Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Абітурієнту

Кафедра комп'ютерно інтегрованих технологій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснює підготовку фахівців, які орієнтовані на розробку автоматизованих систем керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та проектування інформаційних керуючих систем.

Основними напрямками майбутньої професійної діяльності випускників кафедри є робота в галузі створення та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. Вони зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Фахівці з цієї спеціальності займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування та функціонування автоматизованих систем управління виробництвом на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій.

При підготовці фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій особлива увага приділяється вивченню сучасних технічних засобів автоматизації і спеціалізованого програмного забезпечення. Лабораторії кафедри оснащені програмованими логічними контролерами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедри поставили лідери в галузі мікропроцесорних технічних засобів автоматизації — фірми Schneider Electric, Siemens, OBEH, Мікрол та інші. Таким чином, студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з сучасним технічним та програмним забезпеченням.

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснює також підготовку фахівців за напрямом 6.050201 «Системна інженерія».

Майбутні фахівці поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем, тощо.

Фахівець може працювати розробником ІТ систем, спеціалістом по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером-програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, WEB-спеціалістом, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.

8 червня 2017 року