46001, Україна, м.Тернопіль, вул.Руська, 56

Історія і сьогодення університету

Витоки історії університету сягають 1960 року, коли 11 листопада було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. Деканом було призначено доцента Столярчука В.П., а навчальний процес здійснювали 12 викладачів. З лютого 1962 року деканом став працювати доцент Щербаков А.О. В цьому ж році розпочалася підготовка фахівців за денною формою навчання.

15 травня 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту з першими кафедрами: вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики. Філіал очолив доцент Щербаков А.О. Протягом 1964-1968 років формуються нові кафедри: суспільно-політичних наук, теоретичної механіки, іноземних мов, технології металів, верстатів та інструментів, фізики, загальної і теоретичної електротехніки, фізвиховання. В цей час філіал готує фахівців із спеціальностей: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, електровимірювальна техніка, радіотехніка.

У березні 1968 року директором філіалу призначено доцента Поліщука А.Г. Проводилась інтенсивна робота з оснащення аудиторій та лабораторій необхідним устаткуванням та обладнанням, розширення навчальних площ, поповнення професорсько-викладацького складу кандидатами та докторами наук, з організації окрім стаціонарної та заочної форм навчання і вечірнього факультету, створення філіалів кафедр на виробництві.

У жовтні 1985 року директором Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту призначено професора Шаблія О.М. З його ініціативи відкриваються нові спеціальності: технологія та обладнання зварювального виробництва, автоматизація технологічних процесів та виробництв, приладобудування, біотехнічні та медичні апарати і системи; здійснюється будівництво нового навчально-лабораторного корпусу. Завдяки активній та результативній праці керівництва й колективу 27 лютого 1991 року на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні. Першим ректором колектив інституту обрав професора Шаблія О.М. На той час інститут включав 3 факультети, що об'єднували 13 кафедр. Загальний контингент студентів складав 2420 чоловік. В інституті працювало 150 викладачів, з них — 76 докторів та кандидатів наук. З квітня 1995 року навчальний заклад носить ім'я видатного українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. Згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії в 1994 році навчальний заклад акредитовано в повному обсязі за IV рівнем.

Створення інституту дало потужний стимул до нових якісних змін і подальшого зростання. Перебудова економіки регіону, необхідність кадрового забезпечення заходів виходу з кризи сприяли зміні орієнтації інституту, значній його структурній реконструкції. інститут практично втратив вузьку прикладну спрямованість і поступово перетворився на багатопрофільний вищий технічний навчальний заклад.

Виходячи з реальних наробок та здобутків колективу Постановою Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. Ректором університету затверджено академіка Шаблія О.М.

Університет став навчальним, науковим, інженерним та культурним центром Західного регіону України. Нині — це єдиний в області технічний вищий заклад освіти, який забезпечує підготовку фахівців всіх освітньокваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук для регіону, що охоплює, окрім Тернопільської, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку та Рівненську області.

У складі університету функціонують 8 факультетів: механіко-технологічний, переробних і харчових виробництв, електромеханічний, комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, комп'ютерних технологій, управління і бізнесу у виробництві, контрольно-вимірювальних та радіо-комп'ютерних систем, економіки і підприємницької діяльності. На 36 кафедрах університету здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, бакалаврів, інженерів, менеджерів та магістрів із 19 напрямків базової та 22 спеціальності повної вищої освіти. Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання складає 525 чоловік.

16 березня 2007 року відбулися вибори ректора ТДТУ, за результатами яких у квітні того ж року на посаді ректора затверджено Яснія Петра Володимировича.

11 грудня 2009 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності ТДТУ указом №1024/2009 президента України університету надано статус національного.

До складу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя також входять: Технічний ліцей, Технічний коледж, Гусятинський коледж, Зборівський коледж. Загальний контигент студентів, учнів, слухачів, магістрів та аспірантів складає нині більше 5000 чоловік.

ТНТУ є засновником і провідним закладом обласного навчально-наукового об'єднання "Технічні кадри", Малої Академії наук, навчально-наукових виробничих комплексів "Світло", "Газда", "Достаток", "Агромаш", "Комп'ютер". Доуніверситетська підготовка учнів здійснюється в Технічному ліцеї університету та ВАТ "Ватра", ліцеї-школі с.Добриводи, спеціалізованих школах, гімназіях.

