Вчена рада університету представила працівників до вчених звань, обрала професорів і завідувачів кафедр

19 грудня 2023 року відбулось підсумкове засідання вченої ради університету.

На початку засідання було вручено диплом доктора філософії Андрію СТАНЬКУ, який захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді нашого університету за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Науковий керівник – професор кафедри автомобілів, д.т.н., проф. Іван ГЕВКО.

Ректор університету Микола МИТНИК вручив д.е.н., професору кафедри інноваційної діяльності і сфери послуг Богдану АНДРУШКІВУ орден Альфреда Нобеля за міжнародне визнання в освіті і науці, яким національна академія вищої освіти України відзначає видатних працівників освітньої сфери, що вносять значний вклад у зростання іміджу української освіти і науки на міжнародній арені.

На засіданні вченої ради присвоєно вчені звання: професора – д.т.н., професору кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Василю ВАСИЛЬКІВУ і д.е.н., зав.кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сергію СПІВАКУ; доцента – к.т.н., доценту кафедри комп’ютерних наук Володимиру ГОТОВИЧУ, к.т.н., доценту кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Віталію ЛЕВИЦЬКОМУ, к.т.н., доценту кафедри кібербезпеки Марії СТАДНИК, к.т.н., доценту комп’ютерно-інтегрованих технологій Данилу СТУХЛЯКУ.

Крім того, на засіданні було вирішено ряд кадрових питань. Обрано на посади завідувачів кафедрами: комп’ютерних наук к.т.н., доц. Ігоря БОДНАРЧУКА, кібербезпеки к.т.н., доц. Наталію ЗАГОРОДНУ, електричної інженерії к.т.н., доц. Вадима КОВАЛЯ, конструювання верстатів, інструментів та машин к.т.н., доц.Володимира КРУПУ, харчової біотехнології і хімії д.вет.н., проф. Миколу КУХТИНА, промислового маркетингу к.е.н., доц. Богдану ОКСЕНТЮК.

Обрано професорів кафедр: управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н., проф. Людмилу ЗАВІДНУ, електричної інженерії д.т.н., проф. Анатолія ЛУПЕНКА, економіки та фінансів д.е.н., доц. Віталія ПИСЬМЕННОГО, харчової біотехнології і хімії д.б.н., проф. Олега ПОКОТИЛА, електричної інженерії д.т.н., проф. Миколу ТАРАСЕНКА.

Щиро вітаємо науково-педагогічних працівників, бажаємо подальшої натхненної праці на благо університету!

Про методи проведення профорієнтаційної роботи у 2023/24 н.р. доповів начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Андрій КРУПКА, який відзначив розширення присутності університету в соціальних мережах та окреслив коло питань, важливих у проведенні цієї роботи у 2024 році.

Директор Центру міжнародної освіти Богдан КОВАЛЮК звітував про роботу центру в 2018-2023 роках. Працівниками центру проводилась активна профорієнтаційна робота, особливо у країнах Африки, з виїздом за кордон. У 2021 році в університеті вперше була подолана планка у 500 студентів та слухачів підготовчого відділення з числа іноземних громадян. Однак, із зрозумілих причин, їх числа значно скоротилось. Незважаючи на всі труднощі, набір студентів у 2022-23 рр. продовжувався; здійснюється консультування стосовно пакету документів, необхідних для визнання документів про освіту. Обговорено шляхи подальшої роботи з метою ширшого залучення іноземних громадян для здобуття вищої освіти в університеті.

Про підсумки господарської діяльності університету за 2023 рік та затвердження плану робіт на 2024 рік доповів проректор з адміністративно-господарської роботи Василь КЛЕПЧИК. В цьому плані університет працює стабільно, оперативно усуваються аварійні ситуації, успішно реалізовуються заходи з енергозбереження, запущено в експлуатацію дахову котельну в гуртожитку № 1, укриття в корпусі № 2, що дозволило здійснювати освітній процес в нормальному режимі.

Проректор з наукової роботи Павло МАРУЩАК і проректор з міжнародного співробітництва Тетяна ВІТЕНЬКО були співдоповідачами з питання «Про стан і перспективи виконання науково-дослідних робіт, міжнародних освітніх і наукових проєктів та надання наукових послуг факультетами університету». Зусиллями науково-педагогічних працівників університет, за організаційної підтримки відповідних відділів, в університеті перевиконано план надходжень від виконання госпдоговорів та реалізації освітніх і наукових проєктів. Відзначено, що вперше проведено конкурс Start up, зросла публікаційна активність, проведено міжнародні наукові конференції, матеріали яких публікуються у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, подано ряд наукових проєктів для участі в українських та міжнародних конкурсах.

Усі питання жваво обговорювались членами вченої ради, прийнято відповідні ухвали.

На засіданні затверджено План підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2024 рік, Положення про відділ перспективних технологій та енергоменеджменту, Положення про проведення атестації працівників бібліотеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, зміни до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу та працівниками у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Правила прийому до ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2024 році і рекомендації науково-технічної ради.