Порядок участі студентів у програмах академічної мобільності (Erasmus+)

Крок 1. Ознайомлення з умовами та термінами конкурсного набору

Оголошення конкурсів на участь у програмах академічної мобільності здійснюється, як правило двічі на рік, відділом міжнародного співробітництва на веб-сторінці університету tntu.edu.ua. Оголошення про конкурс містить інформацію щодо мінімальних вимог до учасників (цикл навчання, навчальна успішність, рівень мовної підготовки тощо), можливих спеціальностей для навчання, обсягів фінансування мобільності та кінцевих термінів конкурсного відбору. За погодженням із партнерськими університетами, можуть бути оголошені додаткові конкурси.

Крок 2. Вибір навчального закладу

При виборі іноземного навчального закладу для мобільності, необхідно враховувати наявність в ньому навчальної програми, що узгоджується з аналогічною в ТНТУ. Для встановлення можливої програми студенту слід звернутися до координатора академічної мобільності від факультету.

Крок 3. Реєстрація для участі у конкурсному відборі

Реєстраційна форма публікується разом із оголошенням про конкурсний відбір на участь у академічній мобільності. Учасник конкурсного відбору повинен заповнити реєстраційну форму та представити її у відділ міжнародного співробітництва. Реєстраційна форма обов’язково повинна бути підписана заявником та узгоджена із завідувачем випускової кафедри.

Крок 4. Проходження конкурсного відбору

Процедура відбору учасників програм академічної мобільності передбачає декілька етапів.

Етап 1 — студент подає координатору від кафедри наступні документи:
 • заяву;
 • копію залікової книжки студента (довідку з деканату про середній бал успішності),
 • документ про підтвердження рівня володіння іноземною мовою;
 • копії публікацій (за наявності).
Етап 2 — проведення засідання кафедри за наступним порядком денним:
 • розгляд поданих студентами заяв щодо участі в конкурсі;
 • перевірка на встановлення відповідності оформлення документів правилам та умовам проведення конкурсу;
 • заслуховування кожного учасника конкурсу;
 • відкрите голосування щодо визначення кандидатури для участі в програмі;
 • оформлення витягу з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді факультету.

Етап 3 — розгляд кандидатур для участі в програмі академічної мобільності на засіданні кафедри, її ухвалу оформляють окремим пунктом протоколу.

Позитивне рішення кафедри за підписом заступника декана по міжнародній роботі є підставою декану для внесення проекту наказу про відрядження для індивідуальної академічної мобільності.

Під час конкурсного відбору кандидат оцінюється за такими критеріями:
 • середній бал успішності не нижче ніж 4,0 (за національною шкалою) — підтверджується довідкою з факультету заявника;
 • участь у науково-дослідній роботі;
 • володіння англійською мовою або мовою країни, у якій передбачається проходження навчання, на рівні не нижчому ніж встановлено умовами програми (як правило, необхідний сертифікат мовної підготовки рівня В2).

Після завершення відбору, всі учасники інформуються про його результати.

Крок 5. Підготовка документів та їх подання в іноземний навчальний заклад

Відібрані студенти заповнюють аплікаційну форму (Student Application Form) та угоду про навчання (Learning Agreement). Для отримання форм документів, студентам слід звернутись у відділ міжнародних зв’язків.

Координатор від кафедри узгоджує зміст угоди про навчання з закладом-партнером до того часу, як студент виїде до місця навчання.

Після укладання угоди про навчання декан видає студентові виписку навчальних досягнень (Transcript of Records).

Необхідні документи (Student Application Form, Learning Agreement та Transcript of Records) повинні бути представлені студентом у відділ міжнародного співробітництва у термін, вказаний у оголошенні про конкурсний відбір. Після отримання від студентів необхідних документів, вони пересилаються представниками відділу міжнародного співробітництва ТНТУ відповідальним за академічну мобільність у партнерському закладі.

Крок 6. Очікування відповіді від партнерського закладу

Протягом 2-3 тижнів представники іноземного закладу повинні підтвердити (погодити) кандидатури студентів на участь у академічній мобільності. Про своє рішення вони повідомляють відділ міжнародного співробітництва ТНТУ.

Крок 7. Оформлення виїзду студента ТНТУ за кордон

Оформлення виїзду студента за кордон здійснюється відповідно до чинних нормативних документів університету, за участю навчального відділу, відділу міжнародного співробітництва і факультету, до якого належить студент.

27 квітня 2023 року