З 1995 року університет перейшов до підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами Міносвіти України. Прийнята модель освіти передбачає поряд з високою професійною підготовкою, здійснення цілеспрямованих програм посиленої фундаментальної підготовки, інтенсивної комп'ютерної освіти, модернізації вивчення економічних наук, гуманізації та гуманітаризації навчального та виховного процесів, досконалого вивчення іноземних мов, підвищення правової освіти фахівців.

Професорсько-викладацький склад представляють більше 200 викладачів, із них один член-кореспондент НАН України, один член Нью-Йорської Академії наук, 10 академіків і членів-кореспондентів галузевих Академій наук, 24 доктори наук, професори, більше 140 кандидатів наук, доцентів. Серед них — ціла плеяда відомих та шанованих громадськістю науковців та педагогів: академік Академії інженерних наук, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.М.Шаблій, академік ІАУ, заслужений винахідник України, доктор технічних наук Б.М.Гевко; проректор з навчально — науково-виробничих комплексів і зовнішньо-університетської діяльності, доктор технічних наук Т.І.Рибак, професори: Л.Д.Дідух, Я.П.Ковальчик, А.Д.Молчанов, В.М.Ніконенко, Д.А.Штефанич, І.І.Зубченко, П.Д.Стухляк, П.В.Ясній, С.Г.Нагорняк; доценти: В.І.Гринчуцький, М.С.Михайлишин, П.Д.Кривий, В.Г.Юкало, Б.П.Татарин, В.В.Лобас, Б.Г.Шелестовський, В.Б.Кухарська, Я.І. Проць, М.П.Ямко, А.М.Буняк, Н.П.Жук, І.В.Бакушевич, Б.І.Яворський, М.П.Милик та багато інших. Недавно пішов з життя професор С.А.Дубиняк, який дуже багато зробив для рідного закладу освіти.

Багато з наших випускників пов'язали подальшу свою працю з університетом, серед яких: ректор, член-кореспондент інженерної Академії України, доктор технічних наук П.В.Ясній; декан факультету переробних і харчових виробництв, академік Академії наук вищої школи України, заслужений винахідник України, доктор технічних наук С.Г.Нагорняк; проректор з навчальної роботи, доцент І.В.Луців; член Спілки письменників України, громадсько-культурний діяч, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи, доцент Олег Герман; декан механіко-технологічного факультету, доцент Ю.Є.Паливода, декан факультету управління і бізнесу у виробництві, доцент А.О.Оксентюк, завідувачі кафедр: комп'ютерно-інтегрованих технологій професор П.Д.Стухляк, приладобудування доцент А.Г.Рудник. Ми пишаємося багатьма своїми випускниками: тернопільським міським головою А.І.Кучеренком, комерційним директором акціонерного СП "Латвія-Німеччина" О.І.Яловим, заступником голови обласної державної адміністрації М.Г. Данильченком, генеральним директором АТ "Ватра" В.В.Щиренком, комерційним директором АТ "Ватра" О.М.Драганом, директором ВАТ "Тернопільський комбайновий завод" О.С.Калайджаном, директором заводу "Сатурн" В.П.Дейнекіним, виконавчим директором заводу "Сатурн" А.М.Навроцьким, керівником ВАТ "Тернопільгаз" О.І.Караванським, заступником директора Київського заводу ім. Артема Б.І.Симоновим, головним інженером міністерства машинобудування Росії О.М.Орловим, заступниками директора Кам'янець-Подільського приладобудівного заводу А.Д.Здирком, М.П.Білоусом та іншими випускниками, які працюють на ключових посадах багатьох підприємств і установ.

В університеті функціонують магістратура, аспірантура та докторантура, працюють спеціалізовані ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій із 4-х спеціальностей, склалися відомі в Україні та за кордоном наукові школи. За останні 4 роки опубліковано 710 статей, 15 монографій, 20 навчальних посібників, отримано більше 40 патентів України.

Наш вищий заклад освіти виступає організатором ряду міжнародних конференцій, підтримує наукові зв'язки із провідними закордонними університетами США, Канади, Німеччини, Франції, Швеції, Великобританії, Польщі, Китаю, Індії, Росії та інших держав.

Матеріальна база університету і його структур включає 11 навчальних та науково-дослідних корпусів, загальною площею біля 60 тисяч кв.м., 6 гуртожитків, спортивні зали, студентські та учнівські їдальні та буфети, приміщення для мистецьких форм діяльності. Введений в експлуатацію найбільший в області спортивно-оздоровчий та соціально-культурний центр.

Університет у своїй діяльності в повній мірі реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи, задовольняє потреби області та регіону у висококваліфікованих фахівцях, виступає осередком науки і культури.

26 лютого 2010 року