахунком.

Керівництво Центром здійснює директор Центру. Структура й чисельність Центру встановлюється директором Центру за погодженням з ректором університету. Вимоги щодо професійної кваліфікації фахівців Центру визначаються керівництвом Центру.

Пріоритетні напрямки діяльності Центру

Основними завданнями Центру є:

 • підготовка проведення в регіоні (області) державної політики у сфері енергозбереження;
 • надання допомоги облдержадміністраціям і Держкоменергозбереження для забезпечення взаємодії між ними;
 • взаємодія з регіональними та обласними інспекціями з енергозбереження в проведенні єдиної державної політики з енергозбереження;
 • збір, узагальнення та аналіз інформації про показники ефективності використання підприємствами й організаціями регіону (області) паливно-енергетичних ресурсів;
 • інформаційно-методичне забезпечення щодо впровадження енергозберігаючих техніки й технологій, організація навчання і перепідготовки кадрів з питань енергозбереження;
 • формування і ведення інформаційних банків даних: про перспективні науково-технічні проекти, рішення, винаходи та іншу науково-технічну продукцію в сфері енергозбереження, про передові технології й устаткування, фахівців та ін.;
 • організація науково-інформаційного обміну у сфері енергозбереження, в т. ч. із закордонними партнерами, пропаганда заходів для енергозбереження серед населення та у виробничому секторі;
 • надання пропозицій Держкоменергозбереження при розробці загальнодержавних програм енергозбереження та інших програм розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Основними функціями Центру є:

 • координація роботи підприємств і організацій регіону (області) з метою встановлення пріоритетів, запобігання дублювання робіт, спільної реалізації проектів і програм, спрямованих на освоєння енергетично ефективних і екологічно чистих технологій;
 • організація і проведення енергетичних обстежень підприємств і організацій регіону (області);
 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і проектних робіт в області енергозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії;
 • організація в регіоні виробництва та освоєння різних видів е енергозберігаючої техніки, технології, засобів контролю і діагностики;
 • методичне керівництво діяльністю підприємств і організацій регіону (області) щодо впровадження заходів енергозбереження;
 • здійснення маркетингу ринку в сфері енергозбереження;
 • надання підприємствам і організаціям практичної допомоги щодо розробки і впровадженню заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів;
 • аналіз і узагальнення досвіду роботи підприємств і організацій регіону (області) стосовно ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і поширення цього досвіду серед підприємств регіону (області);
 • участь у розробці проектів регіональних (обласних) паливно-енергетичних балансів на поточний рік, що відповідає загальнодержавній програмі енергозбереження й іншим програмам;
 • розробка проектів програм розвитку та застосування поновлювальних джерел енергії підприємств регіону (області) і допомога в їх здійсненні;
 • організація роботи підприємств регіону (області) щодо удосконалення обліку паливно-енергетичних ресурсів при їх видобутку, переробці, транспортуванні і використанні, у тому числі шляхом впровадження інформаційно-вимірювальних і автоматизованих систем;
 • підготовка для розгляду в облдержадміністрації питань з енергозбереження;
 • організація роботи з аналізу питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у всіх ланках виробництва, передачі, доставки, переробки, транспортування, заощадження і використання паливно-енергетичних ресурсів, використання у регіоні (області);
 • розробка проектів регіональних методик із стимулювання енергозбереження на підприємствах;
 • участь у підготовці державних стандартів з енергозбереження і нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів;
 • участь у розробці перспективних планів технічного переоснащення, підвищення надійності систем енергопостачання підприємств і організацій, модернізація і реконструкція енергетичного устаткування;
 • участь у розробці прогресивних методів технічного обслуговування й ремонту основного енергетичного устаткування, яке пов'язане з витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 • участь у складанні і розробці механізмів реалізації державних і регіональних програм енергозбереження;
 • проведення разом з Державною інспекцією енергозбереження регіону (області) державної експертизи енергозбереження та інших заходів;
 • аналіз результатів роботи підприємств регіону (області) із виконання державних і регіональних програм енергозбереження;
 • участь у підготовці міжнародних договорів з питань енергозбереження за дорученням Держкоменергозбереження й обладміністрації;
 • проведення обстеження енергоспоживання з метою використання наявних резервів економії палива й енергії;
 • надання послуг типу «інжиніринг» (у т. ч. техніко-економічне обґрунтування та бізнес-планування), «лізенг», «консалтинг», «ноу-хау» у сфері енергозбереження і, зокрема, при проектуванні, будівництві, реконструкції та технічному переозброєнні підприємств;
 • створення спільних науково-дослідних і виробничих колективів, лабораторій, науково-виробничих центрів, технопарків, технополюсів, інтелектуальних і науково-виробничих зон, зон спільного підприємництва, в тому числі у сфері енергозбереження;
 • організація конкурсів, ярмарок, аукціонів, бірж ідей та іншої інтелектуальної продукції, проведення виставок, конференцій і навчальних семінарів з питань енергозбереження, здійснення рекламної і видавничої діяльності відповідно до чинного законодавства;
 • організація підвищення кваліфікації фахівців у галузі енергозбереження;
 • організація проведення «тижня енергозбереження».

Права та обов'язки Центру

Центр має право здійснювати дозволену законодавством України діяльність, що відповідає цілям і завданням енергозбереження та цьому Положенню.

