Правила мобільності (виїзду за кордон у рамках програм академічної мобільності) для студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок та процедури для виїзду студентів за кордон з метою участі у програмах академічної мобільності. Вони визначають права і обов'язки організаторів студентської мобільності та самих студентів.

1.2. Всі студенти університету, що прямують за кордон з метою часткового навчання, поділяються на дві категорії: студенти за обміном і студенти вільного переміщення.

1.3. Студенти за обміном — студенти, направлені в іноземний заклад з метою часткового навчання відповідно до міжнародних, державних, міжуніверситетських угод або програм академічної мобільності.

1.4. Студенти вільного переміщення — студенти, направлені в обраний ними заклад на навчання чи стажування з власної ініціативи. Вони самостійно покривають вартість навчання та проживання за кордоном.

1.5. Організація та координація академічної мобільності студентів у ТНТУ здійснюється через відділ міжнародних зв’язків та відповідальних за академічну мобільність від кафедр та факультетів.

2. Вимоги до учасників академічної мобільності

2.1. Будь-який студент ТНТУ, що успішно закінчив перший курс, може стати учасником академічної мобільності, за умови відповідності вимогам програми обміну.

2.2. Студенти не можуть бути допущені до академічної мобільності за кордоном під час їх навчання на останньому семестрі перед закінченням ВНЗ. Студенти, які не ліквідували до моменту виїзду академічні заборгованості, не отримають дозволу виїхати за програмою мобільності.

2.3. Студенти, які планують відбути на навчання за кордон як студенти вільного переміщення, повинні подати заявку на часткове навчання за кордоном, узгоджену з відповідальними за академічну мобільність від кафедри/факультету.

3. Академічне планування періоду навчання за кордоном

3.1. Виходячи з рівня успішності, всі студенти, що прямують за кордон з метою часткового навчання, повинні представити засвідчену довідку про рівень знань англійської мови чи мови приймаючої країни, якщо це передбачено програмою мобільності.

3.2. На наступному етапі необхідно укласти тристоронню угоду про навчання та засвідчити її підписами студента й представників від ТНТУ та приймаючого закладу. Угода про навчання повинна містити інформацію щодо планованої навчальної програми в іноземному закладі (з урахуванням кредитів ECTS, які потрібно накопичити), а також відповідати спеціальності та циклу навчання студента в ТНТУ.

3.3. Впродовж академічного року студент повинен накопичити 60 кредитів ECTS.

3.4. Всі ініційовані студентом зміни та доповнення щодо програми навчання повинні бути внесені в тристоронню угоду не пізніше 1 місяця після початку навчання за кордоном і узгоджені з координаторами академічної мобільності від ТНТУ та приймаючої установи. ТНТУ не може гарантувати визнання кредитів і оцінок в тому випадку, якщо зміни до програми навчання в іноземній установі не були узгоджені належним чином і в належні терміни.

3.5. Успішне виконання угоди про навчання гарантує визнання результатів мобільності студента за кордоном та продовження його програми навчання в ТНТУ.

4. Визнання періоду навчання за кордоном

4.1. Після повернення в ТНТУ, студенти надають в деканат засвідчену академічну довідку, видану іноземною установою.

4.2. Відповідальний за академічну мобільність від факультету (кафедри) організовує процедуру визнання періоду навчання студентів за кордоном, у відповідності з чинними нормативними документами університету.

4.3. У разі дотримання студентом всіх формальних вимог (позитивний висновок тристоронньої угоди про навчання, своєчасне внесення узгоджених доповнень до угоди про навчання, успішне завершення всієї запланованої програми навчання), всі якісні оцінки (бали) і кількісні оцінки (кредити) підлягають визнанню, перекладу і включенню в Додаток до диплома студента.

4.4. У випадку, якщо студенту за кордоном не вдалося здати (перездати) іспити відповідно до узгодженої програми навчання, то після повернення в університет він повинен ліквідувати академічні заборгованості відповідно до правил ТНТУ.

4.5. Студенти, які не погоджуються з результатами визнання періоду навчання за кордоном можуть, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після оприлюднення результатів, у письмовій формі звернутися до координатора програми обміну в ТНТУ з проханням про перегляд результатів. Координатор програми обміну скликає спеціальну комісію, до складу якої входять представники факультету, кафедри та студентської ради університету. До прийняття рішення комісією, перезарахування результатів періоду навчання студентів за кордоном є неможливим.

4.6. За консультаціями з питань визнання кредитів за період навчання за кордоном слід звертатися до відповідальних за академічну мобільність від кафедр, факультетів чи до відділу міжнародних зв’язків.

