Науково-дослідна лабораторія «Механіки руйнування конструкційних матеріалів»

Науковий керівник:
Ясній Петро Володимирович
доктор технічних наук,
професор

Науково-дослідна лабораторія механіки руйнування конструкційних матеріалів створена при кафедрі матеріалознавства 30 жовтня 2003 р.

Науково-дослідна лабораторія механіки руйнування конструкційних матеріалів проводить наукові дослідження в галузі міцності матеріалів і елементів конструкцій, матеріалознавства, фізики твердого тіла.

Основні наукові напрямки лабораторії:

 • оцінка довговічності і тріщиностійкості елементів конструкцій;
 • прогнозування втомної довговічності тримких елементів конструкцій та механізмів машин за нерегулярного знакозмінного (експлуатаційного) навантаження;
 • моделювання росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом, стиском та за комплексного впливу розтяг-стиск;
 • оцінка напружено-деформованого стану у вістрі тріщини методом скінчених елементів;
 • мікроструктурні дослідження матеріалів засобами електронної просвічувальної і растрової мікроскопії;
 • розробка фізично обґрунтованих критеріїв руйнування конструкційних матеріалів з урахуванням мікроструктурних механізмів деформування і руйнування.

Обладнання лабораторії:

 • сервогідравлічна випробувальна машина СТМ-100 зусиллям до 100 кН з керуючим ПК ІВМ РС/АТ, температурний діапазон випробувань
  -196...+600°С;
 • електромеханічна випробувальна установка FP-100 з керуючим ПК, температурний діапазон випробувань -196...+600°С;
 • піч високотемпературних досліджень;
 • металографічний бінокулярний мікроскоп МБС-10;
 • твердоміри;
 • електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-125К;
 • растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И;
 • вакуумний універсальний пост ВУП-5М.

Просвічувальний електронний мікроскоп з комп'ютерним керуванням ПЕМ-125К являється стаціонарним лабораторним приладом багатоцільового використання. Він призначений для проведення досліджень мікроструктури та фазового складу об'єктів. З допомогою мікроскопа можливе візуальне спостереження і фотографування зображення об'єкта в широкому діапазоні збільшень, отримання дифракційної картини від об'єкта, дослідження об'єкта при його нахилі і обертанні. В даний час в лабораторії проводяться дослідження металічних матеріалів методом тонких фольг. Об'єкти досліджень на кінцевому етапі готуються методом струменевого електрополірування. На електронному мікроскопі ПЕМ-125К встановлена система аналізу зображення САИ-01, призначена для телевізійного виводу і комп'ютерного аналізу зображення.

Растровий електронний мікроскоп з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106И призначений для дослідження рельєфу поверхні різноманітних об'єктів в твердій фазі і визначення елементного складу об'єктів методом рентгенівського мікроаналізу за енергіями квантів характеристичного рентгенівського випромінювання. Мікроскоп працює в режимах високого та низького вакууму. Керування мікроскопом здійснюється за допомогою комп'ютера, який керує вакуумною та електронно-оптичною системами, механізмом переміщення об'єктів, забезпечує візуалізацію і збереження зображень і спектрів.

На даний час в лабораторії проводяться дослідження за темами:

 • розробка методів прогнозування ресурсу і імовірності руйнування відповідальних елементів металургійного обладнання;
 • розробка методу прогнозування залишкового ресурсу роликів МБЛЗ на стадії зародження та поширення втомних тріщин;
 • розробка методів прогнозування довговічності металургійного обладнання в умовах високотемпературної втоми;
 • методологія оцінки поширення втомних пошкоджень в відповідальних елементах конструкцій;
 • використання детерміністичних та статистичних підходів для оцінки залишкової довговічності конструкцій;
 • наукові основи підвищення термовтомної тривкості нержавкої сталі шляхом наноструктуризації і контрольованого множинного розтріскування поверхневих шарів;
 • розроблення методу підвищення ударної в’язкості теплостійких сталей опроміненням наносекундними лазерними імпульсами.

За тематикою проведених наукових досліджень в цілому видана одна монографія, опубліковано понад 300 наукових праць у вітчизняних і міжнародних виданнях, зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях, отримано 12 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

Наші реквізити:
46001 м.Тернопіль, вул. Руська, 56
Лабораторія механіки руйнування конструкційних матеріалів (каб. 21)
Телефон: (0352) 25-35-09
Факс: (0352) 25-49-83
E-mail: labmat@tu.edu.te.ua
1 вересня 2015 року