Кафедра психології

Історія кафедри

Кафедра створена згідно до Листа Департаменту Вищої освіти Міністерства освіти і науки України № 4.3-5/1979 від 27.09.2000 р., та наказу Ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя № 233-01 від 17 жовтня 2000 року. Завданнями кафедри є: освітня та виховна діяльність молодого покоління; пропаганда психологічних знань про визначальну роль людського фактора в науково-технічному прогресі, а саме: в промисловості, транспортній галузі, енергетиці, інженерії, управлінні; здійснення практичної роботи за напрямами: психодіагностика, психокорекція, психотерапія, психологічна реабілітація тощо. А також проведення наукових досліджень теоретико-прикладного змісту.

Кафедру психології у виробничій сфері очолює доктор психологічних наук, професор Буняк Надія Андрониківна. Навчально-методичний та виховний процеси за роки існування кафедри здійснював висококваліфікований викладацький персонал: д. психол. н., професор Буняк Н.А.; д. психол. н., професор Ложкін Г.В.; д. мед. н., професор Вадзюк С.Н.; д. мед. н., професор Федонюк Я.І.; д. мед. н., професор Кузів О.Є.; д. і. н., професор Стоцький Я.В.; д. біол. н., професор Покотило О.С.; к. психол. н., доцент Вишньовський В.В.; к. пед. н., доцент Кравець Н.Б.; к. пед. н., доцент Кавецький В.Є.; к. пед. н., доцент Міщук Н.Й.; к. психол. н., доцент Моначин І.Л.; к. психол. н., доцент Мудрак М.А.; к. психол. н., доцент Періг І.М.; к. і. н., доцент Полянський Ф.І.; к. психол. н., доцент Семенів Н.М.; к. психол. н., ст. викладач Гірняк Г.С.; ст. викладач Сівчук П.І.; асистент Ямпольська Н.Я.; ст. лаборант Матвійчук І.М.; ст. лаборант Костюк Л.Р.; ст. лаборант Мисак М.М.; лаборант Говда Т.О.

Із 2004 р. на кафедрі відкрито спеціальність «Психологія» для підготовки фахівців бакалаврів із спеціалізацією «Інженерна психологія»; у 2008 році проведено акредитацію спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та ліцензовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2009 році акредитовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2012 році ліцензовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. У 2013 році акредитовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Кафедра налагоджує зв’язки з закладами І-ІІ рівня акредитації з метою можливості здобуття вищої освіти зі спеціальності «Психології» випускниками цих закладів за скороченим терміном навчання (з 2 курсу).

Кафедра співпрацює з провідними навчальними і науковими закладами України: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним технічним університетом України «КПІ», Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

В рамках міжнародного співробітництва налагоджується співпраця з Вищою школою управління охороною праці (м. Катовіце, Польща).

11 грудня 2017 року