5. Продовження періоду навчання за кордоном

5.1. Студенти мають право продовжити період свого навчання за кордоном, якщо він не перевищує 50% усього періоду навчання. Це правило не застосовується до студентів, що навчаються за програмами подвійних дипломів.

5.2. Для продовження періоду навчання за кордоном студенту необхідно оформити нову тристоронню угоду про навчання.

5.3. Всі студенти, що подовжують період свого навчання за кордоном, повинні подати нову заявку на часткове навчання за кордоном, узгоджену з відповідальним за академічну мобільність на факультеті/кафедрі, а для студентів за програмою Erasmus+ - з відповідальним за програмою Erasmus+ від університету.

6. Інформування та консультування студентів, що бажають взяти участь у програмі академічної мобільності

6.1. Відділ міжнародних зв’язків, у співпраці з кафедрами та факультетами поширюють серед студентів інформацію, що стосується студентської мобільності:

  • реклама міжнародних програм;
  • розміщення інформації на інтернет-сайті www.tntu.edu.ua;
  • проведення зустрічей зі студентами з питань навчання за кордоном.

6.2. Відділ міжнародних зв’язків, у співпраці з кафедрами та факультетами, до від’їзду студента повинен надати інформацію про приймаючу установу та забезпечити його готовність до навчання, відповідно до вимог іноземного закладу.

6.3. Відділ міжнародних зв’язків зберігає копії усіх документів (форм заявок, угод про навчання тощо) кожного кандидата та студента, направленого за кордон за програмою мобільності.

7. Відбір студентів для участі у програмах академічної мобільності

7.1. Адміністрування відбору студентів для участі в програмах академічної мобільності здійснюється за принципами прозорості, рівноправності та загального доступу до інформації.

7.2. Відбір студентів для участі у програмах академічної мобільності супроводжує відділ міжнародних зв’язків (оголошує конкурс, розробляє інформаційні матеріали, пов’язані з критеріями відбору, самі критерії відбору, консультує з адміністративних питань, пов’язаних із програмою, надсилає інформацію щодо кандидатів у партнерську установу).

7.3. Відбір студентів для участі у програмах академічної мобільності здійснюють на кафедрах і факультетах. Кафедри та факультети уповноважені самостійно встановлювати критерії відбору та їх пріоритетність, якщо це не визначено правилами програми мобільності. Критерії відбору повинні бути оприлюднені до проведення самої процедури відбору. Протокол / результати відбору публікуються і передаються у відділ міжнародних зв’язків.

7.4. Відбір, адміністрування та сприяння у отриманні стипендій для студентів у рамках національних, міжнародних і університетських програм обміну є компетенцією відділу міжнародних зв’язків, у співпраці з кафедрами та факультетами.

8. Обов’язки студентів, що беруть участь у програмі академічної мобільності

8.1. Студенти, що планують взяти участь у програмі академічної мобільності, зобов’язані своєчасно оформляти документи, необхідні для організації обміну, та представити їх на кафедру / в деканат ТНТУ та іноземної установи, а також дотримуватись правил і зобов’язань, встановлених договорами, укладеними з ТНТУ та іноземною установою.

8.2. У випадку будь-яких змін у програмі навчання, студенти зобов’язані вчасно повідомити про них відповідальним за академічну мобільність від кафедри/факультету, з метою забезпечення їх відображення в угоді про навчання.

8.3. Студенти зобов’язані провести в приймаючому університеті повний обумовлений період навчання, включаючи відповідні іспити або інші форми оцінювання, з дотриманням існуючих правил та розпорядку.

8.4. Студенти повинні подбати про:

  • своє місце проживання за кордоном;
  • наявність всіх необхідних документів: паспорта, візи (у разі необхідності) і страховки;
  • наявність інших необхідних документів.

8.5. По завершенню академічної мобільності, студенти повинні підготувати звіт про період свого навчання / стажування за кордоном та взяти участь у опитуванні (надати відгуки), якщо цього вимагають правила програми.

9. Фінансові правила для студентів, що беруть участь у програмі академічної мобільності

9.1. Якщо студенти за обміном отримують фінансову підтримку відповідно до положень обраної програми, то виплата стипендії студента в ТНТУ на період мобільності припиняється.

9.2. Студенти вільного переміщення самостійно покривають вартість свого навчання та проживання за кордоном.

9.3. Студенти, що беруть участь у програмі академічної мобільності, можуть претендувати на одержання від державних і приватних фондів кредитів та іншої фінансової допомоги впродовж періоду навчання за кордоном.

13 листопада 2015 року