Освітній процес та багатоступенева підготовка

Досягнення якісно нового рівня підготовки спеціалістів, здатних забезпечити здійснення науково-технічного прогресу на рубежі XX-XXI століть, передбачає вдосконалення форм і методів освітнього процесу. З цією метою в університеті проводиться планомірна робота з удосконалення концепцій навчання, пошуку нових принципів побудови освітнього процесу, розробки і вдосконалення нових технологій навчання.

Ведеться наполегливий пошук визначення профілю спеціалістів, що випускає університет, та переліку спеціальностей, виходячи з потреб регіону і перспектив розвитку промисловості та галузей народного господарства України. За останні роки розширена підготовка фахівців із спеціальностей і напрямів, що визначають науково-технічний прогрес: автоматизація управління технологічними процесами та виробництвами, комп'ютерно-інтегровані технології, електронні апарати, прилади, харчова технологія та інженерія та інші.

Підвищенню якості підготовки спеціалістів в значній мірі сприяє впровадження рейтингової системи контролю знань студентів, в тому числі при переході з ступеню на ступінь (робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), а також розвиток неперервної фундаментальної, конструкторської та комп'ютерної підготовки в рамках багатоступеневої освіти. В 1996 році в університеті здійснено перший випуск бакалаврів і магістрів, які навчались за новою системою.

Важливу роль в організації освітнього процесу займає розробка і впровадження нових принципів організації та управління самостійною роботою студентів, що включає в себе зміну підходів до змісту лекційної частини курсу, формування навчальних модулів як сукупності різнопланових завдань на самостійну роботу та контроль їх результатів.

В професійно-практичній підготовці студентів визначальну роль відіграє впровадження нових форм виробничих практик (єдина тривала практика, проходження практик на філіалах кафедр на виробництві, поєднання навчання з продуктивною виробничою працею), а також реконструкція та розширення виробничої бази університету.

З кожним роком посилюється робота по застосуванню в освітньому процесі технічних засобів навчання. На заняттях використовують кіно, діапозитиви, телевізійні установки, мережеві технології та засоби інтерактивного навчання.

Університет розробив і успішно працює над втіленням широкої програми заходів з вдосконалення освітнього процесу та якості підготовки спеціалістів.

1 вересня 2022 року