З метою реалізації завдань, передбачених цим Положенням, Центр має право:

 • планувати, організовувати й здійснювати свою виробничо-господарську діяльність відповідно до своїх функцій;.LI
 • укладати господарські договори;
 • на підставі договорів за погодженням з керівництвом Університету формувати тимчасові трудові колективи для виконання конкретних завдань, залучати для участі в роботі Центру окремих висококваліфікованих фахівців на умовах сумісництва чи системи найму за договором (контрактом), встановлювати розміри і порядок оплати їх праці у відповідності до чинного законодавства;
 • у встановленому порядку забезпечувати себе необхідними для діяльності матеріальними ресурсами й устаткуванням шляхом їх придбання в оптовій і роздрібній торгівлі, в державних, громадських, кооперативних та інших юридичних і фізичних осіб;
 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства;
 • приймати участь у координуванні діяльності навчальних та освітніх закладів Тернопільської області у реалізації Закону України «Про освіту», Закону України «Про енергозбереження»;
 • впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців з енергетичного менеджменту;
 • організовувати перепідготовку та підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів, працівників установ, підприємств та інших категорій населення;
 • формувати зміст наскрізної підготовки фахівців з відповідних напрямків згідно до Державних стандартів освіти;
 • розробляти і рекомендувати до затвердження робочі навчальні плани і програми дисциплін для всіх ступенів підготовки фахівців з відповідних напрямків підготовки;
 • координувати та проводити спільні науково-дослідні роботи;
 • здійснювати підготовку наукових кадрів;
 • вступати до кооперації з іншими установами, підприємствами та фірмами для розв'язання завдань у сфері енергозбереження та охорони навколишнього середовища, які являють спільний інтерес;
 • залучати викладачів та науковців ТНТУ, провідних фахівців установ, підприємств, фірм для проведення занять, участі в роботі Державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісій.

Обов'язки Центру:

 • забезпечувати на належному рівні підготовку кадрів;
 • доведені до Центру у встановленому порядку державні контракти, державні замовлення є обов'язковими для виконання;
 • Центр створює відповідні умови для висококваліфікованої праці працівників Центру, забезпечує виконання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • посадові особи центру енергозбереження та енергетичного менеджменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи невідповідне виконання покладених на них обов'язків.

Навчальна, науково-дослідна база Центру

Наукова, навчально-методична та матеріально-технічна база Центру, включаючи аудиторії, навчально-кадрові лабораторії, постійно діючі тематичні виставки, офіси, бібліотека та допоміжні приміщення технологічного призначення зосереджуються в приміщеннях, виділених Університетом центру для користування загальною площею орієнтовно до 680 м. При необхідності розширення бази Центру площі можуть бути збільшеними. Навчально-виробничі площі центру знаходяться на балансі університету.

Центр забезпечений сучасним навчальним та демонстраційним обладнанням, діючими демонстраційними стендами-тренажерами з систем опалення, освітлення, електроприводу, вентиляції, кондиціонування, автоматизованими системами регулювання, контролю та обліку споживання енергоресурсів.

Бібліотечний фонд центру комплектується навчальною та науковою літературою, періодикою, популярними відео - та іншими матеріалами, які за своєю тематикою відповідає змісту діяльності навчально-виробничого Центру. Складовими елементами Центру є:

 • постійно діючі виставки, завдання яких полягатиме у висвітленні новітніх енергозберігаючих технологій, технічних рішень та «ноу-хау» у сферах раціонального використання енергетичних ресурсів енергоменеджменту і екології;
 • взірцеві демонстраційні проекти з енергозбереження у різних галузях енергетики;
 • пересувна енергодіагностична лабораторія для проведення енергетичних обстежень та розробки рекомендацій щодо запровадження методів енергетичного менеджменту і мало витратних енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах, в організаціях, навчальних та виховних закладах, в комунально-побутовому господарстві, Тернопільської області, а також інших областей Західного регіону України.

Кадровий склад Центру

До роботи у Центрі запрошуються спеціалісти з числа професорсько-викладацького складу та науковці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, Інституту енергозбереження та енергетичного менеджменту Національного технічного університету України «КПІ», Національного університету «Львівська політехніка», провідні фахівці Тернопільської облдержадміністрації, ВАТ «Ватра», спільного Українсько-Бельгійського підприємства «Ватра Шредер», Українського світлотехнічного інституту, ВАТ «Обленерго», СКБ «Стріла», наукових й навчальних закладів та спеціалізованих підприємств, організацій міста, України та провідні фахівці з-за кордону.

Організація навчальної роботи

Підготовка фахівців (підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання у сфері енергозбереження, екології тощо) здійснюється за навчальними планами і програмами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, Держкоменергозбереження України. Основні вимоги до рівня підготовки фахівців визначаються кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються у встановленому порядку. Організація навчального процесу регламентується відповідними положеннями та рішеннями (ухвалами).

Підвищення кваліфікації, перекваліфікація спеціалістів здійснюється для різних рівнів конкретних спеціальностей (спеціалізацій) у відповідності до запитів ринку праці, промисловості на засадах найновіших досягнень науки і техніки. Передбачається стажування на провідних закордонних спеціалізованих підприємствах, наукових та навчальних закладах.

Завершальним кроком навчання є атестація кожного спеціаліста та оцінка його конкурентоспроможності.

З метою забезпечення належного професійного та інтелектуальних рівнів спеціалістів у сфері енергозбереження, екології доцільно запровадити обов'язкову періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

Наукова діяльність Центру

Наукова діяльність центру зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання.

Чільні напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних державних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв;
 • дослідження і розробка систем захисту від втрат ПЕР при їх видобутку, транспортуванні і споживанні;
 • розробка енергоекономічних приладів, установок, систем;
 • проведення системних досліджень, зорієнтованих на вивчення енергопотенціалу Тернопільської області й раціонального його використання охоплюючи традиційну, нетрадиційну, відновлю-вальну та малу енергетики.

Наші реквізити:
46000, м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46, к. 408, 409
Телефон: (0352) 43-51-14
e-mail: kaf_em@tu.edu.te.ua
11 жовтня 2017 року