Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Історія кафедри

Кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя було створено 27 січня 1997 року у ході реорганізації Тернопільського приладобудівного інституту в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на базі кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій (наказ №5-01 від 27.01.1997 року).

З часу створення кафедру очолював Стухляк Петро Данилович — академік Підйомно-транспортної Академії наук України, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор.

Основу першого професорсько-викладацького складу кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій становили викладачі, що були переведені з кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій, а саме доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, кандидат технічних наук, доцент Митник Микола Мирославович, асистенти Трембач Ростислав Богданович, Мочульський Василь Андрійович, Оробчук Богдан Ярославович, Королюк Ростислав Ігорович. Також, по сумісництву на кафедрі працювали кандидат технічних наук, доцент Гевко Роман Богданович, асистенти Байсарович Ігор Михайлович (на той час начальник лабораторії верстатів з ЧПУ заводу «Сатурн») та Юхименко Геннадій Омелянович (на той час заступник директора ПМП «Софіт»).

З кожним роком на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій відбувалось кількісне та якісне зростання професорсько-викладацького персоналу.

На ранньому етапі становлення кафедри до навчально-методичного та наукового-педагогічного процесів залучались науковці й висококваліфіковані фахівці в галузі автоматизації виробництв та комп’ютерно-інтегрованих технологій із інших кафедр Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, та з інших університетів України, що працювали за сумісництвом. Крім згаданих вище науковців, в цей період на кафедрі працювали: д.т.н., проф. Скатков О.В., д.т.н., проф. Копп В.Я., д.т.н., проф. Теленик С.Ф., д.т.н., проф. Коржик В.М., д.т.н., проф. Федоров В.В., д.т.н., проф. Андрійчук В.А., к.т.н., доц. Решетник В.Я., к.т.н., доц. Шкодзінський О.К., к.т.н., доц. Решетник Г.І., к.т.н., доц. Забава Л.К., к.т.н., доц. Брощак І.І., к.т.н., доц. Данилишин Г.М., к.т.н., доц. Медвідь В.Р. Під їхнім керівництвом виконувались курсові та дипломні проекти, здійснювалась підготовка фахівців з комп’ютерно-інтегрованих технологій, обізнаних із сучасними методами проектування, налагодження та експлуатації автоматизованих процесів та систем, формувались молоді науковці.

З початку 2000-их років кафедру поповнили нові молоді вчені, які далі розвивали методичну і наукову роботу.

У 2001 році, після закінчення аспірантури в Тернопільському державному педагогічному інституті імені Володимира Гнатюка та захисту кандидатської дисертації (2001 р.) на кафедрі почав працювати Букетов Андрій Вікторович. За час його роботи на кафедрі (2001-2013 роки) він пройшов шлях від асистента (2001 р.), старшого викладача (2002 р.), доцента (2002 р.) до професора (2008 р.) кафедри. Захистив докторську дисертацію (2007 рік, науковий керівник — професор Стухляк П.Д.). Під керівництвом Букетова А.В. захищено 3 кандидати технічних наук. Зараз Букетов А.В. працює завідувачем кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки Херсонської державної морської академії.

Відтоді, коли на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій почали здійснюватися перші випуски спеціалістів (з 2002 року), а згодом і магістрів (з 2003 року), професорсько-викладацький склад кафедри став формуватися, в основному, за рахунок випускників кафедри. Зокрема, випускниками кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, які входять чи входили до професорсько-викладацького складу кафедри є: Микитишин Андрій Григорович, Орлов Володимир Олександрович, Заблоцький Олег Юрійович, Орлов Сергій Олександрович, Чихіра Ігор Вікторович, Левицький Віталій Васильович, Тотосько Олег Васильович, Бадищук Василь Ігорович, Герила Назар Михайлович, Золотий Роман Захарійович, Мороз Костянтин Михайлович.

З середини 2000-х років на кафедрі почали працювати кандидат фізико-математичних наук, доцент Добротвор Ігор Григорович (у 2014 році захистив докторську дисертацію, науковий керівник – професор Стухляк П.Д.), кандидат технічних наук, доцент Курко Андрій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Муль Олена Владленівна.

Також в короткому огляді історії кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій слід згадати інженерний та обслуговуючий персонал кафедри, які зробили вагомий внесок у здобутки кафедри, а саме: завідувачів лабораторіями Чихіру І.В., Дем’янюка Ю.В., Бадищука В.І., Левицького В.В., Красненького В.М.; інженерів Шопука М.В., Кропиву О.В., Троневську В.Г., Пилипишина Л.Д., Довбуша Ю.А., Макогона Р.Я., Тимощука Д.І., Куздрінь І.В., Тотоська О.В., Козій Л.Б., Голотенка О.С., Олексюка В.Б.; лаборантів Борисенкова А.А., Вереса І.Я., Кривка Д.М., Пенкальського Т.Я., Герилу Н.М., Золу Ю.І., Даника В.М., Вишнівецького В.Ю., Станька А.А. та Герасиміва Ю.О.

Сьогодення

З 2014 року кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій очолює к.т.н., доцент Микитишин Андрій Григорович.

На сьогоднішній день колектив кафедри налічує 15 викладачів, з них 2 доктори наук і 12 кандидатів наук. Частка викладачів на кафедрі з науковими ступенями складає 100%.

На базі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій кожен рік випускаються близько 50 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 20 — освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 30 — освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» у тісній співпраці з кафедрою автоматизації технологічних процесів та виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії.

В 2014 році на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя ліцензовано підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0502 «Автоматика і управління» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» із ліцензованим обсягом — 50 осіб денної форми навчання.

8 червня 2